LP/2018/849 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 331/2016 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 331/2016 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 ods. 2 písm. a) V § 2 ods. 2 písm. a) odporúčame slovo „insignie“ nahradiť slovom „insígnie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v názve vyhlášky a v úvodnej vete čl. I vypustiť slová „a dopĺňa“, pretože návrhom sa znenie vyhlášky iba mení, v úvodnej vete návrhu slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. 491/2008 Z. z.“, v čl. I bode 2 § 13 písm. m) a z) slová „dlhým rukávom“ nahradiť slovami „dlhými rukávmi“, v písmenách n), o) a aa) slová „krátkym rukávom“ nahradiť slovami „krátkymi rukávmi“, písmeno v) preformulovať takto: „v) termobielizeň,“, v bode 3 vložiť nadpis so stručným vymedzením obsahu prílohy). Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 ods. 2 písm. h) V § 2 ods. 2 písm. h) odporúčame slovo „Ozbrojených“ nahradiť slovom „ozbrojených“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.12.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl. I V čl. I treťom bode v prílohe odporúčame slová „Služobná rovnošata vzor 2000 – muž” nahradiť napríklad slovami „Služobná rovnošata pre mužov vzor 2000” a slová „Služobná rovnošata vzor 2000 – žena” nahradiť napríklad slovami „Služobná rovnošata pre ženy vzor 2000”. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) formálne gramatické úpravy - v § 2 ods. 2 písm. a) nahradiť slovo "insignie" slovom "insígnie". - v § 13 písm. b) nahradiť slovo "bareta" slovom "baret". Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.12.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Gramatické pripomienky 1. V § 2 ods. 2 písm. a) odporúčame slovo „insignie“ nahradiť slovom „insígnie“. 2. V § 2 ods. 2 písm. h) odporúčame slovo „Ozbrojených“ nahradiť slovom „ozbrojených“. 3. V § 3 písm. m) a z) odporúčame slová „dlhým rukávom“ nahradiť slovami „dlhými rukávmi“ a v písm. n), o) a aa) odporúčame slová „krátkym rukávom“ nahradiť slovami „krátkymi rukávmi“. 4. V § 3 písm. v) odporúčame slovo „termoprádlo“ nahradiť slovom „termobielizeň“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.12.2018 Detail