LP/2018/788 Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s podpisom Deklarácie o EuroHPC -spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku

Pridať
INFORMATÍVNY MATERIÁL NA ROKOVANIE VLÁDY SR
Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s podpisom Deklarácie o EuroHPC -spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Vo vlastnom materiáli, ako aj v návrhu uznesenia je uvedená suma 100 000 eur na členský štát na rok, avšak v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu je v riadku Výdavky verejnej správy celkom uvedená na roky 2019, 2020 a 2021 suma 10 000 eur, pričom v riadku rozpočtové prostriedky je uvedená suma 100 000 eur. Navrhujeme v celom materiáli uvádzať jednotnú sumu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Návrh uznesenia vlády je potrebné upraviť aj vzhľadom na to, že sa v ňom neukladajú úlohy pre ministerku školstva, vedy, výskumu a športu a ministra dopravy a výstavby a v časti „Vykonajú“ sú uvedení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Zároveň je potrebné z návrhu uznesenia vlády vypustiť úlohu C.3. „vyčleniť sumu 100 000 eur/rok pre rozpočtovú kapitolu ÚPPVII na financovanie administratívnych nákladov spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku EuroHPC v zmysle platnosti nariadenia od 1.1.2019 do 31.12.2026“, pri ktorej je ako vykonávateľ uvedený minister financií. Zásadná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) V doložke vybraných vplyvov je uvedený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom nie je označená rozpočtová zabezpečenosť tohto vplyvu. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je uvedená kvantifikácia negatívneho vplyvu súvisiaceho s administratívnymi nákladmi spoločného podniku EuroHPC v sume 100 000 eur od roku 2019 každoročne pre kapitolu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a ani tu nie je uvedené, či je financovanie zabezpečené v rozpočte alebo je vplyv nekrytý. Výdavky na financovanie administratívnych nákladov žiadame zabezpečiť v rámci schválených limitov rozpočtu dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok, t. j. bez dodatočných požiadaviek na rozpočet verejnej správy. Zároveň je potrebné v tabuľke č. 1 analýzy zosúladiť sumy uvádzané v riadkoch „výdavky verejnej správy celkom“ a „rozpočtové prostriedky“. V nadväznosti na uvedené žiadame doložku vybraných vplyvov vrátane analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy upraviť a prepracovať tak, že z nej nebude vyplývať rozpočtovo nekrytý vplyv. Zásadná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Odporúčame v časti 13 Doložky doplniť Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK Odôvodnenie: Nesúhlasné stanovisko Komisie bolo vydané dňa 16.10.2018 pod číslom 221/2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Odporúčame v časti 1 Doložky doplniť chýbajúci údaj o termíne začiatku a ukončenia PPK. Odôvodnenie: Ide o povinný údaj v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) 1. Odporúčame časovo zosúladiť dikciu uvedenú v poslednej vete štvrtého odstavca „Predkladacej správy“ s dikciou uvedenou v predposlednom odseku kapitoly „Najbližšie aktivity“ na strane 5 a súčasným časom, tzn. na november 2018. V materiáli sa uvádza, že sa príjme v septembri 2018, čo už nie je možné. 2. Odporúčame zarovnať text „Predkladacej správy“. 3. Odporúčame v časti „Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu“ v Tabuľke č. 1 opraviť nesprávne uvedený údaj, a to „Výdavky verejnej správy celkom“ za roky 2019 až 2021 vo výške 10 000 eur, pričom správna výška celkových výdavkov sa predpokladá v sume 100 000 eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) doložke vplyvov v doložke vplyvov absentuje vyjadrenie Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) uzneseniu v prípade, že je zámerom len iniciovať rokovania o deklarácii, odporúčame vypustiť formuláciu z uznesenia vlády, ktorou sa podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu splnomocňuje na podpis deklarácie Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) názov materiálu v prípade, že gestor návrhu na podpis deklarácie má byť uznesením vlády splnomocnený na podpis deklarácie, tak ako sa to navrhuje, odporúčame názov dokumentu v medzirezortnom pripomienkovom konaní zmeniť na „Návrh na podpis Deklarácie o EuroHPC - spoločného podniku pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku“, súčasne je potrebné doplniť do materiálu vlastný text Deklarácie Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Návrhu uznesenia EuroHPC Žiadame vypustiť z plnenia úloh C.1. a C.2.ministra dopravy a výstavby SR. Odôvodnenie: Podľa Doložky vybraných vplyvov nepatrí Ministerstvo dopravy a výstavby SR medzi dotknuté subjekty a nemá vo svojej pôsobnosti agendu spojenú s EuroHPC JU. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Obsahu materiálu V obsahu materiálu je v bode 3 uvedený Návrh záznamu z rokovania vlády SR, materiál však obsahuje aj Návrh uznesenia EuroHPC, žiadame zosúladiť tento stav. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Predkladacia správa Žiadame o aktualizáciu textu: "Návrh bude formálne prijatý Radou v septembri." Návrh bol formálne prijatý na Rade ministrov pre konkurencieschopnosť, ktorej zasadnutie sa uskutočnilo v dňoch 27.-28. septembra 2018 v Bruseli. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 04-Vlastny-material-EuroHPC Žiadame o aktualizáciu textu na strane 5 v časti "najbližšie aktivity", ako aj o úpravu tohto názvu, nakoľko väčšina z uvedených aktivít sa už uskutočnila. Navrhovaná úprava textu: - Rakúske predsedníctvo Rady EÚ vyzvalo členské štáty, aby aktualizovali svoj záujem o členstvo v EuroHPC JU. - Európska komisia (DG Connect) zaslala listy príslušným ministrom, aby potvrdili záujem o členstvo v EuroHPC a v prípade záujmu vyjadrili súhlas so štatútom spoločného podniku. - Európska komisia (DG Connect) požiadala listom stále zastúpenia členských štátov pri EÚ, aby nominovali zástupcov do Správnej rady EuroHPC JU. - Návrh bol prijatý na Rade ministrov pre konkurencieschopnosť (COMPET) v septembri 2018. - Zahájenie činnosti spoločného podniku je naplánované na termín 01.01.2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) 05-Dolozka-vybranych-vplyvov Podľa MŠVVaŠ SR sú vplyvy navrhovaného materiálu na podnikateľské prostredie a z toho vplyvy na MSP, ako aj vplyvy na informatizáciu pozitívne. V tomto zmysle navrhujeme upraviť definíciu vplyvov navrhovaného materiálu v bode 9 na "pozitívne". Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail