LP/2018/895 Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pridať
ZÁKON
o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál 1. K § 1 ods.1 písm. e): Na konci odporúčame spojku „a“ nahradiť čiarkou. Rovnakú pripomienku máme aj k § 5 ods.1 písm. h), § 10 ods. 2 písm. c) a § 11 ods.2 písm. k). Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. 2. K § 3 ods. 10 poslednej vete: Navrhujeme doplniť do návrhu inú možnosť preukázania neprimeraného nebezpečenstva ako splnením požiadaviek minimálne podľa technickej normy. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. 3. K § 8 ods.2: Odporúčame v § 2 návrhu vymedziť pojem „zriaďovateľ“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. 4. V § 10 ods. 13 navrhujeme za slovom „uvedením“ vypustiť z dôvodu jednoznačnosti slovo „aspoň“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. 5. K § 10 ods.14: Poukazujeme na nesúlad názvu návrhu vyhlášky so splnomocňovacím ustanovením zákona, v ktorom sa uvádzajú „podrobnosti“. Odôvodnenie: Čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky. 6. K čl. III: Bod 1 je potrebné vypustiť. Odôvodnenie: Súlad s bodom 31 prílohy č. 1 legislatívnych pravidiel vlády. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) materiálu AZZZ SR nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 17 V § 17 ods. 1 odporúčame slovo „s výnimkou“ nahradiť slovom „okrem“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 10 V § 10 ods. 3 odporúčame slovo „považujú“ nahradiť slovom „považuje“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 5 V § 5 ods. 3 odporúčame slová „prístupovom bode“ nahradiť slovom „vstupe“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 4 V § 4 ods. 4 odporúčame slovo „povinnosti“ nahradiť slovom „povinností“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 6 V § 6 ods. 1 odporúčame slovo „s výnimkou“ nahradiť slovom „okrem“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 8 V § 8 ods. 5 odporúčame slová „odseku 3 a 4“ nahradiť slovom „odsekov 3 a 4“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 4 V § 4 ods. 1 písm. a) odporúčame slovo „ktorý“ nahradiť slovom „ktoré“, v § 4 ods. 1 písm. e) odporúčame trikrát vypustiť slová „detského ihriska“, v § 4 ods. 1 písm. f) odporúčame jedenkrát vypustiť slová „detského ihriska“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 3 V § 3 ods. 5 odporúčame slovo „zariadení“ nahradiť slovom „zariadenie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 3 V § 3 ods. 10 odporúčame pred slová „iné príslušenstvo“ doplniť slovo „ak“, slovo „tiež“ odporúčame nahradiť slovom „aj“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 8 V § 8 ods. 3 písm. e) odporúčame slovo „ihrisko“ nahradiť slovom „ihriska“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Všeobecná Za názov zákona odporúčame doplniť slová „Čl. I“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 2 V § 2 písm. d) odporúčame pred slovom „vrátane“ vypustiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 1 V § 1 odporúčame uviesť najskôr text odseku 4 a potom text odseku 3 (v poslednom odseku bude uvedené, načo sa zákon nevzťahuje). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) § 4 V § 4 ods. 2 odporúčame slová „v prípade uvedenia“ nahradiť slovami „pri uvedení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K § 16 ods. 3 Navrhujeme zvážiť právnu úpravu v § 16 ods. 3 návrhu zákona, ktorou sa znižuje sadzba pokuty za porušenie povinností v ňom ustanovených. Odôvodnenie: Ustanovenie § 16 ods. 3 je zmätočné nakoľko, nie je zrejmé z akého dôvodu má predkladateľ návrhu zákona v úmysle znižovať sadzbu pokuty v prípade, ak vlastníka detského ihriska poruší povinnosť zabezpečiť splnenie základných požiadaviek na detské ihrisko v zmysle návrhu zákona, ktoré orgán dohľadu zistí, ak vlastník detského ihriska pravidelne vykonáva alebo zabezpečuje výkon kontrol detského ihriska v súlade s návrhom zákona. Z predmetného ustanovenia teda vyplýva, že napriek vykonanej vstupnej alebo ročnej kontrole, ak orgán dohľadu zistí, že kontrolované detské ihrisko nespĺňa základné požiadavky podľa tohto zákona bez ohľadu na to, či tento nedostatok osobou oprávnenou na vykonávanie kontrol počas vykonanej ročnej kontroly napr. vlastným pracovníkom vlastníka detského ihriska, ktorý je spôsobilý na výkon ročnej kontroly nebol vôbec zistený, bol zistený a bol odstránený, alebo bol zistený ale nebol odstránený, sa aj napriek tomu vlastníkovi detského ihriska zníži sadzba pokuty na polovicu. Úrad má na základe vyššie uvedeného za to, že uvedené opatrenie bude mať za následok opačný dopad ako predpokladá predkladateľ v dôvodovej správe osobitnej časti k tomuto ustanoveniu. V zmysle uvedeného znížením sadzieb sa pri súčasnom porušení základných požiadaviek na detské ihrisko, postačuje vlastníkovi ihriska preukázať vykonaním kontrol podľa návrhu zákona, ktoré môže vykonať aj jeho pracovník, čo môže mať za následok, že vlastníci detského ihriska napriek pravidelnému výkonu kontrol podľa tohto zákona nebudú motivovaní k dodržiavaniu základných požiadaviek a riadneho a erudovaného výkonu kontrol podľa návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K § 10 Žiadame v ustanovení § 10 ods. 8 a 9 upraviť tak, aby bol orgán certifikujúci osoby povinný vydať nový certifikát odbornej spôsobilosti osobe oprávnenej na výkon ročnej kontroly aj po vykonaní aktualizačného odborného vzdelávania s platnosťou 5 rokov a s obsahovými náležitosťami podľa § 10 ods. 6 návrhu zákona. Odôvodnenie: Úprava ustanovenia § 10 je potrebná nakoľko je potrebné jasne vymedziť povinnosť vydať nový certifikát odbornej spôsobilosti aj po vykonaní aktualizačného odborného vzdelávania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K § 10 ods. 10 Žiadame upraviť znenie §10 ods. 10 návrhu zákona nasledovne: „(10) Doba platnosti certifikátu odbornej spôsobilosti je päť rokov od dátumu jeho vydania.“. Odôvodnenie: Úprava ustanovenia § 10 ods. 10 je potrebná nakoľko je nutné jasne vymedziť platnosť certifikátu odbornej spôsobilosti, nakoľko aj po absolvovaní aktualizačného odborného vzdelávania podľa odseku 8 a 9 návrhu zákona by mal byť orgán certifikujúci osoby povinný vydať nový certifikát odbornej spôsobilosti osobe oprávnenej na výkon ročnej kontroly. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.12.2018 Detail