LP/2019/18 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh všeobecne záväzného právneho predpisu o emisii hluku v prostredí pochádzajúcej zo zariadení používaných vo vonkajšom priestore
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2019/300/000370/00174
Podnet: bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 607/2018
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/18
Dátum začiatku MPK: 11.01.2019
Dátum konca MPK: 31.01.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia: 11.01.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.01.2019
Ukončenie štádia: 31.01.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.02.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 28.02.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: 26.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia: