LP/2019/165 Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 37355/2019/AB
Podnet: Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva
schválený uznesením vlády č. 543/2005 z 13. júla 2005
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Informatívny materiál nelegislatívneho charakteru
Posledná zmena: 19.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/165
Dátum začiatku MPK: 12.03.2019
Dátum konca MPK: 18.03.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 12.03.2019
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.03.2019
Ukončenie štádia: 18.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia: 19.03.2019
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)