LP/2018/735 NÁVRH RIADNEHO PREDBEŽNÉHO STANOVISKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K NÁVRHU NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (ES) č. 810/2009, nariadenie (EÚ) 2017/2226, nariadenie (EÚ) 2016/399, nariadenie XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutie 2004/512/ES a zrušuje rozhodnutie Rady 2008/633/SVV

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OZVEZ-2018/006047-006
Podnet: podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ.
Posledná zmena: 20.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/735
Dátum začiatku MPK: 15.10.2018
Dátum konca MPK: 19.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia: 15.10.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.10.2018
Ukončenie štádia: 19.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)