LP/2018/806 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1160)

Pridať
POSLANECKÝ NÁVRH - ZÁKON
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1160)


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Z legislatívno-technického hľadiska uplatňujeme rovnaké pripomienky ako sú uvedené v predkladacej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.11.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) v zakone Z legislatívno-technického hľadiska uplatňujeme rovnaké pripomienky ako sú uvedené v predkladacej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.11.2018 Detail
ÚMS (Únia miest Slovenska) návrhu zákona ako celku Predložený návrh novely zákona č. 544/2010 Z.Z. o dotáciách považujeme za nesystémový a populistický krok. Pri súčasných problémoch, ktoré tento štát a aj samotné školstvo rieši, dotáciu na stravovanie nepovažujeme za akútnu prioritu. Preto navrhujeme, aby táto novela zákona bola stiahnutá z rokovania NR SR. Aj napriek tomu, že mestá a obce dostávajú vrámci podielových daní dotáciu na prevádzku školských jedální, náklady na prevádzku sú vyššie, ako tento podiel. V návrhu zákona sa správne uvádza, že jeho prijatie bude mať negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Tieto však nie sú dostatočne vyčíslené. Zavedenie stravovania s dotáciou zvýši prevádzkové náklady všetkých jedální z dôvodu zvýšenej potreby zamestnancov, dovybavenia strojnou technológiou kuchyne a tiež vybavenia inventárom a zariadením jedálne a tiež zvýšenými výdavkami na likvidáciu odpadu. Tieto zvýšené náklady by mal jednorazovo a potom pravidelne ročne kompenzovať štát, aby to nebolo na úkor samosprávy, resp. rodičov. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) V súvislosti s návrhom skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1160), si Vám dovoľujeme oznámiť, že Ministerstvo vnútra SR si k nemu neuplatňuje žiadne pripomienky a stotožňuje sa so stanoviskom predkladateľa uvedenom v predkladacej správe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.11.2018 Detail
FKI (Fórum kresťanských inštitúcií) návrhu zákona ako celku Hromadná pripomienka k obedom zadarmo V súlade so záujmami slovenských rodín navrhujeme, aby bol Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pozmenený nasledovne: rozšíriť už v súčasnosti existujúce príspevky na obedy pre deti z nízkopríjmových rodín (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením) na všetky deti, ktorých rodičia nemajú nárok na daňový bonus na dieťa. Zároveň osobitným zákonom navýšiť daňový bonus na všetky deti, minimálne o sumu zodpovedajúcu navrhovanému príspevku na “obedy zadarmo, teda 230 EUR ročne. Hromadnú pripomienku na webovej stránke citizengo.org k 19. nov. 2018 podporilo 3 621 signatárov. Hromadnú pripomienku je možné podporiť tu: https://www.citizengo.org/sk/fm/166771-vacsia-vyplata-pre-pracujucich-obedy-zadarmo-pre-deti-z-nizkoprijmovych-rodin?fbclid=IwAR1S3AYCFFpm5hsfBLSiSOSngWKONXJgEsFyWnnKBgWHSPlIUsZkHfmHfIQ Zásadná pripomienka Odoslaná 19.11.2018 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) článku I, § 4 a súvisiace Žiadame neprijať vypustenie pojmu „ohrozeného sociálnym vylúčením“ v celom texte návrhu, zároveň žiadame za uvedený pojem doplniť text s nasledovným znením: „a dieťaťa, ktorého rodičia nemajú nárok na daňový bonus“ a zároveň osobitnou právnou úpravou navýšiť daňový bonus na deti o sumu zodpovedajúcu navrhovanému príspevku 230 EUR ročne. Odôvodnenie: žiadame, aby bola zachovaná osobitná právna úprava v oblasti podpory výchovy k stravovacím návykom u detí ohrozených sociálnym vylúčením a rozšírená o deti z nízkopríjmových rodín, ktorých rodičia nemajú nárok na daňový bonus. Z uvedeného dôvodu nesúhlasíme s vypustením pojmu „ohrozeného sociálnym vylúčením“ v celom texte návrhu, žiadame ho ponechať a za tento pojem doplniť „a dieťaťa, ktorého rodičia nemajú nárok na daňový bonus“. Navrhovaná právna úprava totiž odstraňuje možnosť podpory získania zdravých stravovacích návykov v detskom veku u detí zo sociálne vylúčeného prostredia, ktoré za svoj sociálny status nenesú zodpovednosť. V prípade, ak z objektívnych príčin zákonní zástupcovia detí zo sociálne vylúčeného prostredia nemôžu zabezpečiť riadnu výchovu k stravovacím návykom, je nevyhnutné, aby boli vytvorené legislatívne podmienky na možnosť zabezpečenia výchovy k stravovacím návykom týchto detí zo strany štátu formou dotácií. K uvedenej skupine detí žiadame doplniť aj skupinu detí z nízkopríjmových rodín (príjmy rodičov presiahnu výšku životného minima, avšak nárok na daňový bonus nemajú – napríklad matka čerpá materskú/rodičovskú dovolenku a otec poberá invalidný dôchodok). Zároveň, navýšením výplaty rodičov vo forme daňového bonusu o 230 EUR ročne (suma zodpovedajúca príspevku na obed 1,20 EUR pre 1 dieťa) je možné zabezpečiť adresnú podporu všetkých rodín na Slovensku a vyriešia sa mnohé výhrady zo strany rodičov, obcí a riaditeľov škôl k predkladanému zákonu. Toto riešenie nebude predstavovať žiadnu administratívnu ani organizačnú záťaž pre školy a samosprávy: nebude potrebné zväčšovať alebo stavať nové jedálne, zamestnať nové kuchárky, evidovať ďalších stravníkov. Rodičia detí, ktorých zdravotný stav neumožňuje sa stravovať v školskej jedálni, nebudú potrebovať potvrdenie od lekára. A tiež rodičia detí, ktorí vedia deťom zabezpečiť lepšiu stravu ako v jedálni nebudú znevýhodnení. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.11.2018 Detail
KBS (Konferencia biskupov Slovenska) § 4 ods. 4 V § 4 ods. 4 zákona č. 544/2017 Z. z. žiadame vložiť nové písmeno d), ktoré znie: „d) cirkvi, náboženské spoločnosti, občianske združenia, neziskové organizácie a iné právnické osoby, ktoré svoju právnu subjektivitu odvodzujú od cirkví a náboženských spoločností, ktoré vyvíjajú činnosť na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.“ Odôvodnenie: Cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré vyvíjajú činnosť na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením a venujú sa výchove a vzdelávaniu detí zo sociálne vylúčeného prostredia, nie sú oprávnenými žiadateľmi dotácie z verejných financií na tieto aktivity. Pričom, aplikačná prax potvrdzuje, že viaceré rehole (v Jarovniciach, Lomničke, Spišskom Podhradí, Orechovom Dvore a i.), ale aj duchovní a laickí pracovníci vykonávajú väčšinu práce s deťmi zo sociálne vylúčeného prostredia dobrovoľnícky, na vlastné náklady, vo voľnom čase. Z uvedeného dôvodu žiadame, aby cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré svoju právnu subjektivitu odvodzujú od cirkví a náboženských spoločností, a ktoré vyvíjajú činnosť na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, boli zaradené medzi subjekty, ktoré sú oprávnené žiadať o dotáciu podľa § 4 ods. 4 zákona č. 544/2010 Z. z. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.11.2018 Detail
ZKŠS (Združenie katolíckych škôl Slovenska) § 6 a § 7 Navrhujeme ponechať pôvodné znenie. Odôvodnenie: Z výchovného a pedagogického hľadiska je dôležité nielen pre deti, ale aj dospelých aspoň prispievať na náklady tovarov a služieb, ktoré sú im k dispozícii. V skutočnosti žiadny tovar alebo služba poskytovaná profesionálne nie je zadarmo – niekto za ňu platí. Participatívne modely sa vždy ukázali ako najefektívnejšie. Aj dnes pri súčasnej životnej úrovni Slovenska sme svedkami neváženia si potravín a mrhania zdrojmi. Odmietame mrhanie zdrojmi. Mnohé školské jedálne nie sú toho času pre zavedenie tohto nariadenia pripravené po technickej, personálnej ani organizačnej stránke. Kapacita školských jedální sa prirodzeným vývojom každej konkrétnej školy dimenzovala tak, že počet stravníkov bol v rovnováhe s kapacitnými možnosťami školy. Obávame sa, že veľmi náhlym a v mnohých prípadoch zásadným navýšením počtu stravníkov nebude jednoduché túto rovnováhu zabezpečiť a to z rôznych dôvodov – vo veľkomestských regiónoch je problém zohnať kvalifikovaný personál do školských kuchýň a jedální; v malých obciach s bydliskom detí v blízkosti školy je časté stravovanie v domácnosti, resp. môže byť problém pre obec/ zriaďovateľa menšej školy vybaviť plnohodnotne kuchyňu a jedáleň školy na potrebnú kvalitu. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.11.2018 Detail
ZKŠS (Združenie katolíckych škôl Slovenska) § 4 nadpis Sme proti tomu, aby sa vypustili slová „ohrozeného sociálnym vylúčením“. Naopak, navrhujeme, aby sa po týchto slovách doplnilo: „a dieťaťa, ktorého rodičia nemajú nárok na daňový bonus“. Navrhujeme navýšiť výplaty rodičov vo forme daňového bonusu na všetky deti, minimálne o sumu zodpovedajúcu navrhovanému príspevku na obedy „zadarmo“, teda 230 EUR ročne na dieťa. Odôvodnenie: Z výchovného a pedagogického hľadiska je dôležité nielen pre deti, ale aj dospelých aspoň prispievať na náklady tovarov a služieb, ktoré sú im k dispozícii. V skutočnosti žiadny tovar alebo služba poskytovaná profesionálne nie je zadarmo – niekto za ňu platí. Participatívne modely sa vždy ukázali ako najefektívnejšie. Aj dnes pri súčasnej životnej úrovni Slovenska sme svedkami neváženia si potravín a mrhania zdrojmi. Odmietame mrhanie zdrojmi. Mnohé školské jedálne nie sú toho času pre zavedenie tohto nariadenia pripravené po technickej, personálnej ani organizačnej stránke. Kapacita školských jedální sa prirodzeným vývojom každej konkrétnej školy dimenzovala tak, že počet stravníkov bol v rovnováhe s kapacitnými možnosťami školy. Obávame sa, že veľmi náhlym a v mnohých prípadoch zásadným navýšením počtu stravníkov nebude jednoduché túto rovnováhu zabezpečiť a to z rôznych dôvodov – vo veľkomestských regiónoch je problém zohnať kvalifikovaný personál do školských kuchýň a jedální; v malých obciach s bydliskom detí v blízkosti školy je časté stravovanie v domácnosti, resp. môže byť problém pre obec/ zriaďovateľa menšej školy vybaviť plnohodnotne kuchyňu a jedáleň školy na potrebnú kvalitu. Zásadná pripomienka Odoslaná 19.11.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) bod 1 Úvodnú vetu novelizačného bodu odporúčame upraviť podľa novelizačného bodu 2 - vypustenie slov "ohrozeného sociálnym vylúčením", nakoľko sa v oboch novelizačných bodoch upravuje rovnaká textácia. Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.11.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uvedené v predkladacej správe, ktoré považuje cieľ tohto poslaneckého návrhu zákona za legitímny a vzhľadom na to, že ide o jedno z avizovaných sociálnych opatrení vlády Slovenskej republiky, v plnej miere ho podporuje. Zároveň upozorňujem, že vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 uvažuje s predmetným poslaneckým návrhom zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.11.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) predkladacej správe Žiadame uplatniť nasledujúce pripomienky: K čl. I bodu 4 Žiadame v § 4 ods. 3 návrhu zákona ako aj zo súčasného znenia zákona vypustiť slová "a iného jedla". Odôvodnenie: V záujme naplnenia zámeru poslaneckého návrhu zákona, ktorým je okrem iného podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, z dôvodu dodržiavania záväzného Akčného plánu na prevencie obezity na roky 2015 - 2020 a dodržania terminológie právnych predpisov vzťahujúcich sa na stravovanie detí je ponechanie slovného spojenia "iné jedlo" v znení § 4 ods. 3 zákona neprípustné. Z hľadiska prevencie obezity a úloh, ktoré pre rezort školstva vyplývajú z Akčného plánu prevencie obezity na r. 2015-2020 jednoznačne preferujeme podávanie obedov zdarma podľa Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie (revízia 2018), ktoré zohľadňujú odporúčania EÚ z hľadiska znižovania obsahu soli, tukov a pridaného cukru v potravinách a v pokrmoch všeobecne. Nepreferujeme podávanie navrhovaného "iného jedla". Iné jedlo nie je ako pojem zavedený v žiadnom právnom predpise, to znamená, že nie je definované jeho zloženie, čas jeho podávania ani stanovená jeho výživová hodnota. Ak podľa návrhu zákona bude mať zdarma poskytovaná strava, ktorou je "iné jedlo", hodnotu 1,20 eur je namieste otázka posúdenia jej adekvátnej výživovej hodnoty napríklad výživové hodnoty bagiet ponúkaných v rámci tzv. bufetov nikto nepozná. Rovnako termín "strava" ktorý je použitý ako navrhovaná legislatívna skratka slov "obed" a "iné jedlo" nie je v žiadnom právnom predpise definovaný ako jedlo poskytované v určitom čase, čo zvádza k výkladu poskytovania celodennej stravy. pre úplnosť uvádzame, že obed ako základný pojem vykonávacích právnych predpisov je charakterizovaný ako a) hlavné jedlo podľa § 6 ods. 1 vyhlášky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania alebo b) ako teplé hlavné jedlo podľa § 8 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Upozorňujeme, že potravinový balíček tzv. „suchá strava“ nenahrádza hlavné jedlo, t. j. obed. Podáva sa stravníkom spravidla len v mimoriadnych situáciách, a to počas prechodného obdobia so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Prechodné obdobie trvá počas trvania prekážky v plynulej prevádzke zariadenia školského stravovania technického alebo iného charakteru. K bodu 6 V § 4 ods. 6 žiadame doplniť sankcie za neodobrané jedlo a povinnosť odhlasovania z obeda 24 hodín vopred v zariadení školského zariadenia, kde sa obed poskytne, aby sa minimalizoval dopad environmentálneho charakteru. K doložke vplyvov Žiadame kvantifikovať a doplniť dopad vplyvov na rozpočet verejnej správy, ktoré prijatie zákona vyvolá. Predložená úprava zákona predpokladá zvýšený dopad environmentálneho charakteru a tieto dopady je potrebné kvantifikovať tiež. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K celému materiálu V nadväznosti na stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uvedené v predkladacej správe nemá z hľadiska vecnej pôsobnosti Ministerstvo kultúra Slovenskej republiky vecné pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.11.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K čl. I bod 4 v § 4 ods. 3 sa uvádza termín "iné jedlo". Z uvedeného textu nie je jasné, čo predkladatelia považujú za „iné jedlo“. Žiadame túto formuláciu buď vysvetliť alebo vypustiť. Odôvodnenie: V školskom stravovaní vieme presne pomenovať hlavné a doplnkové jedlá, ich cenu a ich výživovú hodnotu. V materiáli sa uvádza tzv. iné jedlo –nie je jasné kto bude môcť poskytovať iné jedlo, aká bude jeho výživová hodnota, kto bude posudzovať iné jedlo? Vyvstáva veľa otázok spojených s týmto pojmom –napr. aj bageta môže byť iné jedlo? Je možné podávanie napr. bagety považovať za výchovu k správnym stravovacím návykom? Poukazujeme na skutočnosť, že najmä deti v hmotnej núdzi z osád, kde školy často nemajú školskú jedáleň, dostávajú denne bagety, ktorých výživovú hodnotu nikto nepozná, čo považujeme viac za biznis na deťoch. ZMOS bude presadzovať, aby subjekt, ktorý zabezpečuje poskytovanie takéhoto jedla mal za povinnosť byť registrovaný v sieti ministerstva (zaviesť registráciu napr. aj školských bufetov) a pomenovať iné jedlo ako doplnkové podľa platných Materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K návrhu ako celku Nakoľko mestá a obce nedokážu od 1.1.2019 plošne zabezpečiť naplnenie zvýšených požiadaviek na rozsah školského stravovania, a s tým súvisiace nároky na personálne požiadavky, technické a technologické vybavenie školských jedální: 1. Časovo rozložiť realizáciu opatrení tak, aby účinnosť ustanovení návrhu zákona bola prispôsobená možnostiam miest a obcí a: • od 1.9.2019 sa opatrenia dotýkalo len detí v materských školách – v § 4 ods. 3 písm. a) vypustiť slovné spojenie ..alebo základnú školu • od 1.1.2020 bola doplnená účinnosť aj na prvý stupeň základných škôl • od 1.1.2021 bola doplnené účinnosť aj na druhý stupeň základných škôl Zásadná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K návrhu ako celku ZMOS nesúhlasí s návrhom na zmenu ako celku a navrhuje predložiť návrh ako vládny návrh zákona v rámci riadneho legislatívneho procesu. Odôvodnenie: ZMOS odmieta, aby mestá a obce, ako zriaďovatelia zariadení školského stravovania, preberali zodpovednosť za realizovanie opatrenia “bezplatné školské obedy”. Toto opatrenie predpokladá v podstate okamžite zvýšenie počtu obedov o cca 120 tis. obedov denne, pričom už dnes vieme, že mestá a obce nemajú na takýto nárast vytvorené personálne a ani technické vybavenie. Na uskutočnenie tohto opatrenia mestá a obce nedostanú žiadne zvýšené finančné prostriedky oproti súčasnému stavu. ZMOS upozorňuje, že navrhovaná legislatívna zmena vytvára priestor, na jednej strane k možnému plytvaniu s potravinami a na strane druhej k vytvoreniu aj takej situácie, že zákonní zástupcovia detí a žiakov nebudú platiť za obedy menej, lebo samospráva si bude musieť zvýšené náklady prenášať do režijných nákladov, ktoré sú taktiež súčasťou poplatkov za obedy. Ceny za odobrané obedy majú byť znížené o výšku dotácie na jeden obed vo výške 1,20 € . O pridelenie dotácie musia mestá a obce požiadať v súlade so zákonom č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom sa môže stať, že dotácia mestu alebo obci, z rôznych dôvodov, nebude poskytnutá. Ako riešenie ZMOS navrhuje, aby návrh bol uskutočňovaný postupne a za podmienky garancie, že náklady miest a obcí spojené s projektom “bezplatné školské obedy” budú uhradené z prostriedkov štátneho rozpočtu. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K doložke vybraných vplyvov Aj podľa stanoviska MF SR žiadame kvantifikovať dopady vrátane uvedenia zdrojov tak v štátnom rozpočte ako aj v rozpočte miest a obcí. V doložke predkladateľ uvádza vplyv na rozpočet verejnej správy bez kvantifikácií a z predkladacej správy je možné vyčítať, že predpoklad je cca 115 mil. € ako negatívny dopad na štátny rozpočet. Predkladateľ ani neuvažuje o negatívnom dopade na rozpočty miest a obcí. Podľa prepočtov ZMOS, pri celoplošnom uplatnení dotačnej schémy by vznikla potreba zvýšenia počtu zamestnancov o cca 2500 zamestnancov, čo by v roku 2019 znamenalo potrebu cca 24,7 mil. € a v roku 2020 cca 27,7 mil.€. Ostatné zvýšené náklady na na technické vybavenie, likvidácia odpadu, zvýšenie kapacít nevieme teraz vyčísliť. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail