LP/2018/750 Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Prílohe č. 1a bodu 39 Odporúčame za slovami "Okres Kežmarok" nahradiť slovo "Ostrurňa" za slovo "Osturňa". Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodom 1, 53 a 54 K bodom 1, 53 a 54: Odporúčame navrhovanú prílohu č. 1a označiť ako prílohu č. 3, a namiesto vloženia medzi prílohy č. 1 a č. 2 ju doplniť za prílohu č. 2. Navrhovaným opatrením sa vkladá príloha č. 1a, ktorá znie „doplnok národného zoznamu území európskeho významu“, avšak opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017 obsahuje už prílohu č. 2, ktorá znie „doplnok národného zoznamu území európskeho významu“. Tá sa navrhovaným opatrením premenováva na „druhý doplnok národného zoznamu území európskeho významu“. Chronologicky by sa po prílohe č. 2 mala doplniť príloha č. 3 a nie vložiť príloha č. 1a. Táto úprava si vyžiada aj zmenu bodov 1 a 54. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) úvodnej vete čl. I K úvodnej vete čl. I: V úvodnej vete odporúčame vypustiť slová „Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 53 návrhu V prílohe 1a bod 6. "Ďumbierske Tatry" navrhujeme zo zoznamu vyňať parcelu 1737/2 k.ú. Horná Lehota, ktorá bezprostredne súvisí s čističkou odpadových vôd (ČOV), a ktorá je momentálne len sčasti pokrytá lesným porastom (cca 10%) a v prípade rekonštrukcie ČOV a jej výpustného objektu by bolo nevyhnutne do nej zasiahnuť. Navrhujeme vyňať aj parcelu 2738 k.ú. Horná Lehota. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Žiadame o stiahnutie materiálu - Opatrenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017 z medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu, že aktuálne je v MPK návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Považujeme za predčasné, aby bolo prijatie predmetného Opatrenia realizované pred schválením novely zákona o ochrane prírody a krajiny. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Všeobecne k materiálu Predložený materiál dopĺňa národný zoznam území európskeho významu. Na zápis novovytvorených území do katastra nehnuteľností je potrebné predložiť návrh na začatie konania a zjednodušený operát geometrického plánu, nakoľko navrhované územia neprechádzajú vždy len po hraniciach parciel. V materiáli chýba vymedzenie spôsobu zápisu do katastra nehnuteľností. Predloženým materiálom sa zároveň niektoré existujúce územia z národného zoznamu vypúšťajú. V tejto súvislosti je potrebné v materiáli upraviť spôsob, ktorým sa odstráni zápis z katastra nehnuteľností. Odôvodnenie: Materiál nezohľadňuje zápis a výmaz predmetných lokalít chránených území z katastra nehnuteľností, a preto je nevyhnutné uvedené upraviť. Uvedenú pripomienku Úrad považuje za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K Čl. I bod 53 – Príloha č. 1a k výnosu č. 3.2004-5.1 Vetu „Vymedzenie stupňov územnej ochrany podľa parciel a katastrálnych území:“ navrhujeme vo všetkých častiach materiálu nahradiť vetou „Vymedzenie stupňa územnej ochrany podľa parciel v rámci katastrálnych území:“. Odôvodnenie: Zosúladenie terminológie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K Čl. I bod 32 Navrhujeme vypustiť bod 32 v Čl. I opatrenia. Odôvodnenie: Rozhodnutím Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. P-5413/2014 bol názov preštandardizovaný na „Brezové“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K Čl. I bod 27 V Čl. I opatrenia navrhujeme za bod 27 vložiť nový bod 28, ktorý znie: „V prílohe č. 1 bode 190 sa slová „Jurský Chlm“ nahrádzajú slovami „Jurský chlm“. Odôvodnenie: Uvedená zmena vychádza z rozhodnutia Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. P-101/2009. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K Čl. I bod 35 V Čl. I bod 35 navrhujeme celý text nahradiť nasledovným znením: „V prílohe č. 1 bode 236 sa slová „Dubiny pri Levoči“ nahrádzajú slovami „Levočské dubiny“. Odôvodnenie: Rozhodnutím Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. P-5413/2014 bol názov preštandardizovaný na „Levočské dubiny“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K Čl. I bod 36 V Čl. I bod 36 navrhujeme celý text nahradiť nasledovným znením: „V prílohe č. 1 bode 237 sa slová „Dubiny pri Ordzovanoch“ nahrádzajú slovami „Ordzovianske dubiny“. Odôvodnenie: Rozhodnutím Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. P-5413/2014 bol názov preštandardizovaný na „Ordzovianske dubiny“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K dôvodovej správe – Všeobecná časť Vo všeobecnej časti dôvodovej správy navrhujeme za slová „rozhodnutím Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii názvov území európskeho významu č. P 101/2009“ doplniť slová „a č. P-5413/2014“. Odôvodnenie: Uvedené zmeny vyplývajú z prijatého rozhodnutia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-5413/2014. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K dôvodovej správe - Osobitná časť - K bodom 2 až 11 a 13 až 51 V osobitnej časti dôvodovej správy v rámci odôvodnenia zmeny v bodoch 2 až 11 a 13 až 51 navrhujeme za slová „rozhodnutia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky o štandardizácii názvov území európskeho významu č. P 101/2009“ doplniť slová „a č. P-5413/2014“. Odôvodnenie: Uvedené zmeny vyplývajú z prijatého rozhodnutia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-5413/2014. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) K Čl. I bod 53 – Príloha č. 1a k výnosu č. 3.2004-5.1 V rámci celého znenia Prílohy č. 1a navrhujeme zmeniť členenie úvodných viet, tak aby zneli nasledovne: Príklad: „Okres Banská Bystrica, katastrálne územie: Brusno, Lučatín, Medzibrod, Slovenská Ľupča, Šalková Okres Brezno, katastrálne územie: Brezno, Nemecká, Podbrezová, Predajná, Ráztoka, Valaská “. Odôvodnenie: Znenie v Prílohe č. 1a, ktoré najprv uvádza katastrálne územie a potom okres je zavádzajúce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) úvodnej vete v Čl. I odporúčame za slovom „opatrenia“ vypustiť slová „Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bodu 12 Novelizačný bod navrhujeme zosúladiť s bodom 36. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) úvodnej vete V úvodnej vete za slovami „v znení opatrenia“ odporúčame vypustiť slová „Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (napríklad v čl. I úvodnej vete vypustiť slová „Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail