LP/2018/797 Návrh postupu k vymáhaniu zahraničných pohľadávok vzniknutých v dôsledku ich postúpenia na Slovenskú republiku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/018325/2018-33
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nakoľko ide o nelegislatívny materiál, v zmysle bodu 3.1.7 (Lehoty na pripomienkové konanie) Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády
Posledná zmena: 06.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/797
Dátum začiatku MPK: 07.11.2018
Dátum konca MPK: 27.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia: 07.11.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia: 27.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)