LP/2019/139 Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K analýze vplyvov na informatizáciu spoločnosti Žiadame o dopracovanie analýzy vplyvov na informatizáciu spoločnosti. Odôvodnenie: Nakoľko je z predloženého materiálu zrejmé a predkladateľ uvádza v doložke a analýze vplyvov, že bude zavedená nová služba, za službu sa považuje aj zverejňovanie údajov na webovom sídle a informačný systém, je potrebné vypracovať kompletnú analýzu vplyvov. Nutné je teda uviesť aj kód služby a kód systému. Zároveň by sme si dovolili upozorniť predkladateľa na zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 3 ods. 4 písm. f) „Povinné osoby uvedené v odseku 3, ktoré sú správcami, sú povinné prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy bezodkladne sprístupňovať informácie o informačných systémoch verejnej správy, ktoré prevádzkujú a o poskytovaných elektronických službách verejnej správy, ako aj o elektronických službách verejnej správy, ktoré plánujú poskytovať“. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K doložke zlučiteľnosti Odporúčame upraviť doložku zlučiteľnosti podľa Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) návrhu zákona ako celku - doložka vplyvov Žiadame doplniť, resp vyprecizovať doložku vplyvov na informatizáciu, keďže zákon predpokladá úpravu existujúcich elektronických služieb verejnej správy resp. vytvorenie nadstavby nad existujúcimi dátami IS. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) návrhu zákona ako celku Zákonom č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 7 ods. 1 ustanovuje náležitosti návrhu právneho predpisu, ktorý je predkladaný do medzirezortného pripomienkového konania. Okrem iného, zákonodarca ukladá predkladateľovi spolu s návrhom zákona predložiť aj návrh vykonávacieho predpisu. Predkladateľ návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 túto časť náležitosti návrhu nedodržal. Cieľom predkladateľa bolo, aby v prípade prijímaného nového zákona, ktorý predpokladá operatívnejšie zmeny v priebehu jeho platnosti, či predpokladá potrebu špecifikácie nejakých technických parametrov, mať aspoň základné parametre vykonávacieho predpisu k dispozícii už v procese jeho pripomienkovania. Absentujúce vykonávacie predpisy neumožňujú zhodnotenie, podmienok vykonávania predloženého zákona zo strany samospráv, ktoré majú zodpovedať za realizáciu sčítania, ktorého údaje tvoria základ pre nastavovanie verejných politík. Predkladateľ do istej miery kopíruje postup z minulosti, keď podmienky pre sčítanie boli ujasnené v termíne, keď značne narušili sčítanie. V záujme čo najskoršieho predloženia vykonávacích predpisov uplatňujeme túto pripomienku ako zásadnú. K návrhu zákona všeobecne: V rámci navrhovaného integrovaného sčítania, ktoré má byť založené na integrácii údajov z viacerých zdrojov so zámerom maximálneho využitia údajov z registrov a administratívnych zdrojov v rámci doplnení údajov získaných od obyvateľov môžu jednotlivé mestské časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy narážať na nedostatočné evidenčné dáta domov a bytov v jednotlivých systémoch. V tejto súvislosti je potrebné uviesť do pozornosti nutnosť zabezpečenia doplnenia množstva vstupných údajov, vrátane doplnenia adresných bodov u starších budov vyjadrených v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom „ETRS89“. V rámci evidencie a spracúvania agendy stavebných úradov mestských častí v systémoch absentujú údaje o období výstavby, období rekonštrukcie, o počte podlaží, o počte bytov, o materiáloch nosnej konštrukcie domu, vodovodnej a kanalizačnej prípojke, kanalizačnom systéme, tepelnej izolácii a pod. V minulosti v rámci vytvárania sčítacích obvodov vznikali aplikačné problémy s priamou identifikáciou jednotlivých objektov na mape a táto situácia sa môže opätovne zopakovať pri budúcom sčítavaní pri virtuálnych obvodoch u domov, ktoré obsahujú identifikátor iba súpisného čísla, nakoľko niektoré informačné systémy nemajú priradené jednotlivé stavby k parcelným číslam. V nadväznosti na vyššie uvedené v rámci zodpovednosti za úplné, včasné, správne a spoľahlivé sčítanie na území obce z hľadiska počtu obyvateľov nie je možné zo strany štatutárnych zástupcov jednotlivých mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zodpovedať za pravdivosť a hodnovernosť poskytnutých údajov, ktoré sú poskytované tretími stranami. Zároveň je týmto potrebné uviesť, že v navrhovanom znení zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 nie je definovaný spôsob, akým sa vytvárajú parametre na vytváranie virtuálnych asistenčných obvodov. Ako vyplýva z osobitnej časti dôvodovej správy navrhovanej zákonnej úpravy v rámci zriadenia inštitútu asistenta sčítania, ktorý môže pôsobiť v troch formách a to ako stacionárny asistent v kontaktnom mieste, stacionárny asistent zariadenia alebo mobilný asistent je táto funkcia asistenta odplatná, pričom prácu pre účely sčítania vykonáva na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Tieto dohody bude s asistentmi uzatvárať obec a podrobnosti o výške odmeny a spôsobe jej úhrady ustanoví Štatistický úrad Slovenskej republiky opatrením. Mestské časti navrhovali, aby bola zvážená možnosť menovať aj sčítacieho komisára, v prípade potreby doplnenia absentujúcich dát, najmä takých dát, ktoré sa v interných registroch nenachádzajú, resp. nie je uložená povinnosť ich viesť v evidenciách. V nadväznosti na vyššie uvedené vo väzbe k rozsiahlym povinnostiam asistentov sčítania dávame do pozornosti v rámci špecifikácie podrobností o výške odmeny, ktorú ma ustanoviť Štatistický úrad Slovenskej republiky samostatným opatrením na zvýšenie dôrazu v rámci atraktivity ich odmeňovania. Odmeňovanie, ktoré by vychádzalo z priemerných hodnôt za celú Slovenskú republiku by nemuselo predstavovať dostatočne atraktívnu ponuku v podmienkach Bratislavy, resp. by sa mohlo negatívne prejaviť v kvalite výstupov. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K § 15 ods. 2 písm. c) bod 10. návrhu zákona Navrhujeme slová „písmena i)" nahradiť slovami „deviateho bodu". Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 22 V ustanovení § 22 odporúčame zosúladiť označenie odsekov. Odsek (3) označiť ako odsek (2). Odôvodnenie: Legislatívno- technická úprava, navrhované znenie neobsahuje odsek (2). Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
hlavné mesto (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava) § 30 ods. 5 V ustanovení § 30 ods. 5 odporúčame za slovo „príjmom“ doplniť slovo „rozpočtu“. Odôvodnenie: V ustanovení § 30 ods. 5 má byť precizovaná úprava príjmu z výnosu pokút. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 11 ods. 3 Navrhujeme v druhej vete slová „môže požiadať“ nahradiť slovom „požiada“. Zároveň navrhujeme za druhú vetu vložiť tretiu vetu v znení „Údaje podľa druhej vety obec bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“. Ide o zosúladenie spôsobu vyžiadania výpisu z registra trestov so štandardnou právnou úpravou. Navrhujeme tiež poznámku pod čiarou k odkazu 34 upraviť nasledovne „Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odkaz len na ustanovenie § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. je nedostatočný. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 11 ods. 2 Navrhujeme vypustiť slová „ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený podľa osobitného predpisu“ vrátane odkazu. Jednak považujeme podmienku bezúhonnosti pre výkon činnosti asistenta sčítania zohľadňujúcu aj jeho zahladené odsúdenia za neprimerane prísnu, a taktiež ide o zjavný nesúlad s ustanovením § 11 ods. 3, podľa ktorého sa bezúhonnosť adepta na asistenta sčítania overuje výlučne výpisom z registra trestov. Výpis z registra trestov neobsahuje zahladené odsúdenia, v dôsledku čoho ide o neúčinný prostriedok overovania čestného prehlásenia. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 3 Ustanovenie § 3 písm. e) odporúčame upraviť podľa § 115 Občianskeho zákonníka. Legislatívno-technická pripomienka V § 3 písm. q) piatom bode slovo "imputácie" odporúčame nahradiť zodpovedajúcim slovenským výrazom - Legislatívno-technická pripomienka V § 3 písm. t) slovo "intervaloch" odporúčame nahradiť zodpovedajúcim slovenským výrazom - legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K § 25 návrhu zákona Navrhujeme odseky 6 až 9 označiť ako odseky 5 až 8. Odôvodnenie: V § 25 návrhu zákona absentuje odsek 5. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) K § 22 návrhu zákona Navrhujeme odseky 3 a 4 označiť ako odseky 2 a 3. Odôvodnenie: V § 22 návrhu zákona absentuje odsek 2. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) § 34 a 35 – Poskytovanie údajov V súlade s § 34 a 35 bude Štatistický úrad SR poskytovať údaje získané sčítaním, avšak za úhradu nevyhnutných nákladov účelne vynaložených na poskytnutie údajov, resp. za cenu stanovenú dohodou. S takouto úpravou ÚGKK SR zásadne nesúhlasí, a to najmä s poukazom na to, že ÚGKK SR je štátnym orgánom, ktorý údaje získané sčítaním môže využívať pre potreby činnosti, ktorá je zákonmi SR ustanovená práve ÚGKK SR (údaje o rodinných domoch, bytových domoch a o bytoch v bytových domoch v tzv. zozname stavieb, ktorý je upravený v § 20a zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov). Ak už raz bude mať štát k dispozícii údaje, nepovažujeme za znižovanie administratívnej záťaže, ak sa údaje dostupné z iného informačného systému verejnej správy, nebudú recipročne poskytovať inému štátnemu orgánu. Takáto spolupráca by mala fungovať na báze bezodplatnosti. Na základe uvedeného žiadame upraviť ustanovenia § 34 a 35 tak, aby údaje získané sčítaním boli poskytované štátnym orgánom na plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov bezodplatne. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) § 20, § 21 a § 23 Podľa uvedených ustanovení správca administratívneho zdroja [správcom administratívneho zdroja je podľa § 20 ods. 2 písm. e) aj ÚGKK SR] poskytne Štatistickému úradu SR údaje elektronicky, v rozsahu, spôsobom a elektronickými prostriedkami určenými Štatistickým úradom SR. Podrobnosti o poskytovaní údajov z administratívnych zdrojov najmä tiež o minimálnych požiadavkách na elektronické prostriedky správcu administratívneho zdroja, bezpečnosti informačných systémov určených na prenos ustanoví Štatistický úrad SR opatrením. Predkladateľ zákona v dôvodovej správe konštatuje, že v súčasnosti nie sú známe ani základné prvky budúceho systému. Nie je rozhodnuté, či bude systém umožňovať poskytovanie administratívnych zdrojov všetkými v praxi používanými kanálmi alebo či pôjde len o určitý okruh presne vymedzených a technicky podmienených možností. V tejto súvislosti poukazujeme na to, že medzi ÚGKK SR a Štatistickým úradom SR bola uzatvorená zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností č. Správcu: 26/2017/LPO a č. Odberateľa: ZML-6-14/2017-300, ktorej predmetom je aj poskytovanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností na účel sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, v znení jej dodatku č. 1. Zmluva zároveň rieši aj spôsob poskytovania údajov na tento účel a tiež termíny, dokedy sa údaje z informačného systému katastra nehnuteľností majú Štatistickému úradu SR poskytovať. Pokiaľ ide o spôsob poskytovania údajov, ten je rovnako zmluvne dohodnutý, a to prostredníctvom zabezpečeného elektronického kanála zriadeného u Poskytovateľa alebo odoslaním iného prenosového nosiča. Zákon v § 21 ods. 2 ustanovuje, že podrobnosti o spôsobe poskytnutia a rozsahu požadovaných údajov určí Štatistický úrad SR v žiadosti po predbežnom prerokovaní s príslušným správcom administratívneho zdroja. Navrhované znenie zákona však neodráža prax, nakoľko medzi ÚGKK SR a Štatistickým úradom SR je dohodnutý postup poskytovania údajov z informačného systému katastra nehnuteľností na podklade podmienok dohodnutým medzi stranami v zmluve. Žiadame preto príslušné ustanovenia zákona, pokiaľ ide o poskytovanie údajov z informačného systému katastra nehnuteľností, uviesť do súladu s predmetnou zmluvou. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Všeobecne k doložke vybraných vplyvov Podľa zmluvy ÚGKK SR poskytuje údaje zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v nadväznosti na prílohu č. 3 k zmluve. Údaje sa poskytujú spojením vybraných položiek jednotlivých údajových skupín zo všetkých katastrálnych území do súborov podľa jednotlivých krajov. Tento postup finalizácie, kompletizácie, spracovania a poskytovania údajov do požadovanej štruktúry je časovo a technicky náročný a nie je možné ho považovať za štandardné poskytovanie údajov, ale za tvorbu neštandardných zostáv. Údaje ÚGKK SR poskytuje Štatistickému úradu SR bezodplatne. Tieto neštandardné zostavy vytvára pre Štatistický úrad SR právnická osoba zriadená ÚGKK SR, a tou je Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave ako príspevková organizácia. Táto činnosť (vytváranie neštandardných špecifických zostáv) nevyplýva pre ÚGKK SR zo žiadneho právneho predpisu. Vzhľadom na uvedené, keďže sa táto administratívna záťaž na strane poskytovateľa údajov z informačného systému katastra nehnuteľností nijakým spôsobom nepremietla do doložky vybraných vplyvov na rozpočet verejnej správy, žiadame túto doložku upraviť. Táto požiadavka súvisí aj s ustanovením § 36 návrhu zákona, podľa ktorého sa výdavky spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. Požadované údaje je ÚGKK SR pripravený so Štatistickým úradom SR prekonzultovať a byť pri tvorbe doložky súčinný. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Žiadam do návrhu uznesenia vlády SR doplniť úlohu B.4. pre predsedu Štatistického úradu SR v tomto znení: „B.4. pre IT časť projektu (19,6 mil. eur, program 0EKON) a časť projektu, ktorá zabezpečí vytvorenie registra domov a bytov (9,3 mil. eur, sčítanie domov a bytov) pripraviť štúdiu uskutočniteľnosti v súlade s „Rámcom na hodnotenie verejných investičných projektov v SR“ a tiež s „Metodickým pokynom k spracovaniu štúdii uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 až 2020“ a predložiť ju na hodnotenie Ministerstvu financií SR (Útvaru hodnoty za peniaze) pred vyhlásením verejného obstarávania.“. Uvedené časti projektu považujem za samostatné a nad rámec klasického sčítania obyvateľov a ako také by mali byť detailnejšie popísané a vyhodnotené v štúdii uskutočniteľnosti a ekonomickej analýze podľa platného rámca. Štúdia uskutočniteľnosti by okrem iného mala a) obsahovať podrobnejšiu technickú a funkčnú špecifikáciu, na základe ktorej bude možné lepšie odhadnúť očakávané náklady IT časti projektu, b) preveriť a upresniť existujúce dátové zdroje potrebné pre vytvorenie registra domov a bytov (9,3 mil. eur), c) na základe dodatočných špecifickejších údajov o potrebných dátových zdrojoch upraviť a konkretizovať rozpočet pre vytvorenie registra domov a bytov. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) návrhu zákona všeobecne Požadujeme špecifikovať, či zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú zariadeniami, ktoré by mali umožniť pacientom poskytnúť údaje o obyvateľoch v rámci sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „sčítanie“) prostredníctvom stacionárneho asistenta zariadenia, alebo prostredníctvom zariadenia, ak osoba ani jej zákonný zástupca nie je schopný poskytnúť údaje asistentovi (§ 8 ods. 4). Zároveň požadujeme špecifikovať, či bude predmetné sčítanie realizované prostredníctvom mobilného asistenta zo strany obce (§ 8 ods. 3), v ktorej má príslušné zdravotnícke zariadenie sídlo v rámci virtuálneho asistenčného obvodu. V prípade, že osoby hospitalizované v rozhodujúcom okamihu sčítania sú predmetom zisťovania údajov, je vhodné uviesť spôsob zabezpečenia údajov získaných od týchto osôb, resp. za tieto osoby. Uvedenú pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že všetky výdavky súvisiace s návrhom budú zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly Štatistického úradu SR a Ministerstva vnútra SR, ako aj konštatovanie v bode 13. doložky vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“), že „Finančný rámec je indikatívny a bude upresnený v štúdii uskutočniteľnosti. Kvantifikácia všetkých výdavkov súvisiacich s realizáciou návrhu zákona vrátane prostriedkov na IT úradu a návrhy na ich financovanie budú spresňované v ďalšom legislatívnom procese po dopracovaní štúdie uskutočniteľnosti a na základe hodnotenia Ministerstva financií SR.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve zákona slovo „Zákon“ nahradiť slovom „ZÁKON“ a slová „z.....2018“ nahradiť slovami „z....2019“ v súlade s bodom 18 prílohy LPV, v § 2 ods. 3 vložiť za slová „zisťovaných údajov“ čiarku a legislatívnu skratku „(ďalej len „zbierka“)“ nahradiť legislatívnou skratkou „(ďalej len „zbierka zákonov“)“ a dôsledne ju používať v ďalšom texte návrhu, v § 3 písm. a) prvom bode za slovo „trvalým“ vložiť slovo „pobytom“, v poznámke pod čiarou k odkazu 2 vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“ ako nadbytočné, v poznámke pod čiarou k odkazu 12 slovo „Napr.“ nahradiť slovom „Napríklad“, pred slovami „§ 11“ bodku nahradiť čiarkou a pri citácii zákona č. 136/2010 Z. z. vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“ ako nadbytočné, v § 3 písm. g) treťom bode vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „klientske centrum“)“, pretože sa v návrhu používa len raz v § 26 písm. a), v poznámkach pod čiarou k odkazom 13 až 18, 20 a 36 na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“, v poznámke pod čiarou k odkazu 19 na konci pripojiť slová „v znení zákona č. 485/2013 Z. z.“, v poznámkach pod čiarou k odkazom 22 a 24 na konci pripojiť slová „v znení zákona č. 125/2016 Z. z.“, v § 3 písm. q) prvom bode slovo „stanovenie“ nahradiť slovom „určenie“, v poznámke pod čiarou k odkazu 25 uviesť úplnú citáciu a v poznámke pod čiarou k odkazu 26 uviesť skrátenú citáciu nariadenia Komisie (EÚ) č. 881/2017, v § 3 písm. s) slová „pilotné zisťovanie“ nahradiť slovami „pilotným zisťovaním“, v § 5 a § 9 ods. 2 slová „V prípade potreby“ nahradiť slovami „Ak je to potrebné“, poznámky pod čiarou k odkazom 27 a 31 zosúladiť s bodom 23.7 prílohy LPV, v poznámke pod čiarou k odkazu 30 za slovo „zákona“ vložiť slová „Národnej rady Slovenskej republiky“ a vypustiť slová „a 2“ ako nadbytočné, v poznámke pod čiarou k odkazu 31 druhú citáciu preformulovať takto: „§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle“, v § 8 ods. 3 slovo „sčítanie“ nahradiť slovami „vyplnenie sčítacieho formulára pre sčítanie obyvateľov“, v § 8 ods. 4 písm. b) a c) na konci bodkočiarku nahradiť čiarkou, v § 8 ods. 4 písm. c) až e) slová „odseku 1 až 3“ nahradiť slovami „odsekov 1 až 3“, v § 8 ods. 4 písm. e) slovo „asistentovu“ nahradiť slovom „asistentovi“, v § 8 ods. 5 a § 17 ods. 2 písm. d) a e) slovo „formuláru“ nahradiť slovom „formulára“, v § 10 ods. 2, § 24 písm. k), § 27 ods. 2 písm. k) a § 28 ods. 4 písm. a) slová „v prípade potreby“ nahradiť slovami „ak je to potrebné“, v § 11 ods. 2 vypustiť slová „podľa osobitného predpisu33)“ vrátane príslušnej poznámky pod čiarou ako nadbytočné, v § 11 ods. 6 slová „ods. 1“ nahradiť slovami „odseku 1“ v súlade s bodom 56 prílohy LPV, v § 12 ods. 3 slovo „podmienky“ nahradiť slovom „predpoklady“ v súlade so znením § 11, v § 12 ods. 4 slovo „vymenúva“ nahradiť slovom „vymenuje“, v poznámke pod čiarou k odkazu 35 slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 204/2011 Z. z.“, v § 14 ods. 2 na konci úvodnej vety doplniť dvojbodku, v § 14 ods. 2 písm. c) a § 19 ods. 2 písm. c) zátvorku a slová v zátvorke nahradiť slovami „v rozsahu telefónne číslo a e-mailová adresa“, v § 14 ods. 3 písm. a) slová „podmienky podľa § 12“ nahradiť slovami „predpoklady podľa § 11“, v § 14 ods. 3 písm. d) na konci čiarku nahradiť bodkou, v § 15 ods. 2 písm. c) druhom bode slovo „sčítacom“ nahradiť slovom „asistenčnom“, v § 15 ods. 2 písm. c) desiatom bode uviesť správny vnútorný odkaz, pretože predmetné ustanovenie sa člení len na písmená a) až c), v § 15 vypustiť odsek 3 vzhľadom na znenie jedenásteho bodu v odseku 2 písm. c), v § 16 ods. 1 druhej vete za slovom „mlčanlivosti“ vypustiť slovo „a“ ako nadbytočné, v § 16 ods. 3 uviesť odkaz a poznámku pod čiarou na osobitný predpis, v § 16 ods. 4 slovo „či“ nahradiť slovom „alebo“, v § 17 ods. 2 písm. c) na konci bodkočiarku nahradiť čiarkou, v § 17 ods. 2 písm. e) a § 24 písm. a) slovo „portálu“ nahradiť slovami „elektronického systému“, v § 19 ods. 2 na konci úvodnej vety doplniť dvojbodku, v § 19 ods. 3 znenie písmen a) až c) gramaticky zosúladiť s úvodnou vetou, v § 19 ods. 4 slovo „oznámiť“ nahradiť slovom „oznámi“, poznámku pod čiarou k odkazu 39 preformulovať takto: „39) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.“, v § 20 ods. 2 písm. a) vypustiť odkaz 41 ako nadbytočný a vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „ministerstvo vnútra“)“, pretože sa v návrhu používa len raz (§ 25 ods. 6), v § 20 ods. 2 písm. b) vypustiť odkaz 42 ako nadbytočný a vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „úrad pre dohľad“)“, pretože sa ďalej v návrhu nepoužíva, v § 20 ods. 2 písm. f) vypustiť odkaz 43 ako nadbytočný, v § 20 ods. 3 úvodnej vete slovo „nasledujúcich“ nahradiť slovom „týchto“ a na konci doplniť dvojbodku, v § 20 ods. 4 písm. g) slovo „ktorú“ nahradiť slovom „ktoré“, v poznámke pod čiarou k odkazu 45 v citácii zákona č. 55/2017 Z. z. vypustiť slová „v znení neskorších predpisov“, poznámku pod čiarou k odkazu 46 zosúladiť s bodom 23.8 prílohy LPV, v § 22 upraviť označenie odsekov a odseky 3 a 4 označiť ako odseky 2 a 3, v doterajšom odseku 3 slovo „účel“ nahradiť slovami „na účel“ a v doterajšom odseku 4 slovo „pracovníkom“ nahradiť slovom „zamestnancom“, v § 24 písm. c) slovo „subjektov“ nahradiť slovom „orgánov“, v § 24 písm. f) a g) za slovo „asistentov“ vložiť slovo „sčítania“, v § 24 písm. i) slovo „zabezpečí“ nahradiť slovom „zabezpečuje“ v súlade s bodom 3 prílohy LPV, v § 25 ods. 1 vypustiť slová „obyvateľov, domov a bytov“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v § 1, v § 25 ods. 2 slovo „pri“ z písmen a) a b) uviesť na konci úvodnej vety, v § 25 ods. 8 vypustiť čiarku a slová „vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v § 20 ods. 2 písm. c), v § 27 znenie odsekov 1 a 2 zosúladiť s bodom 3 prílohy LPV, v § 27 ods. 2 písm. b) vložiť za slovo „asistentov“ slovo „sčítania“, vypustiť čiarku za slovom „obce“ a slová „§ 13“ nahradiť slovami „§ 12“, v § 27 ods. 2 písm. m) slová „v prípade zariadenia“ nahradiť slovami „ak ide o zariadenia“, v § 28 ods. 3 slovo „vymenuje“ nahradiť slovom „vymenúva“, v § 28 ods. 4 slová „v prípade potreby“ vypustiť a za slovo „prijíma“ vložiť slová „ak je potrebné“, v § 29 ods. 1 písm. a) slová „s výnimkou“ nahradiť slovom „okrem“, v § 29 ods. 1 písm. e) slová „§ 15 ods. 3“ nahradiť slovami „§ 15 ods. 2 písm. c)“, v § 29 ods. 1 písm. i) slová „26 a 27 ods. 2“ nahradiť slovami „§ 26 a § 27 ods. 2“ v súlade s bodom 55 prílohy LPV, v § 30 ods. 1 a 2 vložiť za každú sumu pokuty slovo „eur“, v poznámke pod čiarou k odkazu 50 slová „Druhá časť“ nahradiť slovami „§ 8 až 13“, v § 35 ods. 3 slovo „stanovenú“ nahradiť slovom „určenú“, v § 37 ods. 2 odkaz 48 nahradiť odkazom 53, v nadpise prílohy vypustiť slová „obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v § 1, pri prvej citácii právne záväzného aktu Európskej únie v poznámkach pod čiarou uviesť publikačný zdroj, poznámky pod čiarou uviesť na tej strane, na ktorej sa nachádza odkaz na príslušnú poznámku pod čiarou, doložku zlučiteľnosti zosúladiť s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) § 11 ods. 3 Navrhované prvé dve vety v odseku 3 odporúčame nahradiť vetami:„Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. 34) Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“. Legislatívna pripomienka Odôvodnenie: je potrebné zosúladiť spôsob vyžiadania výpisu z registra trestov s právnou úpravou podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že samotným výpisom z registra trestov nebude možné overiť podmienku bezúhonnosti podľa odseku 2. Výpis z registra trestov neobsahuje údaje o odsúdení, ktoré bolo zahladené. Požadovať informácie o zahladených odsúdeniach, ktoré sú súčasťou odpisu registra trestov je možné iba oprávnenými orgánmi uvedenými v § 14 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. Na základe uvedeného odporúčame vypustiť požiadavku preukazovania bezúhonnosti v rozsahu, ktorý je neprimerane široký. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.3.2019 Detail