LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh Opatrenia Ministerstva financií, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové org
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/015819/2018-352
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 04.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/748
Dátum začiatku MPK: 17.10.2018
Dátum konca MPK: 07.11.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 07.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 04.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)