LP/2018/706 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov

Pridať
NARIADENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona ... nariaďuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.10.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.10.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: Uznesením vlády SR č. 251/2018 s účinnosťou od 1. júna 2018 sa menia a dopĺňajú Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky, kde sa mení príloha č. 2 - doložka zlučiteľnosti a zosúlaďuje sa s doložkou zlučiteľnosti podľa Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov v znení poslednej novely zo 16. mája 2018. V súvislosti so zmenou prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR upriamujeme pozornosť najmä na bod 3 doložky zlučiteľnosti, ktorý v písm. a) upravuje primárne právo, v písm. b) sekundárne právo a v písm. c) sa po novom uvádza informácia, či predmet návrhu zákona je alebo nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie pričom sa uvedenie číslo a označenie relevantného rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety. V zmysle uvedeného žiadame prepracovať bod 3 doložky zlučiteľnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.10.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K citácií smernice (EÚ) 2018.1027: V predkladacej správe a v dôvodovej správe osobitnej časti žiadame skrátenú citáciu smernice upraviť podľa bodu 62.6. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády, a to nasledovne: „vykonávacia smernica (EÚ) 2018/1027“ v príslušnom gramatickom tvare. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.10.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2018.1027: 1. Do záhlavia tabuľky zhody žiadame uviesť aj „zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov“, keďže sa týmto zákonom preukazuje transpozícia čl. 2 ods. 2 smernice (EÚ) 2018/1027. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.10.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2018.1027: 2. Žiadame vyplniť stĺpec 4 tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.10.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2018.1027: 3. Transpozícia čl. 2 ods. 1 smernice (EÚ) 2018/1027 v časti: „Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.“ nie je v tabuľke zhody preukázaná. Transpozíciu predmetného článku smernice je potrebné v tabuľke zhody preukázať Čl. I bod 2 návrhu nariadenia a v súvislosti s tým vyplniť stĺpce 4 až 6 tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.10.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2018.1027: 4. Transpozícia čl. 2 ods. 2 smernice (EÚ) 2018/1027 sa nesprávne preukazuje Čl. I bod 2 návrhu nariadenia. Transpozíciu predmetného článku smernice je potrebné preukázať § 35 ods. 7 zákona č. 575/2001 Z. z. a v súvislosti s tým vyplniť stĺpce 4 až 6 tabuľky zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.10.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) bodu 1 V novelizačnom bode 1 odporúčame slová „tieto požiadavky“ dať na koniec odseku 2 a nad text uvedený v rámčeku odporúčame do prvého riadku napísať slovo „Vysvetlivky“ alebo slovo „Poznámky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.10.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.10.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 16.10.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Doložke zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie odporúčame upraviť bod 3, t. j. označiť primárne právo ako písmeno a), sekundárne právo ako písmeno b) a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie ako písmeno c) Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.10.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) čl. I úvodnej vete odporúčame za slovami „č. 277/2016 Z. z.“ vypustiť čiarku Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.10.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K obalu materiálu 1. Odporúčame názov materiálu zosúladiť s bodom 18 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. 2. Mesiac v dátume vyhotovenia materiálu (na obale) odporúčame zosúladiť so Šablónami a vzormi k Metodickému pokynu na predkladanie materiálov...(mesiac vypísať slovom). Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.10.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K vlastnému materiálu - bod 1 V bode 1 odporúčame slová "ak existuje" nahradiť slovami "ak je zabezpečená". Odôvodnenie: Zosúladenie s používanou terminológiou v prílohe č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 57/2007 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.10.2018 Detail