LP/2018/871 Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 3628/2018/oLG-2
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu zabezpečenia legislatívneho procesu tak, aby návrh nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2019 v nadväznosti na prijatie a účinnosť zákona č. 313/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Posledná zmena: 04.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/871
Dátum začiatku MPK: 26.11.2018
Dátum konca MPK: 30.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 01.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)