LP/2018/879 Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 23617/2018-3420-58521
Podnet: v zmysle bodu B.7 uznesenia vlády SR č. 32/2018
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/879
Dátum začiatku MPK: 26.11.2018
Dátum konca MPK: 07.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia: 07.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)