LP/2018/865 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z ...... 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z ...... 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K bodu č. 12, k § 12 ods. 7 Odporúčame preformulovať znenie § 12 ods. 7 návrhu, pretože z navrhovaného znenia § 12 ods. 7 návrhu nie sú jednoznačne zrejmé náležitosti samotných pečiatok, napr. to, či má byť text „Doložka právoplatnosti“ a text „Doložka vykonateľnosti“ súčasťou textu pečiatky ako aj, či na vyznačenie právoplatnosti a/alebo vykonateľnosti postačuje odtlačok pečiatky, alebo či je potrebné ešte k listinnému rovnopisu pripojiť samostatný dokument. V súvislosti s doložkami právoplatnosti a vykonateľnosti, ktoré sú elektronickým formulárom a ktoré sa pripájajú k registratúrnemu záznamu navrhujeme z dôvodu jednotnej aplikácie správnej doložky právoplatnosti a/alebo doložky vykonateľnosti pridať tieto formuláre priamo do elektronickej schránky orgánu verejnej moci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému návrhu Vzhľadom na skutočnosť, že sa vyžaduje prijatie úprav v Registratúrnom poriadku orgánu verejnej moci, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako aj skutočnosť, že niektoré inštitúty, ktoré síce zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov ustanovuje, napr.: modul dlhodobého uchovávania, služby vládneho cloud-u , ale v súčasnosti nefungujú, žiadame posunutie účinnosti návrhu na 1. január 2020. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) nad rámec návrhu Nad rámec návrhu navrhujeme, aby predkladateľ zvážil možnosť zadefinovania pojmov, ktoré sa používajú, avšak nie sú nikde definované čo spôsobuje problémy v praxi ide najmä o pojmy odpis, výpis, kópia, kópia elektronického záznamu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Vlastný materiál K bodu 22: V § 21ods.1 druhej vete odporúčame konkretizovať inú vhodnú formu prístupu. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 12 (§ 12 ods. 7) Žiadam, aby následné vyznačovanie doložiek k elektronickému registratúrnemu záznamu bolo umožnené referentovi tak, ako je to v postupoch pri listinných záznamoch. Ak je však potrebné repodpisovať tento elektronický záznam, žiadam, aby postačovala pri vytvorení doložiek len systémová pečať. Navrhované znenie odkazuje na § 28 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), podľa ktorého, ak ide o elektronický úradný dokument podľa § 3 písm. k) tretieho bodu, na účely preukázania právnych skutočností v ňom uvedených musí byť neoddeliteľne spojený s elektronickým úradným dokumentom, ktorého sa tieto právne skutočnosti týkajú, a to tak, že oba tieto elektronické úradné dokumenty sú spoločne autorizované – teda doložka nemusí byť vyznačená na tom istom zázname. Aktuálne procesy na Ministerstve financií SR neumožňujú finalizovaný záznam nanovo otvárať a dopĺňať, najmä ak zaslaním cez eDesk schránku sa zaručuje procesné odsúhlasenie a schválenie finálnej verzie a odoslanie nepozmeneného podania. Navyše k danému záznamu by existovali dve verzie výstupov – jedna bez doložky, jedna s doložkou. Doteraz sa vyznačovala právoplatnosť a vykonateľnosť na dokumentoch v listinnej podobe jednou pečiatkou. Pri elektronických dokumentoch je potrebné vytvoriť doložku právoplatnosti po uplynutí lehoty na podanie opravného prostriedku a následne doložku vykonateľnosti po uplynutí lehoty na plnenie. Navyše v navrhovanom znení absentuje následné vyznačenie doložiek k elektronickému registratúrnemu záznamu referentom tak, ako pri listinných záznamoch. Upozorňujem, že Ministerstvo financií SR postupuje v súlade s postupmi elektronickej komunikácie a každý elektronický záznam zasielaný cez eDesk musí prejsť schvaľovacím procesom minimálne cez nadriadeného. Tento postup vyznačovania doložiek pri elektronických záznamoch neumožňuje zamestnancovi vyznačiť právoplatnosť a vykonateľnosť doložkou bez ďalšieho postupu schvaľovania nadriadeným; ide teda o zvýšenú administratívnu záťaž. Rovnako odoslaný záznam je opatrený mandátnym certifikátom, prípadne systémovou pečaťou a je pridaná časová pečiatka, a dochádzalo by k repodpisovaniu záznamu a vzniku nového výstupného dokumentu. Upozorňujem, že nie je zrejmé, či v prípade nutnosti repodpisovania bude postačovať pri vytvorení doložiek daný záznam opatriť len systémovou pečaťou s časovou pečiatkou. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) čl. I 3. V čl. I žiadame za novelizačný bod 11. vložiť nové novelizačné body 12. až 18., ktoré znejú: „12. V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú v registratúrnom denníku evidované utajované registratúrne záznamy alebo spisy obsahujúce utajované registratúrne záznamy, registratúrny denník sa dopĺňa o údaje podľa osobitného predpisu.10a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie: „10a) § X ods. X vyhlášky č. .../2019 Z. z.“. 13. V § 8 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Forma a osobitosť záznamu sa v evidencii vyznačuje udelením príznaku, ktorého formu upraví pôvodca v registratúrnom poriadku. V evidencii, v ktorej sa evidujú utajované registratúrne záznamy je príznakom uvedenie skratky stupňa utajenia v hranatých zátvorkách podľa osobitného predpisu.10b)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie: „10b) § X ods. X vyhlášky č. .../2019 Z. z.“ 14. V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa v elektronickom systéme na správu registratúry evidujú aj utajované registratúrne záznamy, musí tento systém spĺňať opatrenia ustanovené v osobitnom predpise.9a)“. 15. § 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: „(7) Evidenciu utajovaných registratúrnych záznamov upravuje osobitný predpis.9a)“. 16. § 9 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „(6) Ak sú v registratúrnom denníku evidované utajované registratúrne záznamy alebo spisy obsahujúce utajované registratúrne záznamy, registratúrny denník podľa odseku 3 sa dopĺňa o údaje podľa osobitného predpisu.12a) Evidenciu utajovaných registratúrnych záznamov upravuje osobitný predpis.9a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie: „12a) § X ods. X vyhlášky č. .../2019 Z. z.“. 17. V § 11 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Podmienky prevedenia neelektronického registratúrneho záznamu do elektronickej podoby a naopak upravuje osobitný predpis.16a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie: „16a) § X ods. X vyhlášky č. .../2019 Z. z.“. 18. V § 12 odseku 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak spis obsahuje utajovaný registratúrny záznam, označí sa stupňom utajenia podľa osobitného predpisu16b) a obmedzí sa prístup k celému spisu.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie: „16b) § X ods. X vyhlášky č. .../2019 Z. z.“. Doterajšie novelizačné body sa primerane prečíslujú. Odôvodnenie: Cieľom navrhovaných novelizačných bodov je zosúladenie návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s vyhláškou o administratívnej bezpečnosti, ktorá je v legislatívnom procese. Z uvedeného dôvodu budú odkazy na konkrétne ustanovenia vyhlášky o administratívnej bezpečnosti uvedené v poznámkach pod čiarou doplnené po vysporiadaní pripomienok oboch rezortov k jednotlivým vyhláškam. Túto pripomienku považuje Národný bezpečnostný úrad za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) Všeobecne k vlastnému materiálu 1. V súvislosti s prípravou novej vyhlášky Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností (ďalej len „vyhláška o administratívnej bezpečnosti“), považuje Národný bezpečnostný úrad (ďalej len „úrad“) za dôležité vyriešiť dve skutočnosti v návrhu vyhlášky predkladanom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“), a to aby: a) platili pri manipulácií s utajovaným registratúrnym záznamom ustanovenia návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ak sa v zákone č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch vydaných na jeho vykonanie neustanovuje inak, a b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci schvaľovania registratúrneho poriadku podľa § 24 ods. 3 písm. c) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo tento registratúrny poriadok až na základe kladného stanoviska úradu, ak pôvodca upraví v registratúrnom poriadku aj manipuláciu s utajovanými registratúrnymi záznamami. Úrad doručí stanovisko k registratúrnemu poriadku Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v lehote 30 dní. Túto pripomienku považuje Národný bezpečnostný úrad za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) čl. I 2. V čl. I žiadame za novelizačný bod 10. vložiť nový novelizačný bod 11., ktorý znie: „11. V § 7 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane registratúrnych záznamov obsahujúcich utajované skutočnosti (ďalej len „utajované registratúrne záznamy“), ak osobitný predpis9a) neustanovuje inak.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie: „9a) Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. .../2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.“. Doterajšie novelizačné body sa primerane prečíslujú. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Ide o zosúladenie návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s návrhom vyhlášky o administratívnej bezpečnosti, ktorá je v legislatívnom procese a predpokladá sa nadobudnutie jej účinnosti spolu s Vašim predkladaným návrhom. Túto pripomienku považuje Národný bezpečnostný úrad za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu, k § 3 ods. 3 V platnom znení odseku 3 odporúčam a) slová „pôvodca o tom informuje odosielateľa“ nahradiť slovami „prijímateľ podania o tom informuje odosielateľa“, pretože z navrhovaného znenia nie je zrejmé, kto je v tomto prípade pôvodca, b) doplniť možnosť vrátiť záznam; platné znenie totiž umožňuje použiť všetky dostupné možnosti kontaktovania odosielateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K bodu 2 (poznámka pod čiarou k odkazu 4) Odporúčame uviesť len skrátenú citáciu zákona č. 305/2013 Z. z., pretože jeho úplná citácia je uvedená v poznámke pod čiarou k odkazu 2 (bod 23.4 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K bodu 6 (§ 4 ods. 4) Odporúčame prehodnotiť návrh vypustenia možnosti prijať aj zásielku doručenú prostredníctvom faxu, nakoľko niekedy ide o jedinú možnosť doručenia zásielky v súrnych prípadoch, ak nie možné prijať elektronickú zásielku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) k celému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) K celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 2 (§ 2 ods. 2 a 3) Pojem „používateľsky zrozumiteľným spôsobom“ v navrhovanom znení odseku 3 prvej vete znamená aj vedieť vyhodnotiť konzistentnosť ASIC podpisového kontajnera podľa štandardov o informačných systémoch verejnej správy – Typ: ASiC_XAdES, počet súborov s podpismi, počet podpisov, počet časových pečiatok, počet podpísaných dátových objektov, pretože referent by mal skontrolovať bezpečnostné prvky (napríklad elektronické podpisy, platnosť časovej pečiatky) a preveriť možnú vizualizáciu záznamu, avšak dokumenty a prílohy záznamu v ASIC kontajneri je možné vizualizovať jedine pomocou nainštalovaného softvéru (napríklad inštalačný balík www.slovensko.sk, www.minv.sk obsahujúci D.Verifier). Upozorňujem, že nie každé riešenie registratúry priamo v systéme vyhodnotí konzistentnosť a dá tak referentovi informácie, ktoré potrebuje. Ak to má robiť systém za referenta, bude to mať časový vplyv a finančný vplyv na jednotlivé riešenia registratúr. Odporúčam preto jednoznačne uviesť, či je takýto dokument s príponou *.asic, ktorý je súčasťou podania braný ako príloha alebo iba ako informácia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I bode 1 poslednú vetu uviesť v samostatnom novelizačnom bode a preformulovať ju takto: „V § 2 ods. 1 sa nad slovom „predpisu“ vypúšťa odkaz 4“, v bode 2 poznámke pod čiarou k odkazu 4 uviesť skrátenú citáciu zákona o e-Governmente vzhľadom na znenie poznámky pod čiarou k odkazu 2, v bode 5 za slová „ods. 3“ vložiť slová „prvej vete“, v bode 12 § 12 ods. 7 poslednej vete vložiť za slovo „a“ slová „elektronický formulár“, v poznámke pod čiarou k odkazu 16b nahradiť slová „zákona č. 238/2017 Z. z.“ slovami „neskorších predpisov“, v poznámke pod čiarou k odkazu 16c na konci pripojiť slová „v znení zákona č. 313/2018 Z. z.“, v bode 13 poznámke pod čiarou k odkazu 16e slovo „Napr.“ nahradiť slovom „Napríklad“, slovo „zák.“ nahradiť slovom „zákona“ a slová „zákona č. 238/2017 Z. z.“ nahradiť slovami „neskorších predpisov“, v bode 16 poznámke pod čiarou k odkazu 16h na konci pripojiť slová „v znení zákona č. 313/2018 Z. z.“, v bode 24 poznámke pod čiarou k odkazu 19b číslo „20013“ nahradiť číslom „2013“, v čl. II slová „jedenásteho bodu“ nahradiť slovami „bodu 11“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 9 (§ 5 ods. 6) Navrhované znenie je potrebné upraviť, pretože z právneho hľadiska nepovažujem za správne zasielanie kópií, ak ide o elektronickú zásielku určenú viacerým adresátom; malo by ísť o rovnopisy. Napríklad z návrhu nie je zrejmé, ktorý z účastníkov konania dostane originál a ktorý dostane kópiu pri zasielaní rozhodnutí v správnom konaní viacerým účastníkom konania; v takomto prípade by malo ísť o rovnopis dokumentu, ktorý má rovnakú právnu záväznosť ako originálny dokument a nie o kópiu. Naviac nie je zrejmé, či kópie budú rovnako autorizované ako originálny dokument. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujem, že návrh neupravuje ukladanie zasielaných elektronických dokumentov, ktoré sú častokrát dopĺňané systémovými pečaťami a časovými pečiatkami až na rozhraní Ústredného portálu verejnej správy (moduly eDesk, CEP, MDURZ). Vhodným príkladom je sprístupnenie takýchto elektronických záznamov na vyžiadanie napríklad súdom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bod 1 Slová "Odkaz 4 nad slovom „predpisu“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťajú." je potrebné uvádzať ako samostatný novelizačný bod. Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I, k bodu 11 (§ 7 ods. 9) Navrhované znenie je potrebné doplniť o skutočnosť, či do doby sprístupnenia spoločného Centrálneho registra rozhodnutí má orgán verejnej moci zabezpečiť vlastné jedinečné identifikátory druhu rozhodnutia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (čl. I bod 2 § 2 ods. 3, bod 12 § 12 ods. 7, bod 16 § 15 ods. 1, bod 25 § 25a), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2018 Detail