LP/2018/753 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 4 ods. 6 písm. c) Odporúčame slovo „prijateľného“ nahradiť slovom „vhodného“, nakoľko sa javí byť primeranejšie ustanoviť ako kritérium „vhodnosť“ rybovodu, a nie „prijateľnosť“ rybovodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 4 ods. 6 písm. a) Odporúčame slová „slovenského i vedeckého mena“ nahradiť slovami „slovenského označenia i vedeckého označenia“, nakoľko slovo „meno“ sa v normatívnom jazyku v súvislosti s označením druhov rýb nepoužíva (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 4 ods. 3 Odporúčame vypustiť slovo „iba“ ako nadbytočné (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 3 ods. 1 písm. a) Odporúčame za slovo „biologické“ vložiť slovo „požiadavky“ obdobne, ako je to uvedené v odseku 2 (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 2 ods. 3 Odporúčame slovo „prioritne“ nahradiť slovom „prednostne“, ktoré sa bežne používa v normatívnych textoch (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 4 ods. 4 Odporúčame slová „ktoré sa vzťahuje k rybárstvu, ichtyológii alebo ekológii rýb“ nahradiť inými slovami napríklad „v oblastiach rybárstva, ichtyológie alebo ekológie rýb“ alebo „ktorého súčasťou je aj získanie vedeckých poznatkov v oblasti rybárstva, ichtyológie alebo ekológie rýb“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 2 ods. 4 Odporúčame v úvodnej vete odseku 4 za slovo „možné“ vložiť slová „alebo vhodné“, nakoľko možnosť podľa odseku 3 sa bude zrejme posudzovať nielen z hľadiska teoretickej technickej možnosti, ale aj s ohľadom na praktickú „vhodnosť“ bezprepážkového typu rybovodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 8 ods. 2 Odporúčame za slovo „ekologické“ vložiť slovo „parametre“ (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 5 ods. 1 Odporúčame vypustiť slovo „iba“ ako nadbytočné (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 4 ods. 6 písm. h) Odporúčame za slovo „biologických“ vložiť slovo „parametrov“ a slovo „rybovodov“ nahradiť slovom „rybovodu“ tak, ako v ostatných písmenách odseku 6 (legislatívno-technická pripomienka). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 1 K prílohe č. 1: navrhujeme zosúladiť názov podľa znenia § 3 ods. 2: „Biologické požiadavky a technické požiadavky na výstavbu rybovodov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) osobitnej časti dôvodovej správ k § 5 K osobitnej časti dôvodovej správ k § 5 navrhujeme slovo „podobne“ nahradiť slovom „podrobne“. Chyba v písaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 8 V odseku 1 písm. c) navrhujeme číslicu „4“ nahradiť slovami: „6 a 7“. Chyba v písaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) všeobecnej časti dôvodovej správy K všeobecnej časti dôvodovej správy: v treťom odseku navrhujeme slovo „vohodných“ nahradiť slovom „vhodných“. Chyba v písaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 2 V odseku 3 navrhujeme slová „je potrebné prioritne posúdiť“ nahradiť slovami „sa prioritne posúdi“. Návrh právneho predpisu musí obsahovať ustanovenia s normatívnym obsahom. V odseku 4 navrhujeme slová „je potrebné určiť“ nahradiť slovami: „určí sa“. Návrh právneho predpisu musí obsahovať ustanovenia s normatívnym obsahom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 9 Odsek 1 je potrebné preformulovať, aby malo normatívny obsah, napr. takto: „Prevádzkovateľ celoročne zabezpečuje trvalý stanovený prietok rybovodov počas trvania migračnej bariéry.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 V odseku 3 navrhujeme vypustiť slovo „iba“ pre nadbytočnosť. Zvyšnú časť ustanovenia navrhujeme upraviť tak, aby sa v texte nepoužil neurčitý termín „v primeranej miere“. V odseku 4 odporúčame bližšie špecifikovať odborne spôsobilú osobu. V prípade, ak ide o odborne spôsobilú osobu podľa iného právneho predpisu, je potrebné k tomuto termínu zaviesť poznámku pod čiarou s odkazom na konkrétne ustanovenie právneho predpisu. V odseku 6 v úvodnej vete navrhujeme číslicu „4“ nahradiť číslicou „5“. Chyba v písaní. Slová „vedeckého mena“ navrhujeme nahradiť slovami „latinského názvoslovia“. V odseku 6 je potrebné je potrebné upraviť navrhované znenie, pretože okrem latinského, aj slovenské názvoslovie (rodové a druhové meno) je potrebné považovať za vedecké. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 V odseku 1 navrhujeme k termínom „migračnú bariéru“ a „migračnú prekážku“ zaviesť poznámku s odkazom na príslušné ustanovenia všeobecne záväzného predpisu, príp. do právneho textu návrhu zaviesť definície týchto termínov, aby ich použitie v § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a), § 2 ods. 3, § 4 ods. 1, § 4 ods. 6 písm. a) bolo terminologicky presné a jednoznačné. V odseku 2 je potrebné odstrániť neurčitosť termínu „iné vhodné technické zariadenie“. V predloženom návrhu je preto potrebné zaviesť poznámku s odkazom na príslušné ustanovenia všeobecne záväzného predpisu, príp. zaviesť jeho definíciu a špecifikovať, kedy je prípustné namiesto rybovodu realizovať iné vhodné technické zariadenie, ako aj to, či sa na iné vhodné technické zariadenia vzťahujú požiadavky určené pre rybovody. Návrh právneho predpisu musí byť terminologicky presný. V odseku 2 navrhujeme vypustiť slovo „nevyhnutnou“ pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 5 V odseku 1 navrhujeme slová „Rybie pásmo určuje iba odborne spôsobilá osoba v zmysle“ nahradiť slovami „Typ rybného pásma na účely podľa § 4 ods. 6 písm. b) sa určuje podľa“. Odôvodnenie: z ustanovenia je v záujme odstránenia duplicity potrebné vypustiť určenie osoby, ktorá danú činnosť vykonáva. Táto otázka je upravená v § 4 ods. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail