LP/2019/196 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 225/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Ochrana spotrebiteľa
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 14710/2019-2062-17509
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 469/2018
Bod B.25
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/196
Dátum začiatku MPK: 20.03.2019
Dátum konca MPK: 09.04.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.03.2019
Ukončenie štádia: 20.03.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.03.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 10.04.2019
Ukončenie štádia: 02.05.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 02.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.05.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)