LP/2019/114 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Kultúra
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MK-2717/19-110/4854
Podnet: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 12/2016 z 19. septembra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Laššáková, Ľubica
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2019/114
Dátum začiatku MPK: 01.03.2019
Dátum konca MPK: 21.03.2019
Novelizované predpisy: 206/2009 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.02.2019
Ukončenie štádia: 01.03.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 01.03.2019
Ukončenie štádia: 21.03.2019
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.03.2019
Ukončenie štádia: 12.04.2019
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.04.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Legislatívna rada vlády SR (Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky)