LP/2018/920 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z ... 2018, ktorou sa na rok 2019 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z ... 2018, ktorou sa na rok 2019 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že výdavky súvisiace s realizáciou návrhu budú zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.1.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) v tabuľke č. 5 V tabuľke č. 5 v časti s označením „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“ je podľa metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov potrebné uviesť nárast alebo úbytok pracovných miest vo verejnej správe vplyvom návrhu a súčasne je potrebné zohľadniť tieto údaje aj v súhrnnej tabuľke č. 1 v bode 2.1 „Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu“. Odporúčame upraviť a doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.1.2019 Detail