LP/2018/90 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Zoznam subjektov bez pripomienok

ÚJDSR (Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)

Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 1. K čl. I bodu 19 (k poznámke pod čiarou 30) Odporúčame do poznámky pod čiarou 30 doplniť „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016)“, ktoré sa na základe čl. 99 ods. 2 bude uplatňovať od 25. mája 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. II bodu 12 (k poznámke pod čiarou 15a) Odporúčame v poznámke pod čiarou 15 za slová „308/2000 Z. z.“ doplniť slová „o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 4. K čl. II bodu 19 .k § 23 ods. 7 písm. c). Odporúčame za slovo „alebo“ doplniť slovo „písm.“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 20 .k § 23 ods. 7 písm. c). Odporúčame za slovo „alebo“ doplniť slovo „písm.“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
AVF (Audiovizuálny fond) čl. I Navrhujeme do čl. I vložiť nový bod, ktorým sa upraví znenie § 17 ods. 7 zákona č. 516/2008 takto: V § 17 ods. 7 druhá veta sa vypúšťajú slová "v súlade so schváleným rozpočtom fondu a základný časový rámec pre poskytnutie a použitie finančných prostriedkov". Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
AVF (Audiovizuálny fond) čl. I Upozorňujeme, že súčasné znenie § 18 ods. 8 a 9 zákona č. 516/2008 Z. z. je potrebné zosúladiť s aktuálnym znením predpisov Európskej únie týkajúcich sa štátnej pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
AVF (Audiovizuálny fond) čl. I Navrhujeme vložiť nový bod 16, ktorý znie: "16. V § 22a ods. 3 písm. b) znie: "b) úhrada odmeny alebo celkovej ceny práce fyzickej osoby, pokiaľ je takáto odmena alebo mzda za vykonanú prácu zdaňovaná29a) v Slovenskej republike." Body 16 až 22 sa označia ako body 17 až 23. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v názve právneho predpisu nahradiť slová „o zmene a doplnení niektorých zákonov“ slovami „ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“, v čl. I bode 19 poznámke pod čiarou k odkazu 30 na konci pripojiť slová „a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v bode 20 § 23 ods. 7 písm. c) vložiť za slovo „alebo“ slovo „písm.“, v čl. II bode 12 nahradiť odkaz 15a odkazom 16 a odkaz 15b odkazom 16a (vrátane označenia príslušných poznámok pod čiarou) a zároveň uviesť v prvej poznámke pod čiarou úplnú citáciu zákona č. 308/2000 Z. z., v bode 17 nahradiť slová „sa v úvodnej vete“ nahrádzajú slovami „úvodnej vete sa“, v bode 18 § 22 ods. 11 vypustiť slová „písm. a) a b)“ ako nadbytočné a v § 22 ods. 13 nahradiť slová „V prípade nesplnenia povinnosti podľa odseku 11 je prijímateľ“ slovami „Ak prijímateľ nesplní povinnosť podľa odseku 11, je“, v bode 19 § 23 ods. 1 písm. f) pred slová „25b ods. 5“ vložiť paragrafovú značku, v § 23 ods. 7 písm. c) vložiť za slovo „alebo“ slovo „písm.“, v čl. IV bode 2 § 22 ods. 1 vložiť za slová „ods. 1“ slová „úvodnej vete“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I bodu 20 (§ 23 ods. 5), k čl. II bodu 19 (§ 23 ods. 5) a k čl. IV bodu 1 (§ 20 ods. 5) Podľa navrhovaných ustanovení jednotlivé fondy zostavujú rozpočet príjmov a výdavkov na príslušný kalendárny rok, ktorý je rozpočtovým rokom. Podľa čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky. Vzhľadom na uvedené je potrebné precizovať navrhované znenia tak, aby boli v súlade s citovaným ustanovením ústavného zákona a v návrhu ustanoviť, že príslušné fondy zostavujú svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne V doložke vybraných vplyvov sa konštatuje, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že v súvislosti s možnosťou zriadenia múzea slovenskej kinematografie možno predpokladať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Z uvedeného dôvodu je potrebné doložku vybraných vplyvov prepracovať a doplniť Analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu a uviesť aj predpokladané finančné vplyvy na rozpočet verejnej správy na jednotlivé roky a spolu s tým aj návrh na úhradu zvýšených výdavkov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 19 návrhu zákona: V § 22g ods. 2 návrhu zákona odporúčame z dôvodu zachovania právnej istoty špecifikovať, kde sa budú predmetné osobné údaje zverejňovať. Zároveň odporúčame z § 22g návrhu zákona vypustiť odsek 3 ako nadbytočný, keďže konkrétny účel spracúvania osobných údajov je ustanovený v odseku 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. IV (novela zákona č. 138.2017 Z. z.) K bodu 1 (§ 20 ods. 1) V písmene e) odporúčam nad slovo „banky“ umiestniť nový odkaz 26a a doplniť poznámku pod čiarou k tomuto odkazu na § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doterajší odkaz 26a a poznámku pod čiarou k odkazu 26a je potrebné označiť ako odkaz 26b a poznámku pod čiarou k odkazu 26b. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I (novela zákona č. 516.2008 Z. z.) k bodu 20 (§23) V odseku 1 písm. c) odporúčam nad slovo „banky“ umiestniť nový odkaz 30a a doplniť poznámku pod čiarou k tomuto odkazu na § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doterajší odkaz 30a a poznámku pod čiarou k odkazu 30a je potrebné označiť ako odkaz 30b a poznámku pod čiarou k odkazu 30b. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. III (novela zákona č. 40.2015 Z. z.) k bodu 2 (§ 21 ods. 1) V navrhovanom znení písmena x) je potrebné precizovať, že múzeum slovenskej kinematografie bude súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu, t. j. že nebude mať právnu subjektivitu, vzhľadom na právnu formu navrhovaného zriaďovateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. III (novela zákona č. 40.2015 Z. z.) V navrhovanom znení písmena x) je potrebné precizovať, že múzeum slovenskej kinematografie bude súčasťou organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu, t. j. že nebude mať právnu subjektivitu, vzhľadom na právnu formu navrhovaného zriaďovateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I Navrhujeme vložiť nový bod 16, ktorý znie: "16. V § 22a ods. 3 písm. b) znie: "b) úhrada odmeny alebo celkovej ceny práce fyzickej osoby, pokiaľ je takáto odmena alebo mzda za vykonanú prácu zdaňovaná29a) v Slovenskej republike." Body 16 až 22 sa označia ako body 17 až 23. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Čl. I Upozorňujeme, že súčasné znenie § 18 ods. 8 a 9 zákona č. 516/2008 Z. z. je potrebné zosúladiť s aktuálnym znením predpisov Európskej únie týkajúcich sa štátnej pomoci pre filmy a iné audiovizuálne diela. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I bodom 12 (§ 22 ods. 7) a 20 (§ 23 ods. 2), k čl. II bodom 18 (§ 22 ods. 11 až 13) a 19 (§ 23 ods. 2) a k čl. IV bodu 1 (§ 20 ods. 2) Navrhuje sa, aby sa prostriedky štátneho rozpočtu ich pripísaním na účet fondu považovali na účely podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za vyčerpané na určený účel. Vzhľadom na skutočnosť, že na verejné prostriedky sa vzťahuje § 31 zákona č. 523/2004 Z. z., ktorým sa upravuje skutková podstata porušenia finančnej disciplíny a ktorý sa vzťahuje aj na prostriedky fondov ako subjektov verejnej správy, žiadam v návrhu ustanoviť kontrolnú právomoc a rozhodovaciu právomoc príslušného orgánu štátnej správy vo vzťahu k porušeniu finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Zásadná pripomienka Odoslaná 7.3.2018 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II K bodu 19 – v §23 ods.1 písm. f) odporúčame slová „podľa §21 a 25b ods.5“ nahradiť slovami „podľa §21 a §25b ods.5“ a v §23 ods.7 písm. c) odporúčame slová „podľa odseku 1 písm. h) alebo k)“ nahradiť slovami „podľa odseku 1 písm. h) alebo písm. k)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.3.2018 Detail