LP/2019/203 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. MF/007422/2019-75, ktorým sa ustanovuje vzor formulára majetkového priznania, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie a činnosti zakázané príslušníčkam finančnej správy


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K návrhu všeobecne V § 2 sú upravené podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie. Absentuje tu však úprava podrobností o vysielaní na preventívnu rehabilitáciu a riadení preventívnej rehabilitácie, ktoré má podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 220 ods. 12 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Dôvodová správa túto absenciu nevysvetľuje. Odporúčame doplniť návrh o vyššie uvedenú úpravu v zmysle splnomocňovacieho ustanovenia vykonávaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K § 4 V ustanovení sa uvádza, že navrhovaným opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3 (Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992). Podľa čl. 7 ods. 2 tretej vety Ústavy Slovenskej republiky: „Prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2.“. Prevzatie právne záväzného aktu Európskej únie iným všeobecne záväzným právnym predpisom, ako zákonom alebo nariadením vlády sa javí byť v rozpore s citovaným článkom Ústavy Slovenskej republiky. Odporúčame transpozičné ustanovenie vypustiť, eventuálne vykonať transpozíciu spôsobom predpísaným Ústavou Slovenskej republiky. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.4.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 2 v I. Časti V prílohe č. 2 v I. Časti slová „fyzicky neprimerané“ a v II. Časti prvom bode písm. d) slová „s neprimeranou fyzickou námahou“ a „s nevhodnými spôsobmi pohybu“ odporúčame spresniť, pretože sú neurčité, dávajú priestor na rôzny výklad a nejednotné uplatňovanie v aplikačnej praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.4.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K prílohe č. 2 Do predloženého návrhu opatrenia do prílohy č. 2 tretieho bodu odporúčame doplniť práce zakázané podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Práce, ktoré sú zakázané pre tehotné ženy, matky do deviateho mesiaca po pôrode alebo dojčiace matky, sa vzťahujú aj na príslušníčky finančnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.4.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Do pozornosti dávame skutočnosť, že opatrenie neobsahuje úpravu „vysielania na preventívnu rehabilitáciu“ ani „riadenia preventívnej rehabilitácie“ tak, ako sa to uvádza v splnomocňovacom ustanovení § 220 ods. 12 zákona. Odôvodnenie: V predkladacej správe sa uvádza, že návrh opatrenia sa predkladá na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 220 ods. 12 zákona, ktoré znie: „podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu a riadení preventívnej rehabilitácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.4.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) K § 2 ods. 2 Odporúčame zvážiť zmenu formulácie „spravidla v mieste pobytu“ . Odôvodnenie: Príslušníčky finančnej správy by nemali byť v mieste a spôsobe rekreácie obmedzované. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.4.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) prílohe č. 2, I. časť Odporúčame spresniť ustanovenie v I. časti prílohy č. 2 v súlade s čl. 6 ods. 5 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Odporúčame spresniť pojmy "fyzicky neprimerané" a "činnosti, ktoré škodia ich organizmu" z dôvodu správnej interpretácie daného ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.4.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Všeobecne Návrhom opatrenia sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti upozorňujeme na skutočnosť, že podľa čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, vykoná zákonom alebo nariadením vlády podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Odporúčame, aby z uvedeného dôvodu predkladateľ zabezpečil súlad s Ústavou Slovenskej republiky a na vykonanie navrhovanej úpravy na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 221 ods. 1 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydal nariadenie vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.4.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčame predkladaný návrh opatrenia zosúladiť s čl. 7 ods. 2 treťou vetou Ústavy Slovenskej republiky. Odôvodnenie: Podľa čl. 7 ods. 2 tretej vety Ústavy Slovenskej republiky prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády Slovenskej republiky podľa čl. 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Prebratie smernice Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky nie je možné vykonať opatrením ústredného orgánu štátnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka Odporúčame zvážiť vykonanie celého splnomocňovacieho ustanovenia uvedeného v § 220 ods. 12 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. V zmysle § 220 ods. 12 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov všeobecne záväzný právny predpis má ustanoviť podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu a riadení preventívnej rehabilitácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K § 2 Odporúčame v § 2 ods. 2 slovo „pobytu“ nahradiť slovami „trvalého pobytu alebo prechodného pobytu“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) dôvodovej správe doplniť vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K § 3 a prílohe č. 2 Odporúčame v § 3 vypustiť slová „všetkým príslušníčkam finančnej správy,“. Odporúčame v nadpise prílohy č. 2 vypustiť slová „všetkým príslušníčkam finančnej správy,“ a v prílohe č. 2 vypustiť I. časť. Odôvodnenie: Ustanovenie zákazu prác všetkým príslušníčkam finančnej správy nie je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania. Touto problematikou bol v minulosti konfrontovaný aj Zákonník práce, ktorý bol v tejto súvislosti niekoľko krát novelizovaný, naposledy v roku 2011, a to zákonom č. 48/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Touto novelou bola z § 161 Zákonníka práce úplne vypustená zmienka o prácach zakázaných všetkým ženám; zostal zákaz určitých prác iba pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy. Podnetom na novelizáciu bolo konanie proti Slovenskej republike vo veci nesprávnej transpozícii smernice. V dôvodovej správe zákona č. 48/2011 Z. z. sa uvádza: „Účelom navrhovanej právnej úpravy je zosúladiť Zákonník práce s právnymi predpismi Európskej únie (smernica 76/207/EHS v znení smernice 2002/73/ES, od 15. augusta 2009 smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES o vykonaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania) a judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie (napr. bod 25 rozhodnutia C-184/83, bod 21 rozhodnutia C-421/92, bod 20 rozhodnutia C-32/93). Na základe požiadavky Európskej komisie sa navrhuje upraviť § 161 Zákonníka práce, a to z dôvodu, že podľa Súdneho dvora Európskej únie je oprávnené, ak vnútroštátne právne predpisy chránia biologický stav ženy v čase tehotenstva a po pôrode, ako aj ak chránia osobitný vzťah medzi ženou a jej dieťaťom počas obdobia, ktoré nasleduje po narodení dieťaťa. Naopak priznanie osobitných práv ženám - matkám po období presahujúcom obdobie bezprostredne po narodení dieťaťa je považované za neodôvodnené.“. Z uvedeného vyplýva neodôvodnenosť osobitnej ochrany všetkých žien. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka, K § 3 a prílohe č. 2 Odporúčame zvážiť potrebu ustanovovania prác zakázaných príslušníčkam finančnej správy, ktoré sú tehotné, matky do deviateho mesiaca po pôrode alebo dojčiace, vzhľadom na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov je vydané na základe § 161 ods. 1 Zákonníka práce a § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, je aproximačným nariadením vlády Slovenskej republiky, ktorým bola do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná smernica Rady 92/85/EHS o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok. Podľa čl. 1 ods. 1 smernice 92/85/EHS účelom tejto smernice, ktorá je desiatou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, je vykonávať opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode a dojčiacich pracovníčok a podľa čl. 1 ods. 2 ustanovenia smernice Rady 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci s výnimkou čl. 2 ods. 2 plne platia pre celú oblasť, na ktorú sa vzťahuje odsek 1, bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo konkrétnejšie ustanovenia obsiahnuté v tejto smernici. Podľa čl. 2 ods. 1 smernice 89/391/EHS sa táto smernica vzťahuje na všetky odvetvia činnosti, verejné a súkromné (priemysel, poľnohospodárstvo, obchod, administratívu, služby, vzdelávanie, kultúru, voľný čas atď.). Na základe uvedeného máme za to, že nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám, zoznam prác a pracovísk spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní týchto žien v znení neskorších predpisov sa vzťahuje aj na príslušníčky finančnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť aj povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia, a to tak, aby boli v súlade s obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.4.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) § 2 V § 2 ods. 2 odporúčame za slovo "vykonáva" vložiť slovo "spravidla" a druhú časť vety za čiarkou vypustiť. Odôvodnenie:druhá čast vety je nadbytočná; bolo by správne, aby si príslušník finančnej správy sám zvolil spôsob a miesto preventívnej rehabilitácie formou aktívneho odpočinku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.3.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Celému opatreniu 1. Odporúčame v názve opatrenia za slová "preventívnej rehabilitácie" vložiť slová "príslušníkom finančnej správy". 2. Upozorňujeme, že v opatrení absentuje úprava "vysielania na preventívnu rehabilitáciu" ako aj na "riadenie preventívnej rehabilitácie" a to v nadväznosti na splnomocňovacie ustanovenie § 220 ods. 12 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.3.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Prílohe č. 2 V Prílohe č. 2 odporúčame v I. časti bližšie príkladmo uviesť aké sú to činnosti "fyzicky neprimerané ...." . Odôvodnenie: zosúladenie so splnomocňujúcim ustanovením § 221 ods. 1 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.3.2019 Detail