LP/2019/154 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: S02807-2019-OL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na mesiac marec a jún 2018 a na mesiac jún 2019
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Ďalší predkladatelia: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Naliehavosť v termíne.
Posledná zmena: 27.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/154
Dátum začiatku MPK: 07.03.2019
Dátum konca MPK: 25.03.2019

Štádia procesu

Začiatok štádia: 07.03.2019
Ukončenie štádia: 07.03.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.03.2019
Ukončenie štádia: 25.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 26.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)