LP/2019/189 Správa o plnení úloh z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018

Pridať
INFORMATÍVNY MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR
Správa o plnení úloh z Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2015 - 2018


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.4.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 1.4.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Prílohe k vlastnému materiálu, k Úlohe 2.3.c) žiadame nahradiť text uvedený v časti Plnenie k úlohe 2.3. c) Zabezpečenie výkonu hodnotenia a kontroly činnosti pracovných agentúr nasledovným textom: „Kontrolu činnosti pracovných agentúr pri plnení povinností vyplývajúcich z ustanovení predpisov určujúcich požiadavky v oblasti pracovných podmienok, pracovnoprávnych vzťahov, ako aj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vykonáva NIP. S cieľom získať a udržiavať informácie o počte a činnosti subjektov vykonávajúcich sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo činnosť agentúr dočasného zamestnávania a agentúr podporovaného zamestnávania, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) ustanovuje sprostredkovateľom zamestnania za úhradu, agentúram dočasného zamestnávania a agentúram podporovaného zamestnávania povinnosť predkladať ÚPSVR ročné správy o činnosti za uplynulý kalendárny rok v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, ako aj vytvárať podmienky na kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti vrátane povinnosti poskytovať informácie a potrebné doklady orgánom kontroly. Porušenie zákonných podmienok sa považuje za správny delikt, ktorý je sankciovaný buď finančnou pokutou, alebo pozastavením činnosti do odstránenia nedostatkov alebo zrušením povolenia na vykonávanie činnosti príslušnej agentúry. V hodnotiacom období rokov 2015 – 2018 boli pracovné agentúry kontrolované najčastejšie na základe podnetov občanov. Zoznam agentúr, ktorým bolo udelené povolenie na výkon činnosti agentúry dočasného zamestnávania alebo na výkon činnosti agentúry podporovaného zamestnávania, ako aj zoznam sprostredkovateľov zamestnania, ktorým bolo udelené živnostenské oprávnenie na výkon činnosti sprostredkovania zamestnania za úhradu, zverejňuje ÚPSVR na svojej internetovej stránke. V záujme prevencie a ochrany občanov pred podvodnými praktikami sprostredkovateľov zamestnania za úhradu sa na webovských stránkach úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a ÚPSVR priebežne aktualizujú informácie s uvedením povinností, ktoré je SZU pri sprostredkovaní zamestnania povinný dodržať.“ Dôvodom úpravy navrhovaného znenia je potreba precizovania textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.3.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V materiáli absentuje vyjadrenie k vplyvom na rozpočet verejnej správy, ktoré je potrebné doplniť v súlade so Smernicou na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.3.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Prílohe k vlastnému materiálu, k Úlohe 3.2.a).: V časti plnenia odporúčame doplniť aj informáciu, že zákonom č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa do zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. doplnili ustanovenia, ktoré umožňujú za splnenia zákonom stanovených podmienok poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MS SR na účely poskytovania odbornej pomoci obetiam trestných činov, pričom táto zahŕňa aj poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti, ktorou je obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.3.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Prílohe k vlastnému materiálu, k Úlohe 4.5.c): V časti plnenia odporúčame doplniť taktiež informáciu o tom, že v § 3 ods. 2 zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa komplexne nastavila problematika obetí trestných činov, ich postavenia a práv v trestnom konaní, ako aj ich ochrany, podpory a odškodňovania, je výslovne deklarované, že práva priznané obeti týmto zákonom sa uplatňujú bez diskriminácie založenej na pohlaví, náboženskom vyznaní alebo viere, rase, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotnom stave, veku, sexuálnej orientácii, rodinnom stave, farbe pleti, jazyku, politickom alebo inom zmýšľaní, národnom alebo sociálnom pôvode, majetku alebo inom postavení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.3.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Prílohe k vlastnému materiálu, k Úlohe 4.4.2.: V časti plnenia odporúčame z dôvodu aktuálizácie doplniť informáciu o tom, že návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol dňa 14. 3. 2019 opätovne predložený do legislatívneho procesu, prčiom aktuálne je predmetom medzirezortného pripomienkového konania č. LP/2019/163, ktoré končí ku dňu 3. 4. 2019 (link na materiál: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/163 ). Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.3.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Prílohe k vlastnému materiálu, k Úlohe 4.5.a): V časti plnenia odporúčame doplniť taktiež informáciu o tom, že okrem dotknutých ustanovení Trestného poriadku je informovanie obete zabezpečené aj prostredníctvom § 4 zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého má obeť v rozsahu ustanovenom zákonom právo na prístup k informáciám, ktoré sa týkajú veci, v ktorej je obeťou. Takéto informácie sa obeti poskytujú pre ňu zrozumiteľným spôsobom v ústnej forme a písomnej forme. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.3.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Prílohe k vlastnému materiálu, k Úlohe 4.4.1.: V časti plnenia odporúčame doplniť aj informáciu, že odškodňovanie obetí je upravené okrem ustanovení Trestného poriadku aj v § 9 a nasl. zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom obeť násilného trestného činu (t. j. okrem iných obeť, ktorej bola spôsobená morálna škoda trestným činom obchodovania s ľuďmi) má za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom právo na odškodnenie, ktoré jej poskytne štát. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.3.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) Prílohe k vlastnému materiálu, k Úlohe 1.2.b)2.: V časti plnenia odporúčame uviesť celý názov zákona č. 397/2015 Z. z. a teda za slová ,,zákonom č. 397/2015 Z.z.“ doplniť čiarku a slová ,,ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.3.2019 Detail