LP/2018/812 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z ......... 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška MPSVR SR č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnyc
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 20531/2018-M_OPVA
Podnet: Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: zosúladenie nadobudnutia účinnosti vyhlášky spolu s účinnosťou poslaneckého návrhu zákona NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmien a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Posledná zmena: 11.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/812
Dátum začiatku MPK: 09.11.2018
Dátum konca MPK: 19.11.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 19.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.11.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)