LP/2018/821 Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 302/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady systemizácie štátnozamestnaneckých miest

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 36822/9736/2018/OŠS
Podnet: § 23 ods. 7 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu zabezpečenia legislatívneho procesu tak, aby návrh nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2019.
Posledná zmena: 21.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/821
Dátum začiatku MPK: 12.11.2018
Dátum konca MPK: 20.11.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.11.2018
Ukončenie štádia: 12.11.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.11.2018
Ukončenie štádia: 20.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)