LP/2018/97 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) Čl. I Odporúčame všetky novelizačné body, ktoré nahrádzajú vnútorný odkaz "ods. 5" vnútorným odkazom "ods. 9 písm. a)" zlúčiť do jedného novelizačného bodu v súlade s bodom 41. legislatívno-technických pokynov. Súčasne odporúčame, aby bol predmetný vnútorný odkaz citovaný spolu s označením paragrafu ("§ 138 ods. 5" a "§ 138 ods. 9 písm. a)"). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) materiálu AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V nadväznosti na zavedenie preddavkového platenia poistného na sociálne poistenie a ročné zúčtovanie sociálneho poistenia, ktorých implementácia bude spojená s rozsiahlymi zmenami v procesoch súvisiacich s výberom poistného, vrátane príslušných IT systémov Sociálnej poisťovne a formulárov, prostredníctvom ktorých jej platitelia poistného relevantné údaje zasielajú, je potrebné ustanoviť rozšírený účel, na ktorý Sociálna poisťovňa údaje zbiera a rovnako aj okruh údajov, ktoré Sociálna poisťovňa zbiera, a to nasledovne: a) v súvislosti s rozšírením účelu, na ktorý Sociálna poisťovňa zhromažďuje údaje a aj z dôvodu zberu ďalších navrhovaných údajov potrebných na plnenie úloh subjektov verejnej správy, žiadam preformulovať znenie § 170 ods. 1 zákona, prípadne ďalšie súvisiace ustanovenia, napríklad takto: „V § 170 odsek 1 znie: „(1) Sociálna poisťovňa zhromažďuje údaje na výkon sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1), na plnenie funkcie prístupového bodu podľa § 120 ods. 5 vo vlastnom informačnom systéme a údaje potrebné na hodnotenie vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a tvorbu a hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných politík x).“. Zároveň je potrebné doplniť poznámku pod čiarou k odkazu x) napríklad na znenie § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo na znenie čl. 4 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. b) rozšíriť okruh údajov poskytovaných zamestnávateľmi a zamestnancami Sociálnej poisťovni o tieto údaje: b1. miesto výkonu práce zamestnanca (číselný kód) – miesto výkonu práce podľa § 43 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, prípadne podľa § 51 ods. 2 písm. i) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, ak je toto miesto výkonu práce písomne dohodnuté medzi zamestnávateľom a zamestnancom alebo pravidelné pracovisko podľa § 2 ods. 3 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách; miesto výkonu práce je potrebné uvádzať ako číselný kód v súlade s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 597/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistický číselník krajov, štatistický číselník okresov a štatistický číselník obcí, b2. veľkosť pracovného úväzku (rozsah týždenného pracovného času) – rozsah týždenného pracovného času dohodnutého medzi zamestnancom a zamestnávateľom podľa § 49 alebo § 85 Zákonníka práce uvedený v pracovnej zmluve podľa § 43 ods. 2 Zákonníka práce alebo dĺžku určeného služobného času alebo dĺžku kratšieho služobného času, ak bol dohodnutý podľa § 51 ods. 2 písm. j) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, b3. celkový počet hodín platených zamestnancom pracujúcim na plný úväzok alebo skrátený pracovný čas (definícia zo Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR) 1-04) - do platených hodín sa započítavajú skutočne odpracované hodiny v určenom pracovnom čase a v nadčase, zaplatený, avšak neodpracovaný čas (náhrady mzdy) napríklad z dôvodu platenej dovolenky na zotavenie, sviatkov, prekážok z dôvodov všeobecného záujmu, školenia a štúdia popri zamestnaní a prekážok na strane zamestnávateľa, podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce, prípadne podľa § 66 až 68 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe, b4. druh práce vykonávanej zamestnancom (kódové označenie) – druh práce zamestnanca dohodnutý so zamestnávateľom napríklad podľa § 43 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce alebo v rámci opisu štátnozamestnaneckého miesta pod položkou „2. Kódové určenie a názvoslovné pomenovanie“; uvedený údaj je potrebné uvádzať v kódovom označení podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní. Údaje uvedené v bodoch b1 až b4 je potrebné zbierať za všetkých zamestnancov podľa § 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, čiže za osoby s pravidelným príjmom aj nepravidelným príjmom (ak predmetná skutočnosť nie je medzi zamestnávateľom a zamestnancom dohodnutá a nie je možné ju určiť, uvedie zamestnávateľ vo výkaze „N/A“), a to v režime zberu povinných údajov. Údaje by mali byť zbierané prostredníctvom úpravy už dnes existujúcich formulárov, ktoré na komunikáciu so zamestnávateľmi Sociálna poisťovňa používa [primárne prostredníctvom Mesačného výkazu poistného a príspevkov (MVP) a Výkazu poistného a príspevkov (VPP), v odôvodnených prípadoch aj prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby (RLFO)]. Údaje by mali byť zbierané tak, aby bola dodržaná ich aktuálnosť (údaj sa vyplní vždy, keď zamestnávateľ predmetný formulár Sociálnej poisťovni zasiela) a zároveň, aby sa minimalizovala administratívna záťaž zamestnávateľa (aby sa eliminovala alebo v maximálnej možnej miere minimalizovala potreba zvýšenia frekvencie zasielaných výkazov, napríklad prostredníctvom „zmenového“ RLFO). Tam, kde je to relevantné, by mal zamestnávateľ uviesť údaj prevažujúci v danom období, napríklad, ak sa miesto alebo druh práce zamestnanca s pravidelným príjmom počas mesiaca zmenil, zamestnávateľ uvedie v MVP údaj, ktorý bol platný v prevažujúcej časti mesiaca. V čase, kedy je stále viac riešení postavených na využití tzv. big data a kedy sa stále viac zdôrazňuje potreba maximalizovať tvorbu politík založených na faktoch (tzv. evidence based policy making) je nevyhnutné, aby boli k dispozícii kvalitné administratívne údaje pre tvorbu a hodnotenie verejných politík. Údaje, ktoré navrhujem zbierať od Sociálnej poisťovni, sú údaje, ktoré zamestnávatelia o svojich zamestnancoch zhromažďujú už dnes. Zber údajov je navrhovaný prostredníctvom formulárov, ktoré už dnes Sociálna poisťovňa na komunikáciu so zamestnávateľmi využíva a za zamestnancov, za ktorých zamestnávatelia už dnes iné údaje Sociálnej poisťovni poskytujú. Vzhľadom na zabehnuté komunikačné kanály medzi Sociálnou poisťovňou a zamestnávateľmi sa Sociálna poisťovňa javí ako najvhodnejšia inštitúcia, ktorá by predmetné údaje o zamestnancoch mohla zbierať, pričom tieto údaje pomôžu zásadným spôsobom zlepšiť kvalitu hodnotenia a tvorby rozsiahleho množstva politík, napríklad uplatnenie absolventov a kvality vzdelávacieho systému, hodnotenie investičnej pomoci, vplyv fiškálnych stimulov na jednotlivé socioekonomické skupiny obyvateľstva a množstvo ďalších. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) Nad rámec predloženého návrhu novely zákona KOZ SR navrhuje V § 26 ods. 3 slová „ od 11. dňa potreby“ nahradiť slovami „od 15. dňa potreby“. V § 39 ods. 1 písm. a) sa za slová „manžela (manželky)“ vložiť slová „chorú nevestu, chorého zaťa“. V § 41 slovo „55 %“ nahradiť slovom „75 %“. V § 42 slová „uplynutím desiateho dňa“ nahradiť slovami „uplynutím štrnásteho dňa“. Odôvodnenie: V zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „antidiskriminačný zákon“), každý je povinný dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahoch, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti, poskytovania tovarov a služieb a vo vzdelaní. Prípustné rozdielne zaobchádzanie upravuje § 8 antidiskriminačného zákona, pričom podľa odseku 4 tohto ustanovenia je v systéme sociálneho zabezpečenia v zamestnaní diskrimináciou nie je rozdielnym zaobchádzaním zaobchádzanie z dôvodu veku, ktoré spočíva v ustanovení rôznych vekových hraníc na vznik nároku na starobný dôchodok a invalidný dôchodok v tomto systéme, ako aj v ustanovení rôznych vekových hraníc v tomto systéme pre zamestnancov alebo skupiny zamestnancov, a používanie rôznych spôsobov výpočtu týchto dôchodkov, ktoré sú založené na kritériu veku; to neplatí, ak by súčasne došlo k diskriminácii z dôvodu pohlavia. Podľa § 9 ods. 1 každý má podľa tohto zákona právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou. Právna úprava ošetrovného ako jednej z nemocenských dávok je koncipovaná na princípe vyživovacej povinnosti uplatňovanej v rodinnom práve. V tejto súvislosti poukazujeme na nerovnosť prístupu poistencov (povinne nemocensky poistených - zamestnancov, povinne sociálne poistených samostatne zárobkovo činných osôb ako aj dobrovoľne nemocensky poistených osôb) k nároku na ošetrovné a jeho výplatu ako jednej z dávok nemocenského poistenia. KOZ SR za účelom odstránenia nerovnosti ako aj zosúladenia právneho stavu zákona o sociálnom poistení s antidiskriminačným zákonom navrhuje rozšírenie možnosti poskytovania ošetrovného v tom istom prípade len raz a len jednému poistencovi z desiatich kalendárnych dní na štrnásť kalendárnych dní a úpravu výšky ošetrovného z 55 % denného vymeriavacieho základu na 75 % denného vymeriavacieho základu poistenca. KOZ SR považuje za správne postaviť starostlivosť o člena rodiny v prípade jeho choroby, ako aj ďalších sociálnych udalostí uvedených v § 39 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení na roveň starostlivosti o dieťa v prípade nároku na materské. Rovnako KOZ SR nepovažuje určenie desiatich dní ako maximálnej dĺžky na poskytovanie ošetrovného v jednom prípade (jedna medicínska diagnóza) a jednému poistencovi za dostatočné. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) je kvantifikovaný vplyv návrhu na príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy v súvislosti so zavedením ročného zúčtovania v sociálnom poistení a súbežným poberaním dávky materského u otca a matky. Rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy sa uvádza v roku 2018 nulový, v roku 2019 v sume 19,9 mil. eur, v roku 2020 v sume 24,2 mil. eur a v roku 2021 v sume 26,2 mil. eur. V časti 2.1.1. Financovanie návrhu analýzy vplyvov sa uvádza, že predpokladané zvýšené výdavky Sociálnej poisťovne v roku 2018 v sume 15,4 mil. eur súvisiace s aktualizáciou a úpravou informačných systémov Sociálnej poisťovne a zvýšením počtu zamestnancov z dôvodu zavedenia ročného zúčtovania budú vykryté navýšením výdavkov správneho fondu Sociálnej poisťovne v danom roku. V súvislosti s uvedeným je potrebné v analýze vplyvov slovo „navýšením“ nahradiť slovom „prostredníctvom“ a zároveň, v súvislosti s potrebou zvýšenia výdavkov a počtu zamestnancov Sociálnej poisťovne na tento účel, zohľadniť v predložených kvantifikáciách aj závery Revízie výdavkov na politiky trhu práce a sociálne politiky. Zároveň beriem na vedomie, že negatívne vplyvy na výdavky Sociálnej poisťovne v rokoch 2019 až 2021 budú riešené v rámci návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2019 a rozpočtového výhľadu na roky 2020 až 2021. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné upraviť gramaticky (napríklad v čl. IV bode 13 § 28a ods. 2 úvodnej vete za slovom „slová“ vypustiť dvojbodku) a zosúladiť s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I bode 16 slovo „obdobie“ z písmen a) až c) uviesť v úvodnej vete, v bode 28 § 84 ods. 1 za slovami „ods. 1“ vložiť slová „prvej vete“, v bode 32 § 108 ods. 2 za slová „ods. 2“ a v bode 33 § 108 ods. 3 za slová „ods. 3“ vložiť slová „druhej vete“, v bode 40 § 138 ods. 12 slovo „na“ z písmen a) a b) uviesť v úvodnej vete, bod 71 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV a za slovo „slová“ vložiť dvojbodku, bod 73 zosúladiť s bodom 32 prílohy LPV a za slová „písmená n) a o)“ vložiť slovo „ktoré“, v čl. IV bode 15 § 28a ods. 5 za slová „ods. 5“ a v bode 17 § 95 ods. 2 za slová „ods. 2“ vložiť slová „prvej vete“, v čl. V úvodnej vete slová „a zákona .../2018 Z. z.“ nahradiť slovami „a zákona č. .../2018 Z. z.“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) § 128 ods. 5 K § 128 ods. 5 Navrhuje zahrnúť medzi poistencov štátu aj fyzické osoby, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, avšak zároveň vykonávajú zárobkovú činnosť ako zamestnanci alebo SZČO. Odôvodnenie: Peňažný príspevok na opatrovanie môže byť poskytovaný iba osobe, ktorej príjem zo zárobkovej činnosti neprevyšuje 2-násobok sumy životného minima (§ 40 ods. 15 zákona č. 447/2008 Z.z.). Opatrovateľ, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, teda odvádza poistné na dôchodkové poistenie z príjmu nepresahujúceho 2 -násobok ŽM (398,96 eur). Pokiaľ by však zárobkovú činnosť nevykonával, bol by poistencom štátu a poistné by bolo zaňho odvádzané z minimálneho vymeriavacieho základu (456 eur v r. 2018). Z uvedeného je zrejmé, že opatrovatelia, ktorí sa popri starostlivosti o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím snažia zvýšiť príjem svojej domácnosti ekonomickou aktivitou, budú mať za obdobie opatrovania nižší osobný mzdový bod, ako opatrovatelia, ktorí neboli ekonomicky aktívni. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 46 RÚZ navrhuje v § 139b časovo upresniť formuláciu „pred vykonaním ročného zúčtovania“. Odôvodnenie: RÚZ považuje predložené znenie za nejasné. Napr. zamestnanec má zúčtovaný príjem na výplatu v mesiaci september za mesiac august po zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti, ktorý sa má rozpočítať na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku. U zamestnanca, ktorý mal ukončený pracovný pomer v predchádzajúcom kalendárnom roku, resp. mu trvá prerušenie povinného poistenia z predchádzajúceho roka sa príjem rozpočíta na predchádzajúci kalendárny rok. V čase zúčtovania príjmu /t.j. začiatkom septembra/, ešte nie je vykonané ročné zúčtovanie za predchádzajúci rok, tzn., že príslušné poistné sa vypočíta a zamestnancovi zúčtuje. Poistné je však splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný na výplatu, t. j. v danom prípade do ôsmeho októbra, kedy ročné zúčtovanie už je vykonané. Už nie je potrebné poistné vykázať a uhradiť? Zásadná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 90 [§ 233 ods. 6 písm a) a b)] Žiadam upraviť lehotu na oznamovanie údajov, a to do jedného mesiaca po doručení žiadosti Sociálnej poisťovne, pretože správca dane využíva systém spracovania dát, podľa ktorého informácie z daňových priznaní a z hlásení od zamestnávateľov spracováva podľa vopred nastavených priorít. V návrhu ide o situácie, kedy si zamestnávateľ nesplnil zákonnú vykazovaciu povinnosť o poistnom a príspevkoch v členení na jednotlivých zamestnancov. Zamestnávateľ je povinný pobočke Sociálnej poisťovne predkladať výkazy poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac najneskôr v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov, čiže za mesiac december najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka, avšak finančné riaditeľstvo získava požadované údaje o zamestnancoch od zamestnávateľa až 30. apríla nasledujúceho roka a technicky je nesplniteľné poskytnúť Sociálnej poisťovni tieto údaje do 31. mája. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 27 [§ 78 ods. 2 písm. a)] V § 78 ods. 2 odporúčam slová „dodatočného platobného výmeru vydaného správcom dane“ nahradiť slovami „rozhodnutia správcu dane“ a zároveň v písmene a) slová „nadobudol právoplatnosť dodatočný platobný výmer“ nahradiť slovami „nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie správcu dane“. Správca dane určoval výšku dane alebo rozdiel dane daňovému subjektu formou platobného výmeru alebo dodatočného platobného výmeru podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov účinného do 31. decembra 2011. Podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov však správca dane vyrubuje daň alebo rozdiel dane oproti vyrubenej dani rozhodnutím vydaným vo vyrubovacom konaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K Článku I bod 48 (§ 140) V súvislosti so zavedením ročného zúčtovania v sociálnom poistení sa navrhuje aj úprava ustanovenia § 140 zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej sa navrhuje povinne sociálne poisteným fyzickým osobám - zamestnancom a ich zamestnávateľom zrušiť tzv. vylúčiteľné obdobia, ktorými sú (napríklad dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, poskytovanie ošetrovného, poskytovanie materského, obdobie počas, ktorého má zamestnanec ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku) počas ktorých povinne sociálne poistený zamestnanec a jeho zamestnávateľ nie sú povinní platiť povinné sociálne poistenie. Z uvedeného vyplýva, že aj napriek skutočnosti, že v období v ktorom sa im poskytuje nemocenské z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, v období v ktorom sa im poskytuje ošetrovné z dôvodu starostlivosti o člena rodiny alebo v období poberania materského, kedy im klesá čistý príjem, budú povinní platiť poistné na povinné sociálne poistenie a rovnako bude mať túto povinnosť aj ich zamestnávateľ. Z dôvodovej správy k uvedenému ustanoveniu vyplýva, že účelom navrhovaného opatrenia je predchádzanie vzniku nedoplatkov na poistnom na sociálnom poistení ako na strane zamestnanca tak aj na strane zamestnávateľa. V kontexte s uvedeným sa predkladateľ návrhu novely zákona o sociálnom poistení podľa nášho názoru nevysporiadal s negatívnymi dopadmi na povinne sociálne poistených zamestnancov a ich zamestnávateľov, ktorí po prijatí takto navrhovanej úpravy § 140 zákona o sociálnom poistení budú povinní platiť poistné na sociálne poistenie aj počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti, ošetrovania člena rodiny alebo v období, v ktorom sa im poskytuje materské a nenavrhuje žiadne primerané opatrenie, aby tieto negatívne dopady zmiernil napríklad percentuálnym zvýšením nemocenských dávok (v prípade nemocenského a ošetrovného denných vymeriavacích základov a v prípade vyrovnávacej dávky mesačným vymeriavacím základom). V súlade s uvedeným KOZ SR navrhuje zvýšenie nemocenskej dávky – nemocenské a nemocenskej dávky – ošetrovné z 55 % denného vymeriavacieho základu na 75 % denného vymeriavacieho základu a vyrovnávacej dávky z 55 % mesačného vymeriavacieho základu na 75 % mesačného vymeriavacieho základu. Zvýšením nemocenských dávok sa podľa nášho názoru zmierni negatívny dopad na zamestnancov v období, keď aj napriek skutočnosti, že im reálne klesne príjem z dôvodu sociálnej udalosti budú povinní platiť poistné na sociálne poistenie. V § 37 odsek 1 sa slovo „55 %“ nahrádza slovom „75 %“. V § 37 odsek 2 písm. a) sa slovo „ 25 %“ nahrádza slovom „55 % “ . V § 37 odsek 2 písm. b) sa slovo „55 %“ nahrádza slovom „75 %“. V § 41 sa slovo „55 %“ nahrádza slovom „75 %“ . V § 47 odsek 1 sa slovo „55 %“ nahrádza slovom „75 % “. V § 47 odsek 2 sa slovo „55 %“ nahrádza slovom „75 %“. V kontexte s vyššie uvedeným KOZ SR rovnako navrhuje novelizáciu príslušného ustanovenia zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne: V § 8 ods.1 písm. a) sa slovo „25 %“ nahrádza slovom „55 %“. V § 8 ods. 1 písm. b) sa slovo „55 %“ nahrádza slovom „75 %“. KOZ SR zásadne nesúhlasí so zavedením povinnosti zamestnanca platiť poistné na povinné sociálne poistenie v období počas, ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku a nemá žiadny príjem. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
SocioFórum, o.z. (Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.) K § 15 ods. 1 písm. e) K § 15 ods. 1 písm. e) Navrhujeme rozšíriť povinné dôchodkové poistenie na osoby, ktoré sa starajú o inú fyzickú osobu odkázanú na opatrovanie, avšak nebol im priznaný opatrovateľský príspevok. Ustanovenie § 15 ods. 1 písm. e) navrhujeme zmeniť nasledovne: „(1) Povinne dôchodkovo poistení sú e) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa stará o inú fyzickú osobu odkázanú na opatrovanie podľa komplexného posudku vydaného podľa osobitného predpisu 35) a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu35a), ak nie je dôchodkovo poistená podľa písmen a) až d), nebol jej priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nedovŕšila dôchodkový vek,“ Odôvodnenie: Podľa ustanovenia § 40 ods. 12 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia Ak je príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vyšší ako 1,7-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom, výška peňažného príspevku na opatrovanie podľa odsekov 7 až 9 sa zníži o sumu prevyšujúcu tento príjem. Ak je príjem opatrovaného rovný alebo vyšší súčtu 1,7 násobku životného minima a výšky opatrovateľského príspevku, opatrovateľský príspevok nemôže byť priznaný, hoci je opatrovaný podľa komplexného posudku vydaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny odkázaný na opatrovanie a iná osoba ho reálne opatruje. Fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o inú fyzickú osobu odkázanú na opatrovanie v takomto prípade nie je povinne dôchodkovo poistená z titulu opatrovania a nie je poistencom štátu podľa ustanovenia §128 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z.z. Takáto osoba však zároveň nie je dôchodkovo poistená z iných dôvodov, keďže celodenne vykonáva opatrovanie a možnosti výkonu zárobkovej činnosti má viac než limitované, v dôsledku čoho ani nemá prostriedky na to, aby sa dôchodkovo poistila dobrovoľne. Obdobie, počas ktorého sa tieto osoby osobne a celodenne starali o svojho blízkeho, sa im nezapočítava do obdobia dôchodkového poistenia, čo negatívne ovplyvňuje výšku ich budúceho starobného dôchodku, či samotný nárok naň. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 170 ods. 8 Navrhujeme, aby došlo aj k úprave § 170 ods. 8, ktorý sa týka poskytovania údajov ministerstvu vnútra. Ustanovenie § 170 ods. 8 navrhujeme pripojiť druhú vetu, ktorá znie: „Sociálna poisťovňa poskytuje živnostenskému úradu92abb) údaje zo svojho informačného systému bez súhlasu fyzickej osoby na overenie údajov potrebných na vydanie listiny určenej na preukázanie praxe nadobudnutej na území Slovenskej republiky v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie podľa osobitného predpisu.92abc)“. Poznámky pod čiarou k odkazom 92abb) a 92abc) znejú: „92abb) § 66a písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 92 abc) § 66b ods. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“. Ustanovenie § 170 ods. 8 rieši za účelom uznania odbornej praxe potrebnej na získanie živnostenského oprávnenia poskytovanie údajov ministerstvu vnútra, ktoré sú potrebné na overenie údajov na preukázanie splnenia podmienok, ktoré sú ustanovené živnostenským zákonom, podľa ktorého sa odborná prax nadobudnutá na území Slovenskej republiky preukazuje dokladmi o skutočnom a zákonnom vykonávaní príslušnej odbornej činnosti. Navrhovaným doplnením § 170 ods. 8 by malo dôjsť k úprave prípadov, keď sa fyzická osoba, ktorá je štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie rozhodne vykonávať činnosť, ktorá je živnosťou v týchto štátoch a potrebuje v nich preukázať, že na území Slovenskej republiky vykonávala prax v týchto činnostiach. Osvedčenie o tejto praxi vydáva živnostenský úrad, ktorým je okresný úrad. Daným ustanovením sa získa prístup k údajom určeným na použitie v zahraničí. Zásadná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) čl. I bod 46 - § 139b V § 139b – žiadame predkladateľa časovo upresniť formuláciu „pred vykonaním ročného zúčtovania“. Odôvodnenie (príklad): Zamestnanec má zúčtovaný príjem na výplatu v mesiaci september za mesiac august po zániku povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti, ktorý sa má rozpočítať na každý kalendárny mesiac trvania tohto poistenia v poslednom kalendárnom roku. U zamestnanca, ktorý mal ukončený pracovný pomer v predchádzajúcom kalendárnom roku, resp. mu trvá prerušenie povinného poistenia z predchádzajúceho roka sa príjem rozpočíta na predchádzajúci kalendárny rok. V čase zúčtovania príjmu /t.j. začiatkom septembra/, ešte nie je vykonané ročné zúčtovanie za predchádzajúci rok, tzn., že príslušné poistné sa vypočíta a zamestnancovi zúčtuje. Poistné je však splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príjem zúčtovaný na výplatu, t. j. v danom prípade do ôsmeho októbra, kedy ročné zúčtovanie už je vykonané. Už nie je potrebné poistné vykázať a uhradiť? Zásadná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) čl. I bod 73 - § 226 ods. 1 písmeno o) V § 226 ods. 1 písmeno o) je uvedené – písomne poskytovať zamestnávateľovi informácie potrebné na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky jeho zamestnancom. Na tomto mieste navrhujeme doplniť, aby zamestnávateľ mal informáciu na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky od Sociálnej poisťovne už hneď pri prihlasovaní zamestnanca elektronicky. Odôvodnenie (príklad): – zamestnancovi, ktorý si uplatňuje odvodovú odpočítateľnú položku vznikne pracovný pomer posledný deň v mesiaci. Zamestnávateľ prihlási zamestnanca do registra poistencov aj s označením uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky. Prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca zamestnávateľ zúčtováva mzdy zamestnancom za predchádzajúci mesiac, to znamená, že informáciu na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky od Sociálnej poisťovne by zamestnávateľ mal už mať ihneď pri prihlasovaní zamestnanca elektronický. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu Z hľadiska aproximácie práva neuplatňujeme k predloženému návrhu zákona žiadne pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) čl. I bod 73 - § 226 ods. 1 písmeno n) V § 226 ods. 1 písmeno n) je uvedené – písomne oznámiť zamestnávateľovi identifikačné číslo tohto právneho vzťahu. Na tomto mieste odporúčame doplniť, že sa to týka len v prípade viacerých poistných vzťahov u jedného zamestnávateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) čl. I bod 55 V § 147b ods. 7 – sa uvádzajú obdobia podľa § 140, ktorý sa vzťahuje na SZČO. Z toho nie je jednoznačné, či sa v ročnom zúčtovaní sociálneho poistenia bude krátiť maximálny ročný vymeriavací základ za doby vylúčenia aj za zamestnancov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.3.2018 Detail