LP/2018/912 Informácia o priebežnom vyhodnotení plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020.

Pridať
INFORMATÍVNY MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR
Informácia o priebežnom vyhodnotení plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Oblasť C navrhovanej úlohy 100 V oblasti C navrhovanej úlohy 100 . Podporiť pôvodné domáce genetické zdroje zvierat chovaných na Slovensku žiadame v zdrojoch financovania na túto operáciu uviesť 6 000 000 (nie 3 600 000) a vo vyhodnotení požadujeme nahradiť odsek 2 nasledovným textom: V rokoch 2015 - 2018 bolo v rámci opatrenia podaných 168 žiadostí s 5 593 DJ (dobytčia jednotka) a celkovým finančným príspevkom 5 593 000, 00 € na 5 ročné záväzky. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.12.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Oblasť C navrhovanej úlohy 92. V oblasti C navrhovanej úlohy 92. Realizovať schému PRV „multifunkčné okraje polí“ v rámci „agroenvironmentálno-klimatického opatrenia“ žiadame vo vyhodnotení odstrániť odsek 2 (Schéma bola pre žiadateľov otvorená v r. 2015 aj v r. 2016 .....) a nahradiť ho textom: Schéma bola pre žiadateľov otvorená v r. 2015, 2016, 2017,2018. Celkovo bolo podaných 5 žiadostí na plochu 25,3 ha s celkovým finančným príspevkom 54 450 € na 5 ročné záväzky. O operáciu je minimálny záujem. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.12.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Celý materiál V materiáli je pre Ministerstvo dopravy a výstavby SR zavedená skratka MDV SR, používa sa však skratka MDVRR SR. Odporúčame zosúladiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Oblasť A navrhovanej úlohy č. 30 V rámci horizontálnych priority OP ŽP „Trvaloudržateľný rozvoj“ bola zriadená prioritná os 5 „Natura 2000“ v rámci ktorej sa podporujú opatrenia na: - realizáciu programov starostlivosti o územia a programov záchrany druhov by so zameraním na výbery lesných druhov a postupov, ktoré zohľadňujú extrémne výkyvy počasia – adaptačné opatrenie, - minimalizovanie množstva úniku NH3, CH4 obmedzovaním hnojenia tam, kde je to vhodné a možné a zavádzanie správnej poľnohospodárskej praxe pri tejto činnosti – redukčné opatrenia, Odporúčame pod odrážkou 2 zmeniť názov opatrenia a do budúcnosti nevyhodnocovať minimalizovanie úniku NH3 a CH4 obmedzovaním hnojenia, ale optimalizáciou a správne zvolenou aplikáciou hnojenia. Správne by text mal znieť: - „ - minimalizovanie množstva úniku NH3, CH4 obmedzovaním hnojenia optimalizáciou a správne zvolenou aplikáciou hnojenia tam, kde je to vhodné a možné a zavádzanie správnej poľnohospodárskej praxe pri tejto činnosti – redukčné opatrenia,“ Zdôvodnenie: Organické hnojivá sú nevyhnutné pre správnu zásobu živín a vytváranie štruktúry pôdy, ktorá tak plní okrem iných aj vodozádržnú funkciu. V súčasnosti nie je v slovenských pôdach dostatok tejto organickej hmoty, preto ju nemôžeme ešte obmedzovať nesystémovými opatreniami. Naopak treba podporovať opatrenia na rýchlu podpovrchovú aplikáciu organického hnoja do pôdy. Tým sa zminimalizujú úniky CH4 a NH3 do ovzdušia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Oblasť C navrhovanej úlohy č. 112 V oblasti C navrhovanej úlohy č. 112 sa uvádza, že „návrhy na ochranu narážajú na nesúhlas subjektov lesného hospodárstva.“ Uvedenú formuláciu požadujeme preformulovať nasledovne „návrhy na ochranu narážajú na nesúhlas vlastníkov/užívateľov.“ Odôvodnenie vyplýva z opisu formy plnenia úlohy – „Vypracovanie dokumentácie ochrany prírody po dohode s vlastníkmi/užívateľmi pozemkov, na určenie výšky náhrad vytvorenie koordinačnej skupiny, determinovanie vhodných území, vytvorenie odborných pracovných skupín, vlastná realizácia, spracovanie výsledkov“. Obmedzenia vyplývajúce zo záujmov ochrany prírody sú realizované často bez prerokovania a súhlasu vlastníka/užívateľa. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.12.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vyhodnotení úlohy č. 10 Vo vyhodnotení úlohy č. 10 sa uvádza, že o. i. boli vypracované a realizované preventívne opatrenia na predchádzanie škôd a konfliktov so záujmami človeka, najmä zo strany veľkých šeliem a kormorána veľkého. Z dôvodu nejednoznačnosti vyhodnotenia navrhujeme do materiálu doplniť popis konkrétnych opatrení, ktoré boli realizované. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.12.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Žiadame upraviť doložku vplyvov a vypracovať analýzu vplyvov. Odôvodnenie: Nakoľko je z predloženého materiálu zrejmé, že budú zavádzané nové služby a informačné systémy, je potrebné vyznačiť pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti v doložke vplyvov a vypracovať kompletnú analýzu vplyvov. Zároveň by sme si dovolili upozorniť predkladateľa na zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 3 ods. 4 písm. f) "povinné osoby, ktoré sú správcami, sú povinné prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy bezodkladne sprístupňovať informácie o informačných systémoch verejnej správy, ktoré prevádzkujú a o poskytovaných elektronických službách verejnej správy, ako aj o elektronických službách verejnej správy, ktoré plánujú poskytovať“. Zásadná pripomienka Odoslaná 17.12.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Vo vlastnom materiáli, str. 31, Vyhodnotenie k bodu 56. navrhujeme slová „elektronická forma“ nahradiť slovami „elektronická podoba“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 17.12.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Žiadame nahradiť text vyhodnotenia úlohy č. 20 aktuálnym znením: „Posanačný monitoring lokalít Ivachnová – garážový dvor po Sovietske armáde a Sliač – letisko – juh zabezpečuje Úrad správy majetku štátu MO SR. V rokoch 2016 až 2018 bol vykonaný na základe zmlúv o kontrolnej činnosti č. ASM–846/2016, ASM–651/2017 a ASM–727/2018. Centrum výcviku Lešť, ako správca majetku v lokalitách Lešť – garážové dvory a Lešť – hlavný tábor, zabezpečuje ich posanačný monitoring na základe rámcovej dohody CV–16–70/2016 – 6900000315-RDv. Lokality Nemšová – vojenský útvar a Rimavská Sobota – areál po SA – armáda SR sú mestským prostredím s počtom obyvateľov nad 5 000, a preto spĺňajú podmienky na poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020) pre Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý uvedené lokality monitoruje v rámci projektu Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 1. časť.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Berieme na vedomie konštatovanie uvedené v doložke vybraných vplyvov, že predmetný materiál nebude mať žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy. V takomto prípade sa v časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu doložky vybraných vplyvov rozpočtová zabezpečenosť vplyvov neoznačuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.12.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.12.2018 Detail