LP/2018/70 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Návrh opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ...... 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 06484/2018/SRF/21012-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Návrh predkladaný mimo plánu legislatívnych úloh vlády z dôvodu jeho naliehavosti v termíne, ktorý neumožňuje dodržať lehotu podľa čl. 13 ods. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR.
Posledná zmena: 16.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/70
Dátum začiatku MPK: 20.02.2018
Dátum konca MPK: 28.02.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.02.2018
Ukončenie štádia: 20.02.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.02.2018
Ukončenie štádia: 28.02.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.03.2018
Ukončenie štádia: 01.03.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 01.03.2018
Ukončenie štádia: 14.03.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.03.2018
Ukončenie štádia: 14.03.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 14.03.2018
Ukončenie štádia: 16.03.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 16.03.2018
Ukončenie štádia: