LP/2019/139 Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Hromadné pripomienky


Pridať
ZÁKON
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: