LP/2018/869 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 50 K bodu 50: odporúčame úvodnú vetu nahradiť slovami: „Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:“. Legislatívno-technická pripomienka podľa bodu 42. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Na konci nadpisu prílohy je potrebné vypustiť bodku. Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 16 K bodu 16: slovo „predvetie“ odporúčame nahradiť slovami „úvodná veta“. Pripomienka vyplýva z požiadavky podľa bodu 40. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 28 K bodu 28: odporúčame slovo „Odseky“ nahradiť slovami „Doterajšie odseky“. Legislatívno-technická pripomienka podľa bodu 32. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 3 K bodu 3: slová „ods. 6“ navrhujeme nahradiť číslicou „6“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v úvodnej vete návrhu vypustiť legislatívnu skratku „(ďalej len „zákon“)“, v čl. I bode 3 za slovom „a“ vypustiť slovo „ods.“, v bode 10 poznámke pod čiarou k odkazu 5a slovo „Článok“ nahradiť slovom „Čl.“, úvodné vety bodov 11 a 14 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, v bode 16 úvodnej vete slovo „predvetie“ nahradiť slovami „úvodná veta“, v § 4 ods. 2 písm. a) úvodnej vete vypustiť na konci dvojbodku, v bodoch 16 a 17 slovo „fotokópiu“ nahradiť slovom „kópiu“ (na viacerých miestach), v bode 25 poznámke o zmene označenia doterajších odsekov slovo „označí“ nahradiť slovom „označuje“, v bode 26 za slová „§ 10“ vložiť slová „ods. 1“, v bode 28 poznámke o zmene označenia doterajších odsekov slovo „Odseky“ nahradiť slovami „Doterajšie odseky“, body 30 a 34 zosúladiť s bodom 6 prílohy LPV, v bode 36 § 14b ods. 1 slová „prílohy č. 5“ nahradiť slovami „uvedené v prílohe č. 5“, v § 14b ods. 2 a 3 slovo „platného“ nahradiť slovom „účinného“, v bode 37 prílohe č. 3 častiach A., B. a C. úvodných vetách dvojbodku na konci nahradiť slovom „sú“, bod 38 prílohu č. 5 časť „Číslo dokladu/Predchádzajúci držiteľ/poradové číslo otca a matky v druhovej karte“ a bod 50 prílohu č. 7a časť „Číslo dokladu“ a časť „Predchádzajúci držiteľ/Poradové číslo v druhovej karte/Označenie“ zosúladiť s bodom 14 prílohy LPV a pododseky označiť malými písmenami, v bode 38 časti „Poznámka“ vypustiť slovo „akákoľvek“ ako nadbytočné a slová „v prípade, že“ nahradiť slovom „ak“, v bodoch 40 až 47 prílohe č. 6 za slová „č. 6“ vložiť slová „tabuľke časti 3. Vtáky“, v bode 48 prílohe č. 6 za slová „č. 6“ vložiť slová „tabuľke časti 4. Plazy“, v bode 50 úvodnú vetu preformulovať takto: „Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktoré vrátane nadpisu znie:“ a v časti „Poznámka“ vypustiť slovo „akákoľvek“ ako nadbytočné]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 10 K bodu 10: z novelizačného bodu je potrebné vypustiť novelizáciu poznámky pod čiarou. Novelizovanie poznámky pod čiarou obsahovo nesúvisí so zvyšnou časťou novelizačného bodu, preto tieto návrhy na zmenu textu by nemali byť predmetom jedného novelizačného bodu. Zamýšľanú úpravu znenia poznámky pod čiarou je potrebné vykonať v osobitnom novelizačnom bode podľa bodu 39.3. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 5 K bodu 5: z novelizačného bodu je potrebné vypustiť novelizáciu poznámky pod čiarou. Novelizovanie poznámky pod čiarou obsahovo nesúvisí so zvyšnou časťou novelizačného bodu, preto tieto návrhy na zmenu textu by nemali byť predmetom jedného novelizačného bodu. Zamýšľanú úpravu znenia poznámky pod čiarou je potrebné vykonať v osobitnom novelizačnom bode podľa bodu 39.3. prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bod 51 K bodu 51: na konci odporúčame doplniť slová: „a skratka OÚŽP“ sa nahrádza skratkou „OÚ“. Legislatívno-technická pripomienka, vzťahuje sa na skratku používanú v prílohách vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodu 49 5. V bode 49 odporúčame úvodnú vetu upraviť takto: „Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.12.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bodom 39 až 47 4. V bodoch 39 až 47 odporúčame presnejšie špecifikovať ktorého bodu prílohy sa týka novelizácia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.12.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bod 28 3. V bode 28 odporúčame slovo „Odseky“ nahradiť slovami „Doterajšie odseky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.12.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bod 26 2. V bode 26 odporúčame za slová „§ 10“ vložiť slová „ods. 1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.12.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) bod 3 1. V bode 3 odporúčame slová „a ods. 6“ nahradiť slovami „a 6“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.12.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I K bodu 3 V navrhovanom ustanovení odporúčame vypustiť slovo „ods.“ pred označením odseku 6. K bodu 11 V navrhovanom ustanovení odporúčame slová „pripájajú slová“ nahradiť slovami „pripájajú tieto slová:“. K bodu 14 V navrhovanom ustanovení odporúčame za slovo „slová“ vložiť dvojbodku. K bodu 16 V úvodnej vete odporúčame slovo „predvetie“ nahradiť slovami „úvodná veta“ alebo v novelizačnom bode uviesť zmenu znenia celého ustanovenia § 4 ods. 2 takto: „V § 4 odsek 2 znie:”. K bodu 28 V navrhovanom ustanovení odporúčame slová „Odseky“ nahradiť slovami „Doterajšie odseky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.12.2018 Detail
SZCH (Slovenský zväz chovateľov) §14 a bod č. 3 Na určenie rodičovstva v zmysle zákona č.310/2018 Z.z. je postačujúce vykonať testy DNA matky a potomstva. Zdôvodnenie: Potvrdením paternitných testov u matky a mláďat je dostatočne preukázané, že potomstvo nepochádza z voľnej prírody a zároveň sa zbytočne nevyťahujú peniaze z vreciek chovateľom. Takáto formulácia bola prejednaná a prisľúbená na zaradenie do vyhlášky pri jednaní MŽP, chovateľov a sokoliarov. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.12.2018 Detail
SZCH (Slovenský zväz chovateľov) K prílohe č. 6 Doplnenie druhov, na ktoré sa nemusí viesť evidencia : Myšiak červenochvostý- Buteo jamaicensis Kaňúr okrúhlochvostý-Parabuteo unicinctus Agapornis lilianae - agapornis ružovohlavý Alisterus chloropterus - papagáj karmínový Alisterus amboinensis - papagáj ambonský Aratinga solstitialis - aratinga slnečná Aratinga jendaya - aratinga jendaja Aratinga acuticaudata - aratinga dlhochvostá Aratinga pertinax - aratinga hnedohrdlá Aratinga aurea - aratinga zlatočelá Barnardius barnardi - barnard zelený Psilopsiagon aymara - aymara sivoprsá Psilopsiagon aurifrons - aymara citrónová Psittacula derbiana - alexander čínsky Psittacula himalayana - alexander čiernohlavý Psittacula finschii - alexander Finschov Psittacula columboides - alexander holubí Pyrrhura perlata - pyrura červenobruchá Pyrrhura rupicola - pyrura čiernohlavá Pyrrhura roseifrons - pyrura ružovohlavá Glosopsitta concinna - lori pižmový Lorius chlorocercus - lori zelenochvostý Pseudeos fuscata - lori tmavý Trichoglossus euteles - lori žltohlavý Trichoglossus haematodus - lori mnohofarebný Trichoglossus ornatus - lori ozdobný Zdôvodnenie: Druhy neohrozené v prírode, bežne chované v zajatí, zaradené do B skupiny CITES, na ktoré v okolitých krajinách EU nie je potrebné viesť evidenciu. Uvedené druhy sú vo voľnej prírode hojne rozšírené so stabilnou populáciou. V chovateľských podmienkach (európske chovy) sa bežne vyskytujú, sú aklimatizované a sú u nich dosahované pravidelné odchovy. Zásadná pripomienka Odoslaná 2.12.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 33 V bode 33 odporúčame uviesť iba znenie § 12. Za bod 33 odporúčame vložiť nový novelizačný bod, v ktorom sa za § 12 vloží § 12a a uvedie sa jeho znenie. Odôvodnenie: § 12a sa zavádza až touto novelou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 36 V odsekoch 2 a 3 § 14b odporúčame nahradiť slovo "platného" slovom "účinného". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2018 Detail