LP/2019/19 Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy


Pridať
ZÁKON
z .... 2019
o zaručenej elektronickej fakturácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1) Tento zákon upravuje
  1. náležitosti zaručenej elektronickej faktúry,
postup pri zaručenej elektronickej fakturácii,zriadenie informačného systému elektronickej fakturácie (ďalej len „fakturačný systém“) a podmienky jeho používania,centrálny ekonomický systém a jeho používanie.Pridať
Príloha k zákonu č. /2019 Z. z.