LP/2018/952 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o výške úhrady za poskytovanie technickej normy

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z ... 2019
o výške úhrady za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad) podľa
§ 19
zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii (ďalej len „zákon
“) ustanovuje:
Pridať
§ 1
Predmet vyhlášky
Pridať
(1)
Výška úhrady a zľava z úhrady za poskytovanie slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy a jej zmeny je uvedená v prílohe č. 1 časti I kapitole A, B, D a E.
Pridať
(2)
Výška úhrady za Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) je uvedená v prílohe č. 1 časti I kapitole F.
Pridať
(3)
Výška úhrady za udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie je uvedená v prílohe č. 1 časti I kapitole G.
Pridať
(4)
Výška úhrady za činnosti súvisiace s poskytovaním slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, inej technickej normy a jej zmeny je uvedená v prílohe č. 1 časti II.
Pridať
(5)
Minimálna výška úhrady za poskytnutie služby STN-online a výška úhrady za poskytnutie služby STN-online je uvedená v prílohe č. 1 časti I kapitole C.
Pridať
(6)
Spôsob poskytovania slovenskej technickej normy, technickej normalizačnej informácie, a inej technickej normy a jej zmeny je uvedený v prílohe č. 1 časti I kapitole A a B.
Pridať
(7)
Vzor žiadosti o udelenie súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 zákona a vzor súhlasu na citovanie časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 6 zákona je uvedený v prílohe č. 2.
Pridať
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Pridať
Na účely tejto vyhlášky je
Pridať
a)
trvalým sledovaním novovydaných slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií alebo trvalým sledovaním iných technických noriem a ich zmien služba poskytovaná úradom, ktorá informuje o novovydaných slovenských technických normách a technických normalizačných informáciách, vrátane ich zmien a opráv, alebo iných technických normách a ich zmenách vrátane ich opráv vykonávaná vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca a poskytovaná na základe úhrady podľa prílohy č. 1,
Pridať
b)
službou STN-online elektronická služba poskytovaná úradom, ktorá umožňuje ukladanie, čítanie, prenos textu a grafiky alebo tlač slovenských technických noriem a technických normalizačných informácií, a ich automatickú aktualizáciu na základe úhrady podľa prílohy č. 1,
Pridať
c)
prístupom k službe STN-online sprístupnenie služby STN-online pre jeden počítač,
Pridať
d)
rešeršnou službou vyhľadávanie slovenských technických noriem, technických normalizačných informácií alebo iných technických noriem a ich zmien v národných databázach a v databázach iných národných normalizačných orgánov na základe požiadavky žiadateľa,
Pridať
e)
triedou slovenskej technickej normy klasifikácia slovenskej technickej normy podľa technickej oblasti,
Pridať
f)
infocentrom úradu verejne prístupný priestor, v ktorom úrad poskytuje slovenské technické normy a ich zmeny, technické normalizačné informácie vrátane ich opráv, iné technické normy a ich zmeny vrátane ich opráv verejnosti za úhradu, vrátane ich prezenčného štúdia,
Pridať
g)
citovaním časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie doslovné uvedenie znenia podstatnej časti alebo nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie,
Pridať
h)
citovaním podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie doslovné uvedenie znenia viac ako 1 strany formátu A4 a najviac 20 % z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie,
Pridať
i)
citovaním nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie doslovné uvedenie znenia najviac 1 strany formátu A4 z celkového rozsahu slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie,
Pridať
j)
rozsahom citácie označenie kapitoly, článku, odseku, obrázku, tabuľky, vzorca slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, ktorú žiadateľ požaduje citovať; do rozsahu citácie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie sa nezapočítava titulná strana, národný predhovor, titulná európska strana alebo titulná medzinárodná strana, obsah, predhovor, európsky predhovor, predmet normy, normatívne odkazy, literatúra, tiráž a prázdna strana slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.
Pridať
§ 3
Podrobnosti o udelení súhlasu
Pridať
(1)
Súhlas na citovanie nepodstatnej časti slovenskej technickej normy alebo nepodstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 alebo ods. 6 zákona je udelený dňom nasledujúcim po dni podania žiadosti o udelenie súhlasu, ktorá má všetky náležitosti podľa prílohy č. 2 druhého bodu, piateho bodu alebo ôsmeho bodu.
Pridať
(2)
Súhlas na citovanie podstatnej časti slovenskej technickej normy alebo podstatnej časti technickej normalizačnej informácie podľa § 14 ods. 5 alebo ods. 6 zákona sa udelí, ak žiadosť o udelenie súhlasu má všetky náležitosti podľa prílohy č. 2 prvého bodu, štvrtého bodu alebo siedmeho bodu a požadovaný rozsah citácie nepresiahne podstatnú časť slovenskej technickej normy alebo podstatnú časť technickej normalizačnej informácie.
Pridať
§ 4
Zrušovacie ustanovenie
Pridať
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 61/2017 Z. z. o poplatkoch za poskytovanie technickej normy Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Pridať
§ 5
Účinnosť
Pridať
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.