LP/2018/710 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16648/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16648/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukl
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/16648/2018-74
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/710
Dátum začiatku MPK: 05.10.2018
Dátum konca MPK: 25.10.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.10.2018
Ukončenie štádia: 04.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 05.10.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2018
Ukončenie štádia: