LP/2019/154 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Autor: SSVPL (Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva)
Pripomienka k: § 8a ods. 3 zákona č. 576.2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhované znenie: v § 8a ods. 3 sa dopĺňa text: „Poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby zabezpečuje organizátor podľa osobitného predpisu prostredníctvom lekára s profesijným titulom alebo poskytovateľa, ktorý zabezpečí lekára s profesijným titulom“. Odôvodnenie: Možnosť organizátora ambulantnej pohotovostnej služby uzatvoriť zmluvu aj s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zákone o zdravotnej starostlivosti nie je výslovne upravená. Túto možnosť, ale predpokladá zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZoPZS“). Nepriamo s ňou počíta napr. § 80a ods. 4) ZoPZS, ktorý za vzťah medzi organizátorom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti okrem pracovnoprávneho vzťahu rozoznáva aj tzv. „iný vzťah“.

Autor: HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.)
Pripomienka k: Vykonávacie predpisy
Počet pripomienkovateľov: 1
Pripomienka: Navrhujeme doplniť návrh ďalšieho vykonávacieho predpisu s nasledovným znením: „Návrh NARIADENIE VLÁDY č. .../2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z. , ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje: Čl. I Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia sa mení takto: 1. V prílohe č. 1 Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia sa pri chorobách Z 31.1 Umelé oplodnenie, Z 31.2 Oplodnenie in vitro (v skúmavke) a Z 31.3 Iné asistované metódy oplodnenia v stĺpci indikačné obmedzenie vypúšťajú slová „Príloha č. 2“. 2. V prílohe č. 2 sa vypúšťa Časť V. Čl. II Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.“ Odôvodnenie: Navrhuje sa zastaviť financovanie umelého oplodnenia z verejného zdravotného poistenia. Dnes sa z verejného zdravotného poistenia preplácajú tri cykly umelého oplodnenia. Celkový počet počatých detí v ranom štádiu vývoja, ktoré sú vytvorené a následne zahynú (či už úmyselne z dôvodu vedomého zničenia, alebo z dôvodu ich vystavenia nehostinnému prostrediu, či z iných dôvodov) v procese umelého oplodnenia nie je na Slovensku verejne dostupný, a to napriek povinnosti viesť Národný register asistovanej reprodukcie. Ide však celkovo o tisíce nevinných ľudských bytostí, ktoré zahynú v raných štádiách svojho vývoja. Prax umelého oplodnenia je v rozpore so základnou ľudskou dôstojnosťou, ktorá prináleží každému človeku bez výnimky. Slovenská republika toleruje prax umelého oplodnenia, no čo je ešte horšie, cez verejné zdravotné poistenie túto prax aj finančne podporuje. Prostredníctvom zdravotného poistenia sa tak na vytváraní a následnom ničení ľudí v raných štádiách tehotenstva podieľajú všetci občania, a to aj tí, ktorí s umelým oplodnením nesúhlasia. Okrem toho deti, ktoré sa narodili z umelého oplodnenia, vo zvýšenej miere trpia rôznymi ochoreniami, vrátane niektorých foriem rakoviny. Slovenská republika tiež nijako nezabezpečuje ochranu pred možnými incestnými vzťahmi, pretože deti počaté z darovaných pohlavných buniek nepoznajú svoju biologickú identitu a teda ani svojich biologických súrodencov, počatých z pohlavných buniek toho istého rodiča. Finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia je vhodné investovať radšej do skutočnej liečby neplodnosti, teda do odstraňovania príčin, pre ktoré manželia nemôžu otehotnieť. Pripomienka je zásadná. Hromadnú pripomienku podporilo 1365 osôb, ich zoznam bol zaslaný ministerstvu zdravotníctva emailom dňa 25. marca 2019. Osoba splnomocnená na zastupovanie verejnosti: Mgr. Patrik Daniška, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z., Sadová 206, 900 41 Rovinka, tel.: 0948 302 422.