LP/2018/95 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2018/300/002039/00777
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.10.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/95
Dátum začiatku MPK: 06.03.2018
Dátum konca MPK: 26.03.2018
Novelizované predpisy: 149/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 15.02.2018
Ukončenie štádia: 06.03.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 26.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.03.2018
Ukončenie štádia: 12.09.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 28.08.2019
Začiatok štádia: 28.08.2019
Ukončenie štádia: 19.09.2019
Začiatok štádia: 19.09.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 12.09.2018
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 02.10.2019
Ukončenie štádia: 02.10.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 02.10.2019
Ukončenie štádia: