LP/2018/789 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ......... 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z ...... 2018
Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ......... 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [názov vyhlášky zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV a slovo „Vyhláška“ nahradiť slovom „VYHLÁŠKA“, v čl. I bode 2 vypustiť skratku „č.“ ako nadbytočnú a v súvislosti s vypustením bodu 19 vypustiť aj vysvetlivku 3)]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že v takomto prípade sa v doložke vybraných vplyvov v bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu neoznačuje rozpočtová zabezpečenosť vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 2 Pred číslom "19" odporúčame vypustiť písmeno "č". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.12.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Odporúčame upraviť doložku zlučiteľnosti podľa Prílohy č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi dopracovať doložku vybraných vplyvov, konkrétne v časti "4. Dotknuté subjekty" je potrebné uviesť subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo, v časti "5. Alternatívne riešenia" je potrebné uviesť aké alternatívne riešenia boli zvažované, prípadne, prečo neboli zvažované alternatívne riešenia a aká by nastala situácia v prípade tzv. nulového variantu, kedy by nedošlo k schváleniu predkladaného materiálu. V časti "12. Zdroje" odporúčame predkladateľovi uviesť zdroje, z ktorých predkladateľ vychádzal pri vypracúvaní doložky. V časti "9. Vplyvy navrhovaného materiálu" v riadku "z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy" odporúčame nevyznačovať žiadnu z možností v prípade, že materiál nepredpokladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy. Taktiež odporúčame v predmetnej časti vyznačiť jednu z možností (pozitívne/žiadne/negatívne) pri vplyvoch na služby verejnej správy pre občana. Zároveň odporúčame predkladateľovi v časti "1. Základné údaje" nevypĺňať začiatok a ukončenie PPK, vzhľadom na skutočnosť, že proces PPK k predmetnému materiálu neprebehol. Odôvodnenie: Doložka vybraných vplyvov, ktorá je súčasťou predkladaného materiálu, nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, účinnej od 1. apríla 2016. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Nesúhlasíme s tvrdením, že materiál nemá vplyvy na podnikateľské prostredie a odporúčame predkladateľovi vypracovať analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie. Odôvodnenie: Vypustenie niektorých povinných príloh k žiadostiam o zápis do zoznamu správcov bytových domov znamená zníženie administratívnych nákladov regulácie pre podnikateľov a teda pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Pretože pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie týkajúce sa vypustenia dokladov, ktoré má štátna správa k dispozícii, boli zhodnotené v rámci analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie k zákonu č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), odporúčame predkladateľovi vychádzať z uvedených dát a využiť ich pri identifikovaní pozitívnych vplyvov predloženej novely vyhlášky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.12.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Navrhovateľ v časti 1 doložky vybraných vplyvov uvádza, že materiál bol predmetom predbežného pripomienkového konania v období od 15.10.2018 do 25.11.2018. Podľa nám dostupných informácií predkladaný materiál nebol predmetom predbežného pripomienkového konania, nakoľko nezakladá žiadne vybrané vplyvy. Doložka vybraných vplyvov tiež v časti 13 neobsahuje stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK. Dovoľujeme si preto navrhovateľa požiadať o odstránenie tejto diskrepancie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Dovoľujeme si upozorniť, že doložka vybraných vplyvov k predkladanému materiálu nie je vypracovaná dostatočne tak, ako to požaduje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov. Odporúčame navrhovateľovi vypracovať minimálne najrelevantnejšie časti doložky vybraných vplyvov, a to časť 4 (dotknuté subjekty), časť 5 (alternatívne riešenia) a časť 12 (zdroje). Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 Odporúčame v čl. I bode 2 slová „15 a č. 19“ nahradiť slovami „15 a 19“ a slová „20 až 25“ nahradiť slovami „body 20 až 25“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.11.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.11.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. I bode 2. Odporúčame nahradiť slová "body 15 a č. 19" slovami "bod 15 a bod 19.". Druhú vetu odporúčame preformulovať takto: "Doterajšie body 16 až 18 a body 20 až 25 sa označujú ako body 15 až 23.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 19.11.2018 Detail