LP/2018/948 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení vyhlášky č. 43/2016 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 3 V navrhovanom znení § 2 ods. 2 odporúčame slová „osvedčením, akým je banková záruka“ nahradiť slovami „bankovou zárukou“. Inštitút bankovej záruky je osobitným druhom zabezpečovacieho záväzku, ide o písomné vyhlásenie banky v záručnej listine. Stotožňovanie tohto inštitútu s pojmom „osvedčenie“ pokladáme za nesprávne. Ďalej možno mať aj pochybnosť o presnom význame tohto slovného spojenia, pretože spojenie „akým je banková záruka“ môže evokovať, že ide len o príklad zabezpečenia, ktorého doklad sa vyžaduje. Pripomienka je gramatickej a štylistickej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K úvodnej vete Navrhujeme v citácii splnomocňovacieho ustanovenia za písmeno c) vložiť čiarku. Pripomienka je gramatickej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodu 16 Slová „na viditeľnom mieste“ navrhujeme nahradiť slovami „na mieste viditeľnom“. Pripomienka je štylistickej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
KC (Komplex centrum) K § 3 odsek (5) Navrhujeme v § 3 odsek (5) doplniť druhú vetu nasledovne: „ Termín, čas a miesto rokovania skúšobnej komisie je povinný zverejniť okresný úrad v sídle kraja prostredníctvom Jednotného informačného systému v cestnej doprave minimálne 21 kalendárnych dní pred termínom rokovania komisie.“ Zdôvodnenie: Zverejnenie termínu zasadnutí komisie v sídle kraja (termínu skúšky) je potrebné pre účastníkov skúšky z toho dôvodu, aby si mohli naplánovať dostatočnú prípravu na skúšku, podanie prihlášky na skúšku a žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v stanovenej dobe minimálne 7 dní pred termínom skúšky, ako aj naplánovať samotnú účasť na skúške ešte pred doručením pozvánky na skúšku od okresného úradu v sídle kraja. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
KC (Komplex centrum) Návrhu na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy Navrhujeme doplniť nový paragraf vo vyhláške k udeleniu povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Názov paragrafu a jeho návrh znenia: "Návrh na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy (1) Okresný úrad v sídle kraja zverejní zoznam požadovaných príloh k žiadosti o vydanie povolenia na svojom webovom sídle. (2) Okresný úrad v sídle kraja zverejní na svojom webovom sídle informáciu, ktorá osoba alebo osoby realizujú prípravu vydania povolenia a poskytnú telefonickú informáciu alebo informáciu e-mailom k vydávaniu povolení." Zdôvodnenie: V súčasnosti sú zverejnené len tlačivá a v zásade vo väčšine okresných úradov v sídlach krajov len zoznam pracovníkov odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídlach krajov. Uvedené informácie by boli užitočné pre žiadateľov o vydanie povolenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
KC (Komplex centrum) K § 3 odsek (9) V § 3 odsek 9 znie: „( 9) Každá časť písomnej skúšky trvá najmenej dve hodiny, spolu písomná časť najmenej štyri hodiny. Ústna skúška trvá najviac jednu hodinu.“ Pôvodné znenie, v ktorom je slovo test je nepresné, vzhľadom k tomu, že test je definovaný v § 3 odsek (8) písmeno a). Potrebné je, aby bolo jednoznačné, že účastník skúšky má na písomnú časť skúšky spolu štyri hodiny časový limit. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
KC (Komplex centrum) K § 3 odsek (11) Navrhujeme v § 3 odsek (11) doplniť na konci vetu: „Hodnotenie ústnej skúšky sa realizuje formou tajného hlasovania členov komisie“. Zdôvodnenie: Forma tajného hlasovania zníži vplyv ľudského faktora v priebehu ústnej skúšky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
KC (Komplex centrum) K § 3 V § 3 sa dopĺňa odsek 13, ktorý znie: „(13) Podrobnosti o priebehu skúšok spracuje každý okresný úrad v sídle kraja formou skúšobného poriadku, ktorý zverejní na svojom webovom sídle do 01.04. 2019.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl.I K bodu 3 (§ 2ods. 2) Žiadam navrhované znenie preformulovať tak, aby bolo jednoznačné, že dokumenty z Registra účtovných závierok si subjekt verejnej správy vyhľadá sám. Z navrhovaného znenia ani z dôvodovej správy k tomuto ustanoveniu nie je zrejmé, či si súvahu alebo výkaz o majetku a záväzkoch osoba posudzujúca finančnú spoľahlivosť vyberie z Registra účtovných závierok sama, alebo sa požaduje, aby ju doložil prevádzkovateľ cestnej dopravy kópiou uloženého dokumentu, ktorú vydá prevádzkovateľ Registra účtovných závierok. Upozorňujem, že požiadavka predloženia kópie uloženého dokumentu nie je v súlade s uznesením vlády SR č. 516/2011 a bezdôvodne zvyšuje administratívnu záťaž a finančnú záťaž podnikateľských subjektov. Register účtovných závierok bol zriadený práve z dôvodu, aby účtovné jednotky neboli povinné predkladať účtovné závierky na rôzne miesta a aby si účtovné závierky subjekty verejnej správy pre svoje potreby vyhľadali sami. Všetky účtovné závierky sú pre subjekty verejnej správy dostupné bezplatne v Registri účtovných závierok. Zásadná pripomienka Odoslaná 14.1.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bode 3 poznámke pod čiarou k odkazu 1 upraviť citáciu zákona č. 423/2015 Z. z. takto: „§ 2 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,“, v bode 5 za slová „ods. 1“ vložiť slová „úvodnej vete“, v bode 18 vypustiť slová „v obrázku“ ako nadbytočné, v bode 19 slovo „riadok“ nahradiť slovom „bod“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.1.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecvne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.1.2019 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 2. K vlastnému materiálu Za novelizačný bod 16 odporúčame vložiť nový novelizačný bod 17 v znení: „17. V § 11b ods. 1 písm. h) sa slová „Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky“. Doterajšie novelizačné body 17 až 19 sa označujú ako novelizačné body 18 až 20. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.1.2019 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) 1. K vlastnému materiálu V novelizačnom bode 3 v poznámke pod čiarou k odkazu 1 v poslednej vete odporúčame slová „štátnom audite“ nahradiť slovami „o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov“ . Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.1.2019 Detail
KSK (Košický samosprávny kraj) § 7 ods. 1 písm. c) Navrhujeme v § 7 ods. 1 písm. c) doplniť text "tarifnej zóny" v nasledujúcom znení: "zoznam všetkých zastávok na autobusovej linke s uvedením tarifného čísla a tarifnej zóny alebo tarifnej vzdialenosti od východiskovej zastávky a s vyznačením zastávok na znamenie alebo len na nastupovanie alebo len na vystupovanie". Odôvodnenie: Zónový typ tarify uplatňovaný v integrovaných dopravných systémoch ešte nemá oporu v legislatíve. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.1.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 3 V poznámke pod čiarou k odkazu 1 odporúčame uviesť správny názov zákona č. 423/2015 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.1.2019 Detail