LP/2018/774 Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fond
Legislatívna oblasť: Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 22951/2018-2062-55027
Podnet: § 14 ods. 9 zákona č. .../2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/774
Dátum začiatku MPK: 26.10.2018
Dátum konca MPK: 16.11.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.11.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri MPSR (Stála pracovná komisia pre technické právne predpisy pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 03.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)