LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 13 ods. 3 doplniť písmeno: e) zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) 80cm f) šťuka severná (Esox lucius) 90cm Odôvodnenie: Obe druhy predstavujú to NAJ z pôvodných druhov rýb a majú čoraz väčšiu popularitu medzi športovými rybármi. Jedná sa hlavne o samice-ikernačky, nakoľko u oboch druhov dorastajú väčších rozmerov ako samce. Prirodzený výter funguje len na minime našich revírov a umelé zarybňovanie je drahé a nepôvodné. Je lepšie zachovať pôvodný genofond a vybudovať prirodzené generačné stádo na ďalšiu prirodzenú reprodukciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K vlastnému materiálu - k poznámke pod čiarou V poznámke pod čiarou k odkazu 4 odporúčame vložiť za slovo "druhov" slová "(Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014)". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §1, písm. j) slovo "situáciách" nahradiť slovom "udalostiach" Zdôvodnenie: Podľa aktuálnej legislatívy zákon č. 216/2018 Z.z. je zaužívaný pojem "udalostiach" Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3, úvodná veta Doporučujeme do prvej vety za slovo "plnením" vložiť slovo "najma". Zdôvodnenie: Navrhujeme to z dôvodu aby sa predišlo niektorým problémom pri prenesení kompetencií z užívateľa na organizačnú zložku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 písm. h) na koniec žiadame čiarku nahradiť "a" s doplnením "a športových rybárskych pretekov". Zdôvodnenie: Je predpoklad, že užívateľ môže poveriť svoju organizačnú zložku aj usporiadaním športových rybárskych pretekov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3, písm. m) celé písmeno m) žiadame vypustiť z materiálu. Zdôvodnenie:Podklady pripravuje v prípade SRZ ichtyológ ako zamestnanec užívateľa v spolupráci s príslušnou ZO SRZ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 písm. n) navrhnutý text v písm. n) žiadame vypustiť. Zdôvodnenie: návrh nie je prenesenie kompetencie Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 písm. o) prefomulovať Žiadame preformulovať, nakoľko aj všeobecný zákaz lovu rýb je určený časovým obmedzením. Navrhujeme nasledovné znenie: o) stanoviť dĺžku všeobecného zákazu lovu v dňoch alebo obmedzenie lovu v dňoch u vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru, Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 ods. 3 - navrhujeme nový odsek 3 Nový odsek 3 bude znieť 3. Užívateľ je oprávnený plniť všetky úlohy uvedené v odseku 1 namiesto svojej organizačnej zložky aj po udelení plnomocenstva. Plnenie úloh a rozhodnutia užívateľa majú prednosť pred plnením úloh a rozhodnutiami organizačnej zložky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 , nový odsek 2 Žiadame doplniť nový odsek 2. s textom: Užívateľ poveruje organizačnú zložku úlohami uvedenými v odseku 1 udelením plnomocenstva v písomnej forme. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §4 ods. 2, druhá veta Navrhujeme použiť iný význam ako "V odôvodnených prípadoch", nakoľko §3 ods. 5 definuje odôvodnené prípady a toto sa takýchto prípadov netýka, resp. zahŕňa aj iné.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §4 ods. 2 V prvej vete žiadame upresniť termín do 30. júna. Navrhujeme za spojenie 30. júna doplniť "posledného roka v príslušnom trojročnom období". To by sa predpokladalo, že zmena sa navrhuje v poslednom roku trojročného obdobia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §5 ods. 3, pís. b) navrhujeme vypustiť slovné spojenie: ".. a dôvod časového obmedzenia ich lovu" Zdôvodnenie: nemá význam uvádzať dôvod, ten vyplýva priamo z textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §5 ods. 4 Za slovné spojenie "na dodatkovej tabuli" žiadame doplniť taxt: ".. a v rybárskom poriadku" ... Zdôvodnenie: Toto upozornenie je dôležité a preto navrhujeme aby sme informáciu loviacim dali aj prostredníctvom rybárskeho poriadku, ktorý vydáva užívateľ ku každému povoleniu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §5 ods. 3 písm b) a príloha č.4 V súvislosti s prílohou č. 4 upozorňujeme na text vyplývajúci z § 8 ods. 2 zákona č. 216/2018, kde je text, ktorý má byť uvedený na tabuli s označením revíru " Lovný rybársky revír". Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) prílohe č. 4 V súvislosti s prílohou č. 4 upozorňujeme na text vyplývajúci z § 8 ods. 2 zákona č. 216/2018, kde je text, ktorý má byť uvedený na tabuli s označením revíru " Lovný rybársky revír". Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 15 ods. 11 Odporúčame v prvej vete za slovo „prútom“ vložiť slová „s navijakom alebo“. Z aktuálnych poznatkov vyplýva, že loviace deti v danom vekovom rozmedzí tieto rybárske techniky už ovládajú, pričom pri dôslednej kontrole rybárskou strážou nehrozia žiadne riziká zneužitia tohto ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 12 ods. 1 písm. c) Odporúčame v druhom bode slová „jún až august“ nahradiť slovami „jún až október“. V súvislosti s navrhovanou zmenou druhého bodu odporúčame vypustiť tretí bod. Spoločenské požiadavky a aktuálna legislatíva v štátoch Európskej únie (napríklad Maďarsko) smerujú skôr k rozširovaniu času tzv. „nonstop lovu“ než k jeho obmedzovaniu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §6 ods. 5 Žiadame preformulovať tento bod tak aby užívateľ mal možnosť zarybňovať pôvodnými druhmi rýb rybársky revír, pričom informáciu o zarybnení poskytne ministerstvu. V ostatných prípadoch o takéto zarybnenie požiada ministerstvo 30 dní dopredu. Text bude znieť: Užívateľ môže vykonať doplnkové zarybnenie pôvodnými druhmi rýb nad rámec zarybňovacieho plánu v primeranej miere, ktoré uvedie vo výkaze o zarybnení. Ak doplnkové zarybnenie obsahuje iné druhy rýb, ktoré nie sú súčasťou zarybňovacieho plánu, užívateľ túto skutočnosť oznámi ministerstvu do 30 dní od ich vysadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail