LP/2018/878 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 3627/2018/oLG-3
Podnet: Úloha č. C.3. z uznesenia vlády Slovenskej republiky z 22. augusta 2018 č. 387
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu zabezpečenia legislatívneho procesu tak, aby návrh nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2019 v nadväznosti na prijatie a účinnosť zákona č. 313/2018 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Posledná zmena: 27.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/878
Dátum začiatku MPK: 26.11.2018
Dátum konca MPK: 30.11.2018
Dátum ukončenia procesu: 27.03.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.12.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vlastník aktivity: LO (Legislatívne organizácie)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.12.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 27.03.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.03.2019
Ukončenie štádia: 27.03.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)