LP/2018/72 Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátnej správy SR v 4. štvrťroku 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 117/2018/OK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe úlohy B.1. uznesenia vlády SR č. 580 zo dňa 13.12.2017 k návrhu Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Federič, Igor, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 09.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/72

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.02.2018
Ukončenie štádia: 09.02.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 09.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)