LP/2018/885 Návrh na bezodplatný prevod správy celej majetkovej účasti štátu na podnikaní spoločnosti Letecká vojenská nemocnica, a. s. a s ňou súvisiaceho výkonu práv a povinností akcionára z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: S13411-2018-OZZAP
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania v skrátenom postupe z dôvodu časovej náročnosti právnych a súvisiacich úkonov potrebných na bezodplatný prevod správy celej majetkovej účasti na podnikaní spoločnosti Letecká vojenská nemocnica, a. s. a s ňou súvisiaceho výkonu práv a povinností akcionára z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 09.04.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/885
Dátum začiatku MPK: 29.11.2018
Dátum konca MPK: 05.12.2018
Dátum ukončenia procesu: 09.04.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 22.01.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 22.01.2019
Ukončenie štádia: 09.04.2019
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)