LP/2018/818 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, použití, vedení jeho evidencie a o spôsobe a lehotách jeho úhrady

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, použití, vedení jeho evidencie a o spôsobe a lehotách jeho úhr
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 23669/2018-2062-58818
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 16.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/818
Dátum začiatku MPK: 15.11.2018
Dátum konca MPK: 05.12.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.11.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 16.01.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 16.01.2019
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 16.01.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 16.01.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: 16.01.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.01.2019
Ukončenie štádia: