LP/2018/886 Návrh Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 9995/2018/LO
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu zabezpečenia legislatívneho procesu tak, aby návrh nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2019 v nadväznosti na prijatie a účinnosť zákona č. 313/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Posledná zmena: 10.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/886
Dátum začiatku MPK: 29.11.2018
Dátum konca MPK: 05.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 07.12.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)