LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nad rámec návrhu zákona 5. V § 29 odseky 5 a 6 znejú: „(5) Za viac správnych deliktov podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania. (6) Za viac správnych deliktov podľa § 28 ods. 1 písm. e) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného týždňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží jedna pokuta.“ Odôvodnenie: Cieľom je nepokutovanie prevádzkovateľa vozidla za spáchanie správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. e) na dennej báze, ale na týždennej. V praxi to bude znamenať, že prevádzkovateľ vozidla bude pokutovaný najviac raz za týždeň pri spáchaní rovnakého správneho deliktu tým istým vozidlom v priebehu jedného týždňa. Prax hovorí o situáciách, keď vodič zabudne prepnúť palubnú jednotku niekoľko dní, čo spôsobí prevádzkovateľovi vozidla neprimerané finančné náklady za pokutu. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nad rámec návrhu zákona 1. V § 12 sa dopĺňa nový odsek 12, ktorý znie: „(12) Správca výberu mýta alebo osoba poverená podľa odseku 2, je povinný upovedomiť prevádzkovateľa vozidla bezodkladne po zistení porušenia povinnosti o správnom nastavení palubnej jednotky v počte náprav vozidla pre správny výpočet mýta. Mýto sa vypočíta z dĺžky 650 km vymedzených úsekov ciest a rozdielu sadzieb, ak nemožno určiť skutočnú prejazdnú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nad rámec návrhu zákona 4. V § 28 odseky 9 a 10 znejú: „(9) Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 okrem písm. e) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety za viaceré kalendárne dni nie je možné spojiť do jedného konania. (10) Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 písm. e) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného týždňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom konaní uloží jedna pokuta.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nad rámec návrhu zákona 3. V § 28 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý prevádzkovateľ vozidla neuhradí do 48 hodín od upovedomenia o nedoplatku mýta podľa § 12 ods. 12,“. Odôvodnenie: Cieľom je umožniť prevádzkovateľovi vozidla uhradiť nedoplatok mýta pred tým, než mu bude udelená pokuta. Dnes prevádzkovateľ vozidla túto možnosť nemá. Prax hovorí, že v prípade spáchania správneho deliktu dostane prevádzkovateľ vozidla automaticky pokutu bez povinnosti uhradiť nedoplatok mýta. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nad rámec návrhu zákona 2. V § 27 ods. 1 písm. e) sa na konci vety pripájajú tieto slová: „ktorý prevádzkovateľ vozidla neuhradí do 48 hodín od upovedomenia o nedoplatku mýta podľa § 12 ods. 12,“. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) návrhu zákona ako celku Navrhujeme v § 2 ods. 1 zákona č. 474//2013 za slová „emisnej triedy vozidla“ doplniť slová „, typu paliva alebo alternatívneho paliva podľa osobitného predpisux), ktoré vozidlo využíva“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Navrhujeme v § 4 ods. 2 zákona č. 474//2013 za slová „emisnú triedu vozidla“ doplniť slová „, typ paliva alebo alternatívneho paliva podľa osobitného predpisux), ktoré vozidlo využíva“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Navrhujeme v § 4 ods. 3 zákona č. 474//2013 doplniť na koniec druhú vetu, ktorá znie „Zľavy z aktuálnej výšky sadzby mýta zohľadňujú aj prínos využívania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá podľa osobitného predpisux) pre kvalitu životného prostredia.“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Odôvodnenie: Navrhujeme v zákone č. 474/2013, berúc do úvahy Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a ciele stanovené v návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Smernica 2009/33/EU o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, ako aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, zohľadniť výrazné pozitíva, pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie, využívania alternatívnych palív nákladnými vozidlami a autobusmi v porovnaní s tradičnými palivami, konkrétne, prostredníctvom zavedenia možnosti oslobodiť vozidlá využívajúce alternatívne palivá od mýta alebo stanoviť výhodnejšie sadzby v porovnaní s tradičnými paliva triedy euro VI. V nadväznosti na uvedené navrhujeme upraviť nariadenie vlády č. 497/2013 Z.z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií („Nariadenie č. 497/2013“). Navrhujeme také znenie zákona č. 474/2013, ktoré pri stanovovaní sadzieb mýta bude vyžadovať, aby Nariadenie č. 497/2013 zohľadňovalo aj externé environmentálne náklady jednotlivých vozidiel. Súčasné znenie zákona č. 474/2013 a nariadenia č. 497/2013 zohľadňuje len jednotlivé emisné triedy vozidiel a zároveň dáva na rovnakú úroveň vozidlá EURO V, VI a EEV pričom v rámci tejto úrovne nerozlišuje vozidlá, ktoré využívajú jednotlivé alternatívne palivá ako napríklad CNG alebo LNG. Pri využívaní uvedených alternatívnych palív pritom vozidlá emitujú výrazne menej znečisťujúcich látok ako vozidlá s emisnými triedami EURO V a VI využívajúce tradičné palivá. Alternatívne palivá sú palivami, ktoré majú nespochybniteľné environmentálne pozitíva spočívajúce v minimálnych emisiách znečisťujúcich látok, vrátane veľmi nízkych emisií oxidov dusíka a prakticky nulových emisií jemných prachových častíc a v prípade biopalív (vrátane biometánu a bioplynu) veľmi nízkych oxidov uhlíka. Nákladné vozidlá a autobusy sú významným znečisťovateľom ovzdušia, preto by mali byť zavádzané práve opatrenia motivujúce pre používanie vozidiel na alternatívny pohon. Nákladné vozidlá a autobusy využívajúce alternatívne palivá by teda mali byť, aspoň dočasne, úplne oslobodené od platieb diaľničného mýta. Takáto podpora je v súlade s Národným politickým rámcom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a jej prostredníctvom môže Slovenská republika splniť ciele návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Smernica 2009/33/EU o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy. Jednou z krajín Európskej únie, ktoré takéto oslobodenie zavedú je napríklad Nemecko, ktoré s účinnosťou od 1.1.2019 úplne oslobodilo, na prechodné obdobie dvoch rokov, vozidlá na pohon CNG alebo LNG od diaľničného mýta, pričom v nasledujúcom období budú oslobodené čiastočne, zohľadňujúc ich environmentálne prínosy (http://www.ngvjournal.com/s1-news/c1-markets/germany-toll-exemption-for-ngvs-expected-to-speed-up-switch-to-green-logistics/). Dôsledným zohľadnením výrazných rozdielov v hodnotách emisií znečisťujúcich látok medzi vozidlami využívajúcimi tradičné palivá a vozidlami využívajúcimi alternatívne palivá budú prevádzkovatelia motivovaní využívať práve alternatívne palivá vo vyššej miere. Zvýhodnenie prevádzky nákladných vozidiel a autobusov na alternatívny pohon je pritom nevyhnutným predpokladom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. V prvých rokoch zavádzania novej technológie prevádzkovatelia nákladných vozidiel a autobusov akceptujú nedostatočne husto vybudovanú sieť plniacej infraštruktúry, vyššie obstarávacie náklady a vyššie servisné náklady, pričom ale predpokladajú, že tieto zvýšené prevádzkové náklady sa budú kompenzovať pri prevádzke vozidiel. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie zavádza veľmi prísne redukčné záväzky pre Slovenskú republiku. Ministerstvo životného prostredia SR vníma emisie z dopravy ako jeden z najvýznamnejších zdrojov emisií znečisťujúcich látok a podľa nášho názoru časovo a nákladovo najefektívnejším riešením je uplatniť zľavu z mýtnych poplatkov ako nástroj na ocenenie environmentálneho prínosu prevádzky vozidiel s alternatívnym pohonom. Nenaplnenie redukčných záväzkov emisií znečisťujúcich látok môže viesť k vysokým pokutám zo strany Európskej komisie a navrhovaný nástroj prispieva aj k eliminácií tohto rizika. Navrhované riešenie ako znížiť emisie je nákladovo efektívne aj v porovnaní s inými infraštruktúrnymi riešeniami ako napr. investície do železničnej dopravy alebo lodnej dopravy. Podpora využívania alternatívnych palív prispeje k zlepšeniu stavu kvality ovzdušia v Slovenskej republike a v dôsledku toho aj k znižovaniu výdavkov v dôsledku zhoršeného zdravia obyvateľov. Zvýhodnenie v poplatkoch za používanie ciest umožní podnikom prostredníctvom dlhodobej úspory na týchto poplatkoch vo zvýšenej miere investovať do nákupu vozidiel na alternatívny pohon používaných v nákladnej a autobusovej preprave. Úspora na nákladoch zvýši konkurencieschopnosť prepravcov, ktorí využívajú alternatívne palivá. V súčasnosti sa pripravuje realizácia základnej infraštruktúry, ktorá zabezpečí dostupnosť alternatívnych palív. V prípade CNG a LNG je základná infraštruktúra, stanovená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá realizovaná prostredníctvom projektu fueLCNG a sieť CNG a LNG staníc by mala byť v prevádzke od roku 2021. Navrhovaná pripomienka, a teda aj dôsledné zohľadnenie výrazných rozdielov v úrovni emisií znečisťujúcich látok v jednotlivých sadzbách mýta, a oslobodenie takýchto vozidiel od diaľničného mýta, by malo byť zavedené s účinnosťou od roku 2021, kedy bude k dispozícii aj príslušná infraštruktúra. V prvom roku počítame s nákupom maximálne 100 vozidiel s takýmto alternatívnym pohonom, čo by predstavovalo maximálny odhad nákladov na zavedenie tohto opatrenia 2,8 mil. EUR. Odhadujeme, že počet vozidiel s alternatívnym pohonom, ktorých by sa toto opatrenie mohlo týkať prekročí počet 500 ks v roku 2025. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K dôvodovej správe 2. K čl. II bodu 15 navrhujeme uviesť skrátenú citáciu nariadenia (EÚ) 2016/679. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody V záhlaví tabuľky zhody žiadame upraviť názov smernice nasledovne „smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187 20.7.1999) v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nad rámec návrhu zákona 6. V § 29 ods. 8 sa slová „do dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „do šiestich mesiacov“. Odôvodnenie: Prevádzkovateľ vozidla má prístup k mýtnym transakciám v zákazníckej zóne mýtneho systému iba šesť mesiacov a po tomto čase pri podávaní odporu voči platobnému rozkazu nemá prístup k prejazdeným mýtnym transakciám a tak nie je možné uviesť listinný dôkaz resp. zvážiť, či vôbec je potrebné podať odpor voči platobnému rozkazu. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. II bod 11 3. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 9g) žiadame nariadenie (ES) č. 1257/96 v platnom znení citovať nasledovne „nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996) v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K dôvodovej správe 1. K čl. I bodu 19 navrhujeme odkázať skrátenou citáciou na nariadenie (EÚ) 2016/679, ktoré je známe pod skratkou GDPR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. II bod 11 1. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 9e) žiadame rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ v platnom znení citovať nasledovne „rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. II bod 11 2. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 9f) žiadame uviesť skrátenú citáciu nasledovne „Čl. 13 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 4 2. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 15c) žiadame uviesť skrátenú citáciu nasledovne „Čl. 13 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 4 3. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 15d) žiadame nariadenie (ES) č. 1257/96 v platnom znení citovať nasledovne „nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996) v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) návrhu zákona 7. V 24. bode v § 28 ods. 7 sa slová „do 2 000 eur“ nahrádzajú slovami „do 400 eur“. Odôvodnenie: Cieľom je zníženie pokút za nesprávne nastavene počtu náprav do palubnej jednotky. Platné pokuty považujeme za neprimerane vysoké, v niektorých prípadoch za likvidačné. V porovnaní krajín V4 má SR najvyššiu hornú sadzbu pokuty. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 4 1. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 15b) žiadame rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ v platnom znení citovať nasledovne „rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona V § 9 ods. 2 písm. c) je uvedený odkaz č. 18a), ktorý odkazuje na zrušený zákon č. 725/2004 Z. z. Vzhľadom na uvedené žiadame v poznámke pod čiarou k odkazu č. 18a) uviesť relevantný účinný právny predpis Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) § 2 ods. 1, § 4 ods. 2 a 3 zákona Navrhujeme v § 2 ods. 1 zákona č. 474//2013 za slová „emisnej triedy vozidla“ doplniť slová „, typu paliva alebo alternatívneho paliva podľa osobitného predpisux), ktoré vozidlo využíva“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Navrhujeme v § 4 ods. 2 zákona č. 474//2013 za slová „emisnú triedu vozidla“ doplniť slová „, typ paliva alebo alternatívneho paliva podľa osobitného predpisux), ktoré vozidlo využíva“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Navrhujeme v § 4 ods. 3 zákona č. 474//2013 doplniť na koniec druhú vetu, ktorá znie „Zľavy z aktuálnej výšky sadzby mýta zohľadňujú aj prínos využívania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá podľa osobitného predpisux) pre kvalitu životného prostredia.“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Odôvodnenie: Navrhujeme v zákone č. 474/2013, berúc do úvahy Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a ciele stanovené v návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Smernica 2009/33/EU o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, ako aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, zohľadniť výrazné pozitíva, pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie, využívania alternatívnych palív nákladnými vozidlami a autobusmi v porovnaní s tradičnými palivami, konkrétne, prostredníctvom zavedenia možnosti oslobodiť vozidlá využívajúce alternatívne palivá od mýta alebo stanoviť výhodnejšie sadzby v porovnaní s tradičnými paliva triedy euro VI. V nadväznosti na uvedené navrhujeme upraviť nariadenie vlády č. 497/2013 Z.z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií („Nariadenie č. 497/2013“). Navrhujeme také znenie zákona č. 474/2013, ktoré pri stanovovaní sadzieb mýta bude vyžadovať, aby Nariadenie č. 497/2013 zohľadňovalo aj externé environmentálne náklady jednotlivých vozidiel. Súčasné znenie zákona č. 474/2013 a nariadenia č. 497/2013 zohľadňuje len jednotlivé emisné triedy vozidiel a zároveň dáva na rovnakú úroveň vozidlá EURO V, VI a EEV pričom v rámci tejto úrovne nerozlišuje vozidlá, ktoré využívajú jednotlivé alternatívne palivá ako napríklad CNG alebo LNG. Pri využívaní uvedených alternatívnych palív pritom vozidlá emitujú výrazne menej znečisťujúcich látok ako vozidlá s emisnými triedami EURO V a VI využívajúce tradičné palivá. Alternatívne palivá sú palivami, ktoré majú nespochybniteľné environmentálne pozitíva spočívajúce v minimálnych emisiách znečisťujúcich látok, vrátane veľmi nízkych emisií oxidov dusíka a prakticky nulových emisií jemných prachových častíc a v prípade biopalív (vrátane biometánu a bioplynu) veľmi nízkych oxidov uhlíka. Nákladné vozidlá a autobusy sú významným znečisťovateľom ovzdušia, preto by mali byť zavádzané práve opatrenia motivujúce pre používanie vozidiel na alternatívny pohon. Nákladné vozidlá a autobusy využívajúce alternatívne palivá by teda mali byť, aspoň dočasne, úplne oslobodené od platieb diaľničného mýta. Takáto podpora je v súlade s Národným politickým rámcom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a jej prostredníctvom môže Slovenská republika splniť ciele návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Smernica 2009/33/EU o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy. Jednou z krajín Európskej únie, ktoré takéto oslobodenie zavedú je napríklad Nemecko, ktoré s účinnosťou od 1.1.2019 úplne oslobodilo, na prechodné obdobie dvoch rokov, vozidlá na pohon CNG alebo LNG od diaľničného mýta, pričom v nasledujúcom období budú oslobodené čiastočne, zohľadňujúc ich environmentálne prínosy (http://www.ngvjournal.com/s1-news/c1-markets/germany-toll-exemption-for-ngvs-expected-to-speed-up-switch-to-green-logistics/). Dôsledným zohľadnením výrazných rozdielov v hodnotách emisií znečisťujúcich látok medzi vozidlami využívajúcimi tradičné palivá a vozidlami využívajúcimi alternatívne palivá budú prevádzkovatelia motivovaní využívať práve alternatívne palivá vo vyššej miere. Zvýhodnenie prevádzky nákladných vozidiel a autobusov na alternatívny pohon je pritom nevyhnutným predpokladom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. V prvých rokoch zavádzania novej technológie prevádzkovatelia nákladných vozidiel a autobusov akceptujú nedostatočne husto vybudovanú sieť plniacej infraštruktúry, vyššie obstarávacie náklady a vyššie servisné náklady, pričom ale predpokladajú, že tieto zvýšené prevádzkové náklady sa budú kompenzovať pri prevádzke vozidiel. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie zavádza veľmi prísne redukčné záväzky pre Slovenskú republiku. Ministerstvo životného prostredia SR vníma emisie z dopravy ako jeden z najvýznamnejších zdrojov emisií znečisťujúcich látok a podľa nášho názoru časovo a nákladovo najefektívnejším riešením je uplatniť zľavu z mýtnych poplatkov ako nástroj na ocenenie environmentálneho prínosu prevádzky vozidiel s alternatívnym pohonom. Nenaplnenie redukčných záväzkov emisií znečisťujúcich látok môže viesť k vysokým pokutám zo strany Európskej komisie a navrhovaný nástroj prispieva aj k eliminácií tohto rizika. Navrhované riešenie ako znížiť emisie je nákladovo efektívne aj v porovnaní s inými infraštruktúrnymi riešeniami ako napr. investície do železničnej dopravy alebo lodnej dopravy. Podpora využívania alternatívnych palív prispeje k zlepšeniu stavu kvality ovzdušia v Slovenskej republike a v dôsledku toho aj k znižovaniu výdavkov v dôsledku zhoršeného zdravia obyvateľov. Zvýhodnenie v poplatkoch za používanie ciest umožní podnikom prostredníctvom dlhodobej úspory na týchto poplatkoch vo zvýšenej miere investovať do nákupu vozidiel na alternatívny pohon používaných v nákladnej a autobusovej preprave. Úspora na nákladoch zvýši konkurencieschopnosť prepravcov, ktorí využívajú alternatívne palivá. V súčasnosti sa pripravuje realizácia základnej infraštruktúry, ktorá zabezpečí dostupnosť alternatívnych palív. V prípade CNG a LNG je základná infraštruktúra, stanovená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá realizovaná prostredníctvom projektu fueLCNG a sieť CNG a LNG staníc by mala byť v prevádzke od roku 2021. Navrhovaná pripomienka, a teda aj dôsledné zohľadnenie výrazných rozdielov v úrovni emisií znečisťujúcich látok v jednotlivých sadzbách mýta, a oslobodenie takýchto vozidiel od diaľničného mýta, by malo byť zavedené s účinnosťou od roku 2021, kedy bude k dispozícii aj príslušná infraštruktúra. V prvom roku počítame s nákupom maximálne 100 vozidiel s takýmto alternatívnym pohonom, čo by predstavovalo maximálny odhad nákladov na zavedenie tohto opatrenia 2,8 mil. EUR. Odhadujeme, že počet vozidiel s alternatívnym pohonom, ktorých by sa toto opatrenie mohlo týkať prekročí počet 500 ks v roku 2025. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I druhému bodu V navrhovanom novom znení § 2 ods. 2 prvej vety zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení navrhovaného zákona sa za slovami „nad 3 500 kg“ na rozdiel od účinného znenia § 2 ods. 2 prvej vety zákona č. 474/2013 Z. z. už nenachádzajú slová „uvedenými v osobitnom predpise3)“, vrátane odkazu 3 v spojení s poznámkou pod čiarou k odkazu na poznámku pod čiarou 3, v ktorej je uvedená „Príloha č. 1 časť B bod 2, 3 a 5 zákona č. 725/2004 Z. z.“, teda ktorá odkazuje na kategórie vozidiel M, N a terénne vozidlá (symbol G) a vozidlá na špeciálne účely (symbol S). Ak sa teda prvá časť prvej vety § 2 ods. 2 prvej vety zákona č. 474/2013 Z. z., na ktorú sa vzťahuje legislatívna skratka „vozidlo“, doposiaľ vykladala ako „motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdná súprava s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg kategórie M alebo N alebo ktoré je terénnym vozidlom (symbol G) alebo ktoré je vozidlom na špeciálne účely (symbol S)“, tak vypustením slov „uvedenými v osobitnom predpise3)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3 dôjde k zásadnému rozšíreniu kategórií motorových vozidiel, za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy ktorými možno vyberať mýto. Nové vymedzenie pojmu „vozidlo“ by tak podľa § 2 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení navrhovaného zákona zahŕňalo aj zvláštne motorové vozidlá používané v poľnohospodárstve, ktoré spadajú napríklad, ale nie výlučne len, pod kategórie T, C a P, s čím MPRV SR vyjadruje zásadný nesúhlas a žiada, aby navrhované nové vymedzenie pojmu „vozidlo“ v § 2 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení navrhovaného zákona motorové vozidlá používané v poľnohospodárstve nezahŕňalo. Odôvodnenie: „Podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, schváleného Národnou radou Slovenskej republiky dňa 26.04.2016, v časti „Pôdohospodárska politika“, strana 18: Vláda „Bude podporovať začínajúcich, mladých, ako aj malých poľnohospodárov a vytvárať pre nich podmienky, aby sa dokázali uplatniť na voľnom trhu.“ a „V rámci opatrení na zvýšenie sebestačnosti Slovenska v základných potravinách a potravinovej bezpečnosti vláda podporí obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu. Podľa nášho názoru je kontraproduktívne, keď sa štát na jednej strane pokúša zabezpečiť systémové opatrenia pre poľnohospodárov týkajúce sa štátnej pomoci napríklad vo forme environmentálnych úľav, ktoré je financované z prostriedkov štátneho rozpočtu a na druhej strane nepriamo zvyšuje zaťaženie týchto poľnohospodárov výberom mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest zvláštnymi motorovými vozidlami, ktoré títo poľnohospodári používajú. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné dôkladne zvážiť každé ďalšie finančné zaťažovanie poľnohospodárov prostredníctvom vnútroštátnych daní, poplatkov či odvodov. Preto MPRV SR navrhuje, aby sa za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami používanými v poľnohospodárstve mýto nevyberalo.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail