LP/2018/916 Návrh Akčného plánu rozvoja okresu Snina a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 8795-41581/2018/SRR
Podnet: zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál do medzirezortného pripomienkového konania navrhujeme predložiť v lehote 5 pracovných dní (skrátené medzirezortné konanie). Dôvodom skrátenia lehoty medzirezortného pripomienkového konania je, že Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov dňa 22. 10. 2018 schválila materiál s pripomienkami, zákonná lehota na predloženie materiálu na rokovanie vlády sa týmto v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov skrátila. Vznesené pripomienky zástupcov ústredných orgánov štátnej správy boli do materiálu už zapracované.
Posledná zmena: 10.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/916
Dátum začiatku MPK: 10.12.2018
Dátum konca MPK: 14.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia: 10.12.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.12.2018
Ukončenie štádia: 10.01.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 10.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)