LP/2018/768 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
Legislatívna oblasť: Zamestnanosť
Pracovné právo
Cudzinecký režim
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: 20247/2018-M_OPVA
Podnet: Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 473/2018 zo dňa 10. októbra 2018
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Ide o návrh zákona predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády SR z dôvodu jeho naliehavosti na základe uznesenia vlády SR č. 473 z 10. októbra 2018, ktorým vláda SR schválila Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike a ktorým v bode B.3. uložila členom vlády pripraviť potrebné legislatívne zmeny a predložiť ich na rokovanie vlády do 10. novembra 2018 s cieľom urýchleného prijatia opatrení na riešenie nedostatku pracovnej sily v SR.
Posledná zmena: 21.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/768
Dátum začiatku MPK: 23.10.2018
Dátum konca MPK: 02.11.2018
Novelizované predpisy: 5/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

404/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia: 23.10.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia: 02.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.11.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 20.11.2018
Začiatok štádia: 20.11.2018
Ukončenie štádia: 21.11.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 21.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)