LP/2019/202 Návrh riadneho predbežného stanoviska Slovenskej republiky k návrhu nariadenia, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) - prepracované znenie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 44558/2018/81
Podnet: plnenie uznesenia vlády SR č. 627 z 23. 10. 2013
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/202
Dátum začiatku MPK: 26.03.2019
Dátum konca MPK: 08.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 08.04.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)