LP/2018/953 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I nový bod Pripomienky k jednotlivým ustanoveniam návrhov zákonov K čl. I návrhu zákona [k návrhu zmien a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov] K čl. I – doplnenie nového bodu 1 Do čl. I je potrebné doplniť nový bod 1 s takýmto znením: „1. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie: „Podnikateľ nemôže financovať predmet svojho podnikania sústavným získavaním návratných peňažných prostriedkov alebo vkladov podľa osobitného predpisu od verejnosti; tým nie sú dotknuté ustanovenia druhej časti tohto zákona ani ustanovenia osobitných predpisov.“.“. Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie: Národná banka Slovenska zaznamenala v poslednom období zvýšený záujem subjektov o posúdenie uskutočňovania plánovanej činnosti, ktorej hlavným znakom alebo jedným z hlavných znakov je financovanie podnikania zhromažďovaním peňažných prostriedkov od verejnosti s prísľubom návratnosti a s cieľom financovať inú nefinančnú činnosť subjektu. Pritom návratnosť takto získaných prostriedkov nie je viazaná na výsledky činnosti nimi financovanej. Uvedené podnikateľské schémy nespadajú z rozličných príčin pod žiadnu súčasnú reguláciu v rámci finančného trhu a nie sú ani dohliadané Národnou bankou Slovenska. V prípade záujmu podnikateľa o sústavné financovanie podnikania prostredníctvom získavania vkladov podľa § 5 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v rámci zabezpečenia ochrany spotrebiteľa potrebné takéto konanie podnikateľa obmedziť, pretože existuje zvýšené riziko, že sa takéto subjekty dostanú do platobnej neschopnosti a nebudú mať zdroje na plnenie záväzkov zo získaných peňažných prostriedkov od verejnosti. Vzhľadom na uvedené navrhujeme, aby takéto subjekty postupovali podľa platných a účinných osobitných právnych predpisov, ako sú zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách alebo zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. Navrhnutou úpravou nebude dotknutá možnosť podnikateľa na príležitostné získavanie externých zdrojov financovania podnikania (napríklad prostredníctvom crowdfundingových platforiem alebo prostredníctvom vydávania dlhopisov podľa zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch). Zároveň je potrebné v čl. I prečíslovať všetky nasledujúce body. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I bod 1,3,7,8,10 K čl. I pôvodnému bodu 1 Za slovo „spoločnosťou“ je potrebné vložiť čiarku. K čl. I pôvodnému bodu 3 Bod 3 je potrebné z legislatívno-technického hľadiska preformulovať takto: „3. Nadpis nad § 190a znie: „Osobitné ustanovenia pre účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení verejnej akciovej spoločnosti“.“. K čl. I pôvodnému bodu 7 V § 201a ods. 2 písm. d) je potrebné slovo „písmena“ nahradiť slovom „písmen“. V § 201b ods. 2 písm. d) je potrebné slová „prvá veta“ nahradiť slovami „prvej vety“. V nadpise § 201c odporúčame slovo „Publicita“ nahradiť slovom „Zverejňovanie“. V § 201e ods. 3 je potrebné za slovo „vyjadrenie“ vložiť čiarku. K čl. I pôvodnému bodu 8 1. V úvodnej vete bodu 8 je potrebné slovo „nadpisu“ nahradiť slovom „nadpisov“. 2. V § 220ga ods. 1 je potrebné slovo „hlasovacia“ nahradiť slovom „hlasovacie“. 3. Ustanovenie § 220ga ods. 4 odporúčame vypustiť z dôvodu, že odsek 3 nepoužíva slovné označenie „spriaznená osoba fyzickej osoby“ (návrh zákona používa pojem slovné označenie „osoba spriaznená s verejnou akciovou spoločnosťou“, pre ktorú zavádza legislatívnu skratku „spriaznená osoba“), a preto nie je vhodné uvedené slovné označenie vymedziť. 4. V § 220ga ods. 5 je potrebné slová „odseku 2 a“ vypustiť, pretože v odseku 2 sa pojem „kvalifikovaná účasť“ nepoužíva. 5. V nadpise § 220gb odporúčame slovo „Publicita“ nahradiť slovom „Zverejňovanie“. 6. V § 220gb ods. 2 písm. b) je potrebné preformulovať napríklad takto: „b) meno a priezvisko spriaznenej osoby, ak ide o fyzickú osobu, názov alebo obchodné meno spriaznenej osoby, ak ide o právnickú osobu,“. Navrhované znenie písmena b) používa slovné označenie „spriaznená fyzická osoba“, pričom navrhovaný § 220ga ods. 3 takéto slovné označenie nepoužíva. Návrh zákona v § 220ga ods. 3 používa ako všeobecný pojem (zahŕňajúci fyzickú osobu aj právnickú osobu) na účely ustanovení o významných obchodných transakciách verejnej akciovej spoločnosti slovné označenie „osoba spriaznená s verejnou akciovou spoločnosťou“, pre ktorú zavádza legislatívnu skratku „spriaznená osoba“. K čl. I pôvodnému bodu 10 (príloha „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“) Úvodnú vetu je potrebné preformulovať takto: „Príloha vrátane nadpisu znie:“. Súčasne navrhujeme zvážiť úpravu citácií zdrojov (Ú. v.) podľa platných legislatívnych pravidiel vlády a namiesto mimoriadnych vydaní uvádzať len Ú. v. ES. Za citáciou Ú. v. EÚ navrhujeme vypustiť slová „zv. 1“ a „zv. 21“ ako aj „/17“, „/20“ a „/46“. Zdroje odporúčame uvádzať v súlade s legislatívnymi pravidlami vlády ako (Ú. v. EÚ L .., ... .. 20..) prípadne (Ú. v. ES L .., ... .. 20..) aj s uvedením konkrétneho dátumu publikácie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) všeobecna Všeobecná zásadná pripomienka k návrhu zákona Dovoľujeme si upozorniť, že ak návrh zákona bude upravovať právne vzťahy nad rámec preberanej smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/828, tak predkladateľ (pripravovateľ) má principiálnu povinnosť predložiť tento návrh zákona na vnútrokomunitárne pripomienkové konanie (konzultáciu) do Európskej centrálnej banky, a to na základe konzultačnej povinnosti podľa ustanovení čl. 127 ods. 4 platnej Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), čl. 4 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) a ustanovení (najmä čl. 2 ods. 1 tretej odrážky) rozhodnutia Rady (ES) č. 98/415/ES z 29. júna 1998 o poradení sa vnútroštátnych orgánov s Európskou centrálnou bankou ohľadom návrhov právnych predpisov (Ú. v. ES L 189, 3. 7. 1998; korigendum Ú. v. EÚ L 234, 29. 8. 2006). Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) predkladacia sprava K predkladacej správe V druhom odseku je za slovami „2018 a“ potrebné vypustiť slovo „na“. V siedmom odseku je za slovami „správcov aktív“ potrebné slovo „s“ nahradiť slovom „a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v názve zákona slová „o zmene a doplnení niektorých zákonov“ nahradiť slovami „ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“, v čl. I bod 3 zosúladiť s predposlednou vetou bodu 30.1 prílohy LPV, v bode 4 úvodnej vete vypustiť slovo „V“ a v navrhovanom znení časti vety za bodkočiarkou slová „prvá veta“ nahradiť slovami „prvej vety“, v bode 7 § 201a ods. 2 písm. d) slovo „písmena“ nahradiť slovom „písmen“, v § 201a ods. 3 slová „druhá veta“ nahradiť slovami „druhej vety“, v § 201b ods. 1 prvej vete vypustiť slovo „spoločnosti“ za slovom „odmeňovania“ z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky v § 201a ods. 1, v § 201b ods. 2 písm. d) slová „prvá veta“ nahradiť slovami „prvej vety“, v § 201e ods. 1 slovo „ktorý“ nahradiť slovom „ktorí“, v § 201e ods. 2 úvodnej vete slovo „pre“ nahradiť slovom „za“, v § 201e ods. 6 vypustiť slová „členov orgánov spoločnosti“ za slovom „odmeňovania“ z dôvodu zavedenia legislatívnej skratky v § 201a ods. 1, v bode 8 úvodnej vete slovo „nadpisu“ nahradiť slovom „nadpisov“, v § 220ga ods. 1 slovo „prípadne“ vypustiť ako nadbytočné a slovo „hlasovacia“ nahradiť slovom „hlasovacie“, v § 220gb ods. 1 tretej vete slová „obchodnej transakcie“ nahradiť slovami „obchodnej transakcii“ a slová „významnej transakcii“ nahradiť slovami „významnej obchodnej transakcii“, v § 220gb ods. 2 písm. c) za slovo „uzavretia“ vložiť slová „významnej obchodnej“, v § 220gb písm. d) slovo „hodnota“ nahradiť slovami „hodnotu významnej obchodnej“, v § 220gb ods. 2 písm. e) za slovo „je“ vložiť slová „významná obchodná“, v § 220gc ods. 1 úvodnú vetu zosúladiť s bodom 55 prílohy LPV, v bode 10 úvodnej vete za slovo „Príloha“ vložiť slová „vrátane nadpisu“ v súlade s bodom 42 prílohy LPV, v čl. II úvodnej vete uviesť správne všetky novely zákona a vypustiť slová „a dopĺňa“, pretože návrhom sa platné znenie zákona iba mení, vypustiť označenie novelizačného bodu 1 v súlade s bodom 28.2 prílohy LPV, v čl. III úvodnej vete doplniť poslednú novelu - zákon č. 373/2018 Z. z.“ a vypustiť slová „mení a“, pretože návrhom sa platné znenie zákona iba dopĺňa, v bode 1 § 78 ods. 1 písm. b) slovo „rozhodli“ nahradiť slovom „rozhodol“, v § 78 ods. 2 druhej vete slovo „pokiaľ“ nahradiť slovom „ak“, v § 78a ods. 2 úvodnej vete vypustiť čiarku a slovo „buď“ ako nadbytočné, v § 78a ods. 2 písm. a) nahradiť slovo „správcov“ slovom „správcu“, v § 78a ods. 3 slová „niektorý z prvkov“ nahradiť slovom „informácie“ v súlade so znením odseku 2, v § 78a ods. 4 prvej vete vypustiť slovo „uvedené“ ako nadbytočné a slovo „informácii“ nahradiť slovom „informácií“, v § 78c ods. 5 prvej vete nahradiť slová „a ponechať bezplatne k dispozícii najmenej“ slovami „najmenej na“ a v druhej vete slovo „informácii“ nahradiť slovom „informácií“, v poznámke pod čiarou k odkazu 60ab pripojiť na koniec prvých dvoch citácií slová „v znení neskorších predpisov“ a slová „§ 45b“ nahradiť slovami „45a“, pretože § 45b bol s účinnosťou od 1. januára 2019 zrušený, v bode 2 nadpise § 107o slovo „identifikácií“ nahradiť slovom „identifikácii“, v § 107o ods. 3 poslednej vete vypustiť slová „v reťazi“ ako nadbytočné, v § 107o ods. 4 druhej vete vypustiť slová „v reťazi sprostredkovateľov“ ako nadbytočné, v § 107o ods. 6 písm. b) slovo „uvedú“ nahradiť slovom „uvedie“, § 107o ods. 9 na konci vypustiť nadbytočnú bodku, v § 107o ods. 10 a 12 nahradiť slovo „alebo“ za slovom „emitentovi“ čiarkou, v § 107o ods. 11 písm. a) slovo „bol“ nahradiť slovom „boli“ a slovo „schopný“ nahradiť slovom „schopní“, v § 107o ods. 15 slovo „stanovená“ nahradiť slovom „ustanovená“, v § 107o ods. 18 prvej vete za slovo „ustanovení“ vložiť slovo „odsekov“, doložku zlučiteľnosti zosúladiť s platnými Legislatívnymi pravidlami vlády SR]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I a III všeobecne Navrhovaná novela v súlade so sledovaným cieľom právnej úpravy, s ktorým Generálna prokuratúra Slovenskej republiky bezvýhradne súhlasí, zavádza množstvo významných povinností pre verejnú akciovú spoločnosť, jej orgány, ako aj pre správcov aktív, zastupujúcich poradcov, sprostredkovateľov, emitentov a inštitucionálnych investorov. V návrhu zákona však nie je osobitne riešený verejnoprávny dôsledok porušenia týchto zákonných povinností, a to či už vo vzťahu k právnickým osobám, ako aj konkrétnym zodpovedným fyzickým osobám, členom orgánov či iným špeciálnym subjektom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. I bodu 8 (§ 220ga ods. 1) Odporúčame upraviť druhú vetu § 220ga ods. 1 tak, aby bola výslovne vylúčená možnosť účasti spriaznenej osoby na časti zasadnutia valného zhromaždenia, v ktorej sa rokuje o významnej obchodnej transakcii, okrem prípadu, ak bola spriaznená osoba prizvaná na valné zhromaždenie za účelom jej vypočutia. V čase vypočutia môže byť spriaznená osoba prítomná na rokovaní valného zhromaždenia, pričom dôvod vypočutia a obsah jej vypočutia sa uvedie v zápisnici z valného zhromaždenia. Rovnako musí byť vylúčená možnosť účasti spriaznenej osoby na hlasovaní, a to nielen pri prezenčnom hlasovaní na zasadnutí alebo pri hlasovaní s využitím videokonferencie, ale aj pri hlasovaní elektronickou formou alebo korešpondenčnou formou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 7 (§ 201e) V § 201e odporúčam zvážiť opodstatnenosť navrhovaného znenia odseku 4 s ohľadom na znenie § 20 ods. 3 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého výročná správa musí byť overená audítorom (podľa § 201e ods. 1 návrhu je správa o odmeňovaní súčasťou výročnej správy), pričom audítor má aj vyjadriť názor, či výročná správa obsahuje informácie podľa osobitného predpisu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 7 (§ 201b) V § 201b ods. 4 žiadam na konci pripojiť tieto slová: „alebo osoby zodpovednej za systém odmeňovania“. Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 23d ods. 1 ustanovuje, že banka je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie, ak spĺňa kritériá podľa § 23 ods. 9 písm. g). Ak však banka tieto kritériá nespĺňa, musí určiť osobu zodpovednú za systém odmeňovania v banke. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I K bodu 7 (§201e) V § 201e ods. 2 odporúčam písmeno e) preformulovať takto: „e) každú odmenu bez ohľadu na jej formu získanú členom orgánu spoločnosti od ktorejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny podľa osobitného predpisu,“. Ide o zosúladenie ustanovenia so znením dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že v tomto prípade sa v doložke vybraných vplyvov v riadku „z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy“ neoznačuje žiadna z možností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 7 (§ 201e ods. 1) Odporúčame slová „členov, ktorý“ nahradiť slovami „členov, ktorí“ (oprava zrejmej nesprávnosti). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. I bodu 7 (§ 201e ods. 4) Odporúčame slová „môže byť“ nahradiť slovom „je“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 66 ods. 4 Predkladaný návrh novely Obchodníka zákonníka navrhujeme rozšíriť o nový bod, v ktorom by sa do ustanovenia § 66 ods. 4 za slová „štatutárneho orgánu“ doplnili slová „vedúci podniku zahraničnej osoby a vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby“. Ustanovenie § 66 ods. 4 bolo do Obchodného zákonníka zavedené zákonom č. 264/2017 Z. z. Ako uvádza dôvodová správa k tomuto zákonu - „Aby sa predchádzalo nejasnostiam v aplikačnej praxi, zákonodarca zároveň v odseku 4 zavádza pravidlo zániku funkcie člena štatutárneho orgánu, podľa ktorého, ak člen štatutárneho orgánu musí podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní spĺňať podmienky pre výkon funkcie, jeho funkcia zanikne ku dňu, kedy tieto podmienky prestal spĺňať.“, hlavným zámerom prijatia takejto úpravy bolo „predchádzanie nejasnostiam v aplikačnej praxi“. V súvislosti s tým by bolo žiadúce, aby sa takáto úprava zakotvila aj vo vzťahu k vymenovaným subjektom, a to z dôvodu, že ide o rovnocenné subjekty ako štatutárny orgán pôsobiaci v slovenskej právnickej osobe s tým, že v prípade týchto osôb ide o osoby pôsobiace v podniku zahraničnej osoby resp. organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ktoré rovnako ako štatutárny orgán podľa § 6 ods. 3 živnostenského zákona musia spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami a to podľa § 6 ods. 4 citovaného zákona. Ak teda tieto osoby prestanú spĺňať podmienky na výkon funkcie podľa živnostenského zákona, mal by sa na ne vzťahovať rovnaký režim ako na štatutárny orgán slovenskej právnickej osoby, t. j. malo by dôjsť k zániku výkonu ich funkcie ku dňu, keď tieto podmienky prestali spĺňať. Túto pripomienku uplatňuje z dôvodu problémov, ktoré v súvislosti s týmto ustanovením nastávajú v aplikačnej praxi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 7, v časti §201b, odsek 1 RÚZ navrhuje formulovať uvedené ustanovenie nasledovne: „(1) Pravidlá odmeňovania spoločnosti musia byť vypracované v súlade s obchodnou stratégiou spoločnosti, jej dlhodobými cieľmi, záujmom udržateľnosti, musia byť jasné a zrozumiteľné a musia zahŕňať aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov. Pravidlá odmeňovania musia ďalej obsahovať a) určenie a opis pevnej zložky odmeny, b) určenie a opis pohyblivej zložky odmeny, ak spoločnosť túto priznáva, c) určenie a opis všetkých príplatkov a iných výhod v akejkoľvek forme, ktoré možno členom orgánov spoločnosti poskytnúť, d) určenie pomerného podielu jednotlivých zložiek odmeny podľa písmen a) až c) na celkovej odmene člena orgánu spoločnosti, e) podmienky ukončenia zmluvy o výkone funkcie a platieb spojených s jej ukončením, f) opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie pravidiel odmeňovania vrátane opatrení na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie, g) určenie a opis pôsobnosti výboru pre odmeňovanie alebo iných dotknutých výborov, ak sú spoločnosťou zriadené alebo ak sa zriaďujú podľa osobitného zákona, h) odôvodnenie ako sa pri príprave a vypracovaní pravidiel odmeňovania zohľadnili mzdové a zamestnanecké podmienky zamestnancov spoločnosti.“ Odôvodnenie: Úprava z návrhu odstraňuje uvedenie doby trvania zmluvy spravujúcej výkon funkcie člena orgánu nakoľko doba funkcie konkrétneho člena orgánu je uvedená v obchodnom registri a je verejná. Úprava tiež odstraňuje uvádzanie pomerov dôchodkového zabezpečenia, nakoľko Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/828 („Smernica“) to nevyžaduje a taktiež, doplnkové dôchodkové inštitúty sú regulované zákonom a v jeho intenciách prípadne platnou kolektívnou zmluvou. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 2 RÚZ navrhuje uvedený bod formulovať nasledovne: „2. V § 188 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: Každý akcionár verejnej akciovej spoločnosti alebo jeho splnomocnený zástupca má právo, aby mu predstavenstvo verejnej akciovej spoločnosti najneskôr do 15 dní od požiadania, nie však skôr ako bolo povinné vyhotoviť zápisnicu o valnom zhromaždení podľa § 189 ods. 1, vydalo potvrdenie ako spoločnosť vyhodnotila a započítala hlasy spojené s jeho akciami do výsledku hlasovania pri každom bode programu valného zhromaždenia; to neplatí, ak webové sídlo spoločnosti alebo vyžiadaná kópia zápisnice alebo jej časti spolu s prílohami zápisnice uvádza výsledky hlasovania v požadovanej forme a štruktúre alebo ak správnosť vyhodnocovania hlasovania overoval notár a záver hlasovania je uvedený v notárskej zápisnici o konaní valného zhromaždenia.“ Odôvodnenie: Úprava znenia v súlade so Smernicou dáva možnosť overenia správneho zápočtu hlasov akcionárov pričom zohľadňuje skutočnosť, že v zmysle právneho poriadku SR je v zákonom stanovených prípadoch povinné o konaní valného zhromaždenia vyhotovovať notársku zápisnicu alebo ju vyhotovovať dobrovoľne. Notár teda v danom prípade overuje správnosť naloženia s odovzdanými hlasmi akcionárov a je nelogické a nedôvodné aby v takom prípade spoločnosť vyhotovovala ďalšie potvrdenie o správnosti nakladania s hlasmi akcionárov. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 8. K čl. III bodu 2 (§ 107o ods. 12) Odporúčame slová „môže postúpiť informácie“ nahradiť slovom „postúpi potvrdenie“, nakoľko dôsledkom navrhovanej dikcie môže byť legálny stav, že sprostredkovateľ, ktorý bude mať „možnosť postúpiť potvrdenie“ (nie „informácie“), túto možnosť nevyužije a potvrdenie nepostúpi žiadnemu subjektu, čo zrejme nebolo cieľom právnej úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 7. K čl. III bodu 2 (§ 107o ods. 10) Odporúčame slová „môže postúpiť“ nahradiť slovom „postúpi“, nakoľko dôsledkom navrhovanej dikcie môže byť legálny stav, že sprostredkovateľ, ktorý bude mať „možnosť postúpiť“ informácie, túto možnosť nevyužije a informácie nepostúpi žiadnemu subjektu, čo zrejme nebolo cieľom právnej úpravy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 6. K čl. I bodu 8 .§ 220gb ods. 2 písm. a) a b). Odporúčame na konci písmen a) a b) pripojiť tieto slová: „alebo informáciu o tom, že účastníkom významnej obchodnej transakcie nebola žiadna spriaznená osoba“, aby bola jednoznačne upravená situácia, keď sa na významnej obchodnej transakcii nezúčastní žiadna zo spriaznených osôb podľa § 220ga ods. 3 návrhu zákona v čl. I. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail