LP/2018/930 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 04393/2018/KÚ/OLP-004
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Slovenskej republike bolo doručené Odôvodnené stanovisko Komisie C(2018) 7080 final zo dňa 8. novembra 2018 - Porušenie č. 2017/4075 v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Z dôvodu časovej naliehavosti a hrozby značnej hospodárskej škody a nesplnenia záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky do Európskej únie je materiál predložený na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 28.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/930
Dátum začiatku MPK: 14.12.2018
Dátum konca MPK: 27.12.2018
Novelizované predpisy: 272/2016 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

305/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.12.2018
Ukončenie štádia: 27.12.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)